23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 031-068465
Offentliggjort
14.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://ftp.niras.net

Anmodning om deltagelse

Til
09.03.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Vindere

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance

(02.08.2018)
Logstor A/S
Løgstør

Balling Rødding Fællesværk Jord- og Smedeentreprise

(02.08.2018)
Salling Entreprenørfirma A/S
Roslev

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance og Jord- og Smedeentreprise


Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.
Anlægsvej 4
Balling
7860
Danmark
Kontaktperson: Jens Nørgaard
E-mail: jn@brvv.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballingfjernvarme.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://ftp.niras.net
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
37295728
Ceres Allé 3
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Aaen
Telefon: +45 96306400
E-mail: ra@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ftp.niras.net

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance og Jord- og Smedeentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000 - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud omfatter prækvalifikation for levering af rørledning, samt for Jord- og smedeentreprisen for etablering af ca. 6 km transmissionsledning til nyt fællesværk der skal opføres på en industrigrund imellem Balling og Rødding. Udbuddet består af to delaftaler; Rørleverancen samt Jord- og Smedeentreprisen. Det kan gives bud på begge delaftaler eller kun en af aftalerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

1) Rørleverance samt Jord- og Smedeentrepriser;

2) kun Rørleverance;

3) kun Jord- og Smedeentrepriser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Balling Rødding Fællesværk Jord- og Smedeentreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45230000 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delentreprisen består i af jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ca. 6 km transmissionsledning i dimensionerne DN100 og DN125 i stål dobbeltrør. Ledningerne skal føres fra de eksisterende forsyningsområder i hhv. Balling og Rødding by til det nye fællesværk placeret på en nyerhvervet grund beliggende mellem de to byer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 virksomheder på delentreprisen.

Såfremt flere end 3-5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3-5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option for udførelse af smedearbejder på rør i serie 2 i stedet for serie 3.

Option for udførelse af opgravning i stedet for underboringer, på givende krydsninger.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44163120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delentreprisen består i hovedtræk af levering af rør og komponenter i forbindelse med etablering af ca. 6 km transmissionsledning i dimensionerne DN100 og DN125 i stål dobbeltrør. Ledningerne skal føres fra de eksisterende forsyningsområder i hhv. Balling og Rødding by til det nye fællesværk placeret på en nyerhvervet grund beliggende mellem de to byer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3 virksomheder hver delentreprisen.

Såfremt flere end 3 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapaciteter (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionspris på levering af rør i serie 2 i stedet for serie 3.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til Udbudsbeskrivelse.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da.

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

HUSK Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

HUSK Såfremt der søges om prækvalifikation til begge entrepriser, skal der afleveres en selvstændig ESPD (ansøgningen) for hver delentreprise.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.2.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.3.

Del V: Udfyldes (HUSK ved x i JA, skal beskrivelse udfyldes).

Del VI: Udfyldes.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) Delentreprise for Jord- og Smedearbejde. Referencer for Jord- og Smedearbejder. For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, anlægssum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven;

2) Delentreprise for Rørleverance. Referencer for rørleverancer. For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, kontraktsum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan afleveres på selvstændigt bilag til ESPD. I så fald skal reference titler fremgå af ESPD med tydelig henvisning til bilaget.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

1) Jord- og Smedearbejder på fjernvarmeledninger i en størrelsesorden (omfang (meter ledning) eller anlægssum), der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse.

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

2) Rørleverance til fjernvarmeledninger i en størrelsesorden (meter ledning eller dimension eller kontraktsum), der kan sammenlignes med leverancen, der udbydes i denne bekendtgørelse.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenør, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskiltudfyldt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://ftp.niras.net

FTP Account/user: RA-01.

FTP Password: pjwqxf44.

I kan også kopierer adressen ftp://RA-01:pjwqxf44@ftp.niras.net og indsætte den direkte ind i Windows Stifinders adresse felt.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes til Niras A/S, att. Rasmus Aaen på e-mail ra@niras.dk senest den 22/2-18.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på ftp-serveren, jf. ovennævnte link. Ansøgere er selvansvarlige for at holde sig opdateret på ftp-serveren.

Ansøgning(er) om prækvalifikation afleveres elektronisk i pdf-format (husk underskrift) att. Mads Hagh på e-mail hagh@niras.dk.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Bemærk, at vinderen af delentrepriserne skal dokumenterer at oplysningerne afgivet i ESPD er korrekte. Krav til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet. (HUSK, under tildelingskriterier; se Jannie formulering).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2018

Send til en kollega

0.102