23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 031-067711
Offentliggjort
14.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204700&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Valgt firma

(16.06.2018)
Solum Roskilde A/S
Vadsby Stræde 6
2640 Hedehusene

Behandling af Vinduer, døre med glas


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Mette Koksby Hammerich
Telefon: +45 44857659
E-mail: msh@vestfor.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204700&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204700&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af Vinduer, døre med glas

 

Sagsnr.: 18-00155
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører behandling af ”Vinduer, døre med glas” fra genbrugsstationer. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 3 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører behandling af ”Vinduer, døre med glas” fra genbrugsstationer. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 3 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse på 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ens Del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD’en, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt tilbudsgiver vinder kontrakten.

Det er et krav at Tilbudsgiver og/eller underleverandør, har en gyldig Miljøgodkendelse udstedt af rette myndighed i overensstemmelse med Lovgivningen. For vejledning omkring dette henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/. Tilbudsgiver og/eller underleverandør, skal i ESPD’en angive at denne er i besiddelse af en sådan godkendelse ved at udfylde ”Autorisation fra en bestemt organisation om nødvendigt”.

Ovenstående henholder sig ikke til kontormiljøer, men til ydelsen dvs. det anlæg, hvor sorteringen finder sted.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning for de sidste tre afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten og præciseret i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD.

Følgende finansielle nøgletal:

- Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld,

- Afkastningsgrad = Resultat af primær drift (EBITDA)/((Aktiver primo + ultimo)/2),

- Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’en. Navnet på nøgletal skrives i første felt. Under ”Beskrivelse” noteres de enkelte årgange således: 2014, xx; 2015, xx; 2016, xx.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af kopi af afsluttede årsregnskaber inden for de sidste tre år.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 mio. DKK for personskade og min. 5 mio. DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’en.

Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 12% af den samlede kontraktsum pr. år. Dette skal udfyldes under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD’en.

Sikkerhedsstillelsen skal dokumenteres ved indsendelse af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut på anmodning fra Vestforbrænding.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi.

Likviditetsgrad: Tallet skal være større end 1 som et gennemsnit over de sidste tre år.

Afkastningsgrad: Tallet skal være større end 5 som et gennemsnit over de sidste tre år.

Soliditetsgrad: Tallet skal være større end 0,3 som gennemsnit inden for de sidste tre år.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 mio. DKK for personskade og min. 5 mio. DKK for tingsskade.

Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 12% af den samlede kontraktsum pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1-3 referencer på sortering af vinduer inden for de sidste 3 år, der samlet set svare til minimum 500 ton. Er det ikke muligt at angive 1-3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af kontrakten. Brovægt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1-3 referencer på sortering af vinduer inden for de sidste 3 år, der samlet set svare til minimum 500 ton.

Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremskaffe det ovenfor angivne antal referencer, skal Tilbudsgiver her angive hvilke ledende medarbejdere der skal anvendes til udførelse af kontrakten, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer.

Minimuskrav en typegodkendt og verificeret brovægt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/06/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/03/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Viborg
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2018

Send til en kollega

0.098