23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064577
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(13.02.2018)
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N

Skræddersyet lejemål omfattende forskningsaktiviteter i Agro Food Park


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
31119103
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Lene Bleeker Pedersen
Telefon: +45 29294688
E-mail: lep@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://au@au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skræddersyet lejemål omfattende forskningsaktiviteter i Agro Food Park.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter opførelse af et skræddersyet lejemål til Aarhus Universitet, der ønsker at samle sine forskningsaktiviteter i Institut for Fødevarer på en lokation ved Agro Food Park. Lejemålet består af i alt ca. 9 320 m2 til erhvervslokaler, herunder laboratorier, kontor og forsknings- og væksthuse. Bygge- og anlægsarbejderne har en værdi på forventelig ca. 157 mio. DKK ekskl. moms, og der er for lejemålet aftalt en afkastbaseret lejeberegning baseret på den samlede investeringssum afholdt til realisering af lejemålet. Lejeaftalen er for Aarhus Universitet uopsigelig frem til den 15. november 2034, mens lejeaftalen for udlejer er uopsigelig frem til den 15. november 2044. Lejemålet forventes klar til ibrugtagning den 15. november 2019. Udlejer skal i forbindelse med opførelsen af lejemålet agere som udbudsfuldmægtig og dermed sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudslovens regler.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 157 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Agro Food Park, DK 8200 Aarhus N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se beskrivelse ovenfor ad pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Agro Food Park er Danmark absolutte centrum for fødevare- og landbrugsinnovation, og visionen er at blive blandt verdens største videns- og innovationsklynger inden for landbrug, fødevarer, sundhed og bioenergi. Med det formål at styrke forskningsmiljøet inden for fødevarer og samtidig intensivere samarbejdet, offentliggjorde Aarhus Universitet medio 2016 en beslutning om at flytte Insititut for Fødevarer til Agro Food Park. Aarhus Universitet har identificeret ét byggefelt i Agro Food Park, der kan imødekomme Aarhus Universitets behov, herunder de særlige krav som forskningsaktiviteterne og væksthusene stiller til bygningernes placering i forhold til sollys mv., samt behovet for muligheden for en eventuel fremtidig udvidelse eller integration med en forskerpark.

Landbrug & Fødevarer ejer jorden i Agro Food Park og har tildelt en køberet til det relevante byggefelt til Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S har endvidere meddelt Aarhus Universitet, at Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S ikke ønsker at sælge ejendommen. Aarhus Universitet har således ikke mulighed for at erhverve en egnet ejendom i Agro Food Park. Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S vil derimod - med respekt af reglerne i udbudsloven - opføre et byggeri og efterfølgende udleje dette til Aarhus Universitet. Indgåelse af lejeaftaler er ikke udbudspligtige, jf. udbudslovens § 21, nr. 1. Selv hvis lejeaftalen som følge af Aarhus Universitets indflydelse på indretningen heraf anses for at udgøre et bygge- og anlægsarbejde, har Aarhus Universitet vurderet, at der ikke findes et rimeligt praktisablet alternativ for Aarhus Universitet til at indgå lejeaftalen, og Aarhus Universitet har dermed under de foreliggende omstændigheder vurderet, at indgåelsen af et sådant skræddersyet lejemål er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S udbyder minimum 80% af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser. Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S skal derfor - i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af lejemålet - agere som udbudsfuldmægtig, og dermed sikre opfyldelse af Aarhus Universitets udbudspligt ved udbud af bygge- og anlægsarbejderne.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
Telefon: +45 70237966
E-mail: epn@feas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse:http://www.feas.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 157 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S agerer som Aarhus Universitets udbudsfuldmægtig, og i den forbindelse udbydes bygge- og anlægsarbejderne efter bestemmelserne i udbudsloven.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8900
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.142