23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-061717
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Furesø Kommune

Udbud af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)


Furesø Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Furesø Kommune
29188327
Stiager 2
Værløse
3500
Danmark
Kontaktperson: Carsten Lehrmann
Telefon: +45 72354519
E-mail: cle@furesoe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80514419.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.furesoe.dk/

I.1) Navn og adresser
Furesø Kommune
Stiager 2
Værløse
3500
Danmark
E-mail: cle@furesoe.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.furesoe.dk

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk

I.1) Navn og adresser
Hørsholm Kommune
Ådalsparkvej 2
Hørsholm
2970
Danmark
E-mail: vsc@horsholm.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk

I.1) Navn og adresser
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
Frederikssværk
3300
Danmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk

I.1) Navn og adresser
Hillerød Kommune
Trollesmindesalle 27
Hillerød
3400
Danmark
E-mail: pzie@hillerod.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
E-mail: epost@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
Kokkedal
2980
Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/80514419.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80514419.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/80514419.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

8 kommuner er gået sammen om at udbyde den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/80514419.aspx.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214800
80500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave angår individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb/ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (herefter STU), som nærmere er defineret i lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledning(er). En nærmere, nemt tilgængelig beskrivelse af uddannelsen fremgår f.eks. af vejledning 2016-06-03 nr. 9534.

STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsesforløbet er inklusive afklaringsforløbet på 840 timer pr. år i 3 år.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2018
Slut: 31/03/2021
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Se udbudsbetingelser pkt. 5.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.1