23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 029-063246
Offentliggjort
12.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrwyapnewc

Udbyder

Aalborg Kommune

Nyt plejehjem i Klarup


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune Ældre- og handicapforvaltningen
29189420
Stormosevej 17-21
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Lotte Holmgaard Stær
Telefon: +45 99314079
E-mail: lohs@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Alabu Bolig
Brohusgade 28
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Thomas Jung Pedersen
Telefon: +45 27779101
E-mail: tjp@alabubolig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.alabubolig.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrwyapnewc
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
D|K2 Bygherrerådgivning as
Graven 3
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Torben Østergaard
Telefon: +45 30665186
E-mail: ton@d-k2.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-k2.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrwyapnewc
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt plejehjem i Klarup

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Kommune og Alabu Bolig udbyder en aftale vedrørende totalrådgivning, der omfatter program, dispositionsforslag, projektforslag, for- og hovedprojekt og tilsyn i forbindelse med projektet Nyt plejehjem i Klarup. Byggeledelse udbydes som en option under totalrådgivningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 152 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Jørgensmindevej, Klarup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune har politisk vedtaget, at etablere et nybyggeri som erstatning for et eksisterende plejehjem, Hellashøj i Klarup. Grundet et stigende behov for antal plejehjemspladser skal det nye byggeri omfatte ca. 75 almene boliger, der udformes som plejeboliger med tilhørende serviceareal. Kommunens Ældre- & Handicapforvaltning opfører servicedelen (med anlægsbudget hertil godkendt i 2017), mens Alabu Bolig er udpeget som boligselskab til at opføre boligdelen og økonomien hertil er defineret af rammebeløbet for støttet byggeri.

Den overordnede målsætning omkring nybyggeriet er, at skabe et plejehjem, der fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og samtidig at være en attraktiv arbejdsplads. Pleje og omsorg, samt støtte i øvrigt til borgernes selvstændige liv, skal understøttes af indbyggede muligheder for rehabiliterende aktiviteter inde såvel som ude. Plejehjemmet skal give plads til pårørende og frivillige, ligesom der skal være mulighed for at invitere lokalsamfundet ind. Rammerne skal ligeledes fremme samarbejdsrelationer præget af nærhed, ansvarlighed og respekt, hvilket er grobund for involverende og kompetente medarbejdere, som er drevet af at gøre en forskel for borgeren.

Målgruppen for det nye plejehjem er somatiske borgere, som ikke kræver etablering af specialpladser. Byggeriet skal jf. demens strategien opføres demensvenligt.

Det nye plejehjem ønskes opført i Klarup, på et areal langs Jørgensmindevej, defineret ved delområde B, jf. Bilag Lokalplan 7-1-110 -Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup. I henhold til Lokalplan 7-1-110 (godkendt i Byråd 27. november 2017), er dette areal udpeget som placering for det kommende plejehjemsbyggeri. Geotekniske undersøgelser skal vise, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere byggeriet på grunden og herudfra skal grundareal defineres. Rammen for byggeriet er estimeret med udgangspunkt i et anslået bruttoareal pr. bolig på ca. 75 m2 samt et bruttoareal for servicedelen svarende til ca. 10 m2 pr. bolig. Det endelige arealomfang og antal af boliger afhænger dog af hvorledes bolig-, fællesområder og servicefunktioner organiseres mest hensigtsmæssigt og fastlægges dermed først gennem viderebearbejdning i program- og forslagsfasen. Grundens beskaffenhed, udformningen af byggeriets udearealer og samspillet med omgivelserne er ligeledes indvirkende faktorer i denne sammenhæng. Lokalplanen definer en max bebyggelseshøjde på 8,5 m, hvormed byggeri i 2 plan vil skulle udføres med fladt tag. Byggeriet skal udformes med boligerne organiseret i bo-enheder omkring et fællesareal, hvorfra der skal etableres adgang til udendørsophold i form af terrasser/altaner. Der skal være fokus på at skabe trygge udendørs opholdsarealer, eksempelvis ved at lade bygningskroppen naturligt omslutte udearealer eller på anden vis udforme bygningen således der defineres nicher, terrasser og kroge til ophold. Der skal være elementer af forskellig karakter, som både fordrer aktivitet, skaber oplevelser og bidrager til en meditativ og rolig atmosfære. Der ønskes at understøtte gruppeaktiviteter med rehabiliterende sigte og fremme socialt samvær på tværs af boenhederne.

Derfor skal der etableres rum til at afholde større arrangementer og mulighed for bl.a. at invitere lokalsamfundet ind. Herudover skal der bl.a. skabes rammer for træning. Generelt skal der tænkes i multifunktionelle rum, for at udnytte bygningens kvadratmetre bedst muligt.

Boligerne ønskes opført som fleksible 2-rums boliger. Velfærdsteknologiske løsninger skal afdækkes og der skal bl.a. integreres løsninger som understøtter forflytning.

Servicearealet skal rumme plads til I alt ca. 80 medarbejdere og herudover skal der indtænkes faciliteter til frivillige. Organiseringen af servicefunktionerne skal ske under hensynstagen til personaleressourcer med fokus på bl.a. at optimere arbejdsgange.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 148 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune og Alabu Bolig modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation,udvælger Aalborg Kommune og Alabu Bolig de 5 ansøgere, som ud over hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer, jf. afsnit III.1.3), og dermed den dokumenterede erfaring fra tilsvarende/ sammenlignelige projekter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Byggeledelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal vedlægge følgende:

Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del ll. A.

Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll. B.

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, jf. ESPD del lll, punkt A og B samt § 136, jf. ESPD del lll punkt C.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt. 4(Egenkapital/Finansielle nøgletal).

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår dokumentere en positiv egenkapital. Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del lV, punkt C:

Ansøger skal ved ansøgningen om prækvalifikation demonstrere, at have de for den udbudte opgavenødvendige erfaringer og kompetencer for såvel projektering, som opfølgning i udførelsesfasen.

Ansøger bedes vedlægge følgende:

Beskrivelse af ansøgers (ansøger-teamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med rådgivning på tilsvarende/sammenlignelige projekter, udført inden for de seneste tre år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, med hovedvægten lagt på nybyggeri af tilsvarende sammenlignelige opgaver.

Der ønskes oplysninger om maksimalt 5 væsentlige referencer.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavens omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens relevante ydelser (rolleog funktion).

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøger til skade ved udvælgelsen.

De maksimalt 5 referencer tænkes fordelt med 4 referencer fra arkitekt og 1 referencer fra ingeniør.

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 5 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning.

Det accepteres henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i ESPD. Der gøres dog opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium (se vejledning i udbudsmaterialet) skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for konsortiedeltagerne, men der må fortsat og samletset kun vedlægges 5 referencer. Oplysningerne skal således gives i det omfang den enkelte konsortiedeltagerbidrager med teknisk kapacitet til konsortiet.

Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for den/de underleverandør(er), der stiller teknisk kapacitet til rådighed for ansøger, og ansøger skal godtgøre, at den/de pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger. Dette skal dokumenteres vedf.eks. en rådighedserklæringen fra de øvrige enheder, der ønskes at blive lagt vægt på. I begge situationer vil opfyldelse ske ved udfyldelse af ESPD-formularen.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Ansøgningsmaterialet fremsendes digitalt til Aalborg Kommune og i henhold til den nedenfor beskrevne procedure.

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades i PDF format i en samlet fil til Aalborg Kommunes projektweb, iBinder på følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrwyapnewc

Kun ansøgninger der er afleveret via ovenstående link kan godkendes.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Henset til at nærværende bekendtgørelse vedrører prækvalifikation, opfordres ansøgere i den henseende til, at eventuelle spørgsmål der henvender sig til udbudsmaterialet, har en væsentlighed og kan henføres til elementer som ”deal-breakere”, der vil have betydning for ansøgers eventuelle deltagelse i opgaven.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.kfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om indgivelse af klager findes i håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens §7, stk 1. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort, jf. håndhævelsesloven § 7,

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 14 / 18.

Stk. 2, nr. 1.Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives, og om klagen er indgivet i standstill perioden jf. håndhævelsesloven § 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.102