23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-066169
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.03.2018 Kl. 23:59

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Vindere

Valgt firma

(13.04.2018)
Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(15.02.2018)

I.2)
I stedet for:
Kontrakten omfatter fælles udbud: Nej
Læses:
Kontrakten omfatter fælles udbud: Ja

II.2.4)
I stedet for:
Movias ejere i kommuner og regioner ønsker at nedbringe den sundheds- og klimamæssige påvirkning fra busserne. Senest har Movias ejere vedtaget en trafikplan som opstiller et mål om fossilfrihed og skrappe reduktionsmål for støj-, NOx og partikeludledningen fra busserne i 2030. Som led i bestræbelserne på at indfri disse målsætninger til gavn for borgere og miljø, ønsker Movia og dets ejere bl.a. at indsætte elbusser. Indsættelsen af elbusser med opladning i byrummet er for nuværende forbundet med en række udfordringer relateret til opsætning af den fornødne infrastruktur til opladning af busserne. Disse udfordringer søges løst med udbud af denne rammeaftale.
Læses:
Movias ejere i kommuner og regioner ønsker at nedbringe den sundheds- og klimamæssige påvirkning fra busserne. Senest har Movias ejere vedtaget en trafikplan som opstiller et mål om fossilfrihed og skrappe reduktionsmål for støj-, NOx og partikeludledningen fra busserne i 2030. Som led i bestræbelserne på at indfri disse målsætninger til gavn for borgere og miljø, ønsker Movia og dets ejere bl.a. at indsætte elbusser. Indsættelsen af elbusser med opladning i byrummet er for nuværende forbundet med en række udfordringer relateret til opsætning af den fornødne infrastruktur til opladning af busserne. Disse udfordringer søges løst med udbud af denne rammeaftale.
BAT (Bornholm) kan anvende rammeaftalen på tilsvarende vilkår som Movia, hvis tilbudsgiver tillader dette; se udbudsmaterialet.

Rettelse
(28.02.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-03-2018
Time: 09:00
Læses:
Dato: 12-03-2018
Time: 23:59

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 12-03-2018
Time: 09:00
Læses:
Dato: 12-03-2018
Time: 23:59

Rettelse
(09.03.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-03-2018
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-03-2018
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 12-03-2018
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-03-2018
Time: 12:00

Ladeinfrastruktur i byrummet


Trafikselskabet Movia

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
Telefon: +45 41888004
E-mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80275654.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/80275654.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/80275654.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ladeinfrastruktur i byrummet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31600000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering, installation og drift af ladeinfrastruktur i byrummet til lejlighedsvis opladede elbusser samt levering af elektricitet til samme.

Tryk her https://permalink.mercell.com/80275654.aspx.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Movias ejere i kommuner og regioner ønsker at nedbringe den sundheds- og klimamæssige påvirkning fra busserne. Senest har Movias ejere vedtaget en trafikplan som opstiller et mål om fossilfrihed og skrappe reduktionsmål for støj-, NOx og partikeludledningen fra busserne i 2030. Som led i bestræbelserne på at indfri disse målsætninger til gavn for borgere og miljø, ønsker Movia og dets ejere bl.a. at indsætte elbusser. Indsættelsen af elbusser med opladning i byrummet er for nuværende forbundet med en række udfordringer relateret til opsætning af den fornødne infrastruktur til opladning af busserne. Disse udfordringer søges løst med udbud af denne rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/04/2018
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Movia kan forlænge i op til yderligere 5 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien i pkt. II.2.6) er anslået og behæftet med usikkerhed. Den faktiske værdi vil afhænge af fremtidige beslutninger om elektrificering af busdriften og den teknologiske udvikling.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/09/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.113