23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 034-074980
Offentliggjort
19.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
19.03.2018 Kl. 08:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bxnjkeckgs

Udbyder

Domea.dk s.m.b.a

Installering, levering, montering, teknisk sparring og drift af digitale OMS forbrugsmålere, samt option på valideret data og udarbejdelse af forbrugsregnskaber


Domea.dk s.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Domea.dk s.m.b.a
DK
Oldenburg Allé 3
Att: Peter D. Jacobsen
2630 Taastrup
Danmark
Telefon: +45 21197357
Mailadresse: pdj@domea.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.domea.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bxnjkeckgs

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bxnjkeckgs

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Installering, levering, montering, teknisk sparring og drift af digitale OMS forbrugsmålere, samt option på valideret data og udarbejdelse af forbrugsregnskaber
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer

NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten omhandler levering, montering, teknisk sparring og drift af digitale OMS forbrugsmålere til Ordregiver for aflæsning af el, vand og varme i lejeboliger i forbindelse med løbende udskiftninger og ved nybyggerier, med levering af valideret data til Ordregiver.
Tilbudsgiver skal levere fortløbende målinger og visualisering af forbrug til fremme af et godt indeklima og lavt ressourceforbrug i almene boliger.
Det er Tilbudsgivers ansvar at alle leverancer lever op til alle lovkrav om valideret data til anvendelse ifbm. udarbejdelse af fordelingsregnskaber.
1.1 Teknisk sparring
Tilbudsgiver skal kunne yde basal teknisk rådgivning for Kundechefer og Driftsledere hos Ordregiver til optimering af leverede produkter og ydelser. Simple forespørgsler skal være indeholdt i tilbuddet.
Tilbudsgiver skal løbende vedligeholde en oversigtsliste over digitale målere leveret fra tilbudsgiver, med forventet levetid og serviceoverblik over vedligeholdelse, således det kan bruges til drifts og vedligeholdelsesplaner.
Tilbudsgiver skal som en del af drift og vedligehold forestå servicering, reparation og udskiftning mv. af målere og øvrige komponenter, med en ensartet service og garanti.
Ved byggesager skal Tilbudsgiver kunne yde teknisk sparring ift. Ordregivers rådgivere omkring valg af totaløkonomisk mest fordelagtige måler- og dataopsamlingsløsning for den konkrete byggesag.
For Ordregivers driftspersonale skal teknisk sparring også tage udgangspunkt i Målerbekendtgørelsen, hvor især forhold om teknisk gennemførlige og omkostningseffektive løsninger skal belyses inden målerudskiftning eksekveres.
1.2 Nybyggeri
Målere leveres som bygherreleverance til byggesagerne. Tilbudsgiver monterer efterfølgende dataopsamlingsudstyr og idriftsætter systemet. Tilbudsgiver leverer en grænsefladebeskrivelse som Ordregiver kan indarbejde i sine byggesagsbeskrivelser. Via grænsefladebeskrivelsen sikres det, at byggesagens entreprenør kan forestå al montagearbejdet af vandmålere, energimålere og elmålere med klar viden om hvad der skal monteres og hvordan.
1.3 Udskiftning af målere
Tilbudsgiver er ansvarlig for:
— Løbende udskiftning af alle typer af målere som: energi, fordelings, indeklima, varmefordelings, varmeenergi- og vandmålere, i forbindelse med endt levertid, samt eventuelle energimålere,
— Montering, plombering og afprøvning af nye målere, hvor der er forberedt med pasrør,
— Nye målere skal så vidt det er muligt placeres samme sted, som eksisterende måler er placeret eller med størst hensyn til æstetik,
— Alle følgearbejder ifm. ovenstående arbejder, herunder eksempelvis slibearbejde og pletmaling på eksisterende radiatorer,
— Koordinering, planlægning og udarbejdelse af informationsmateriale ifm. varsling af beboere ifm. ovenstående arbejder,
— Afdækning og rengøring ifm. ovenstående arbejder,
— Flytning af møbler i mindre omfang foran f.eks. radiatorer,
— Eksisterende målere i lejemålet skal registreres og aflæses inden demontering. Alle demonterede målere (elektroniske) skal Tilbudsgiver opbevare i minimum 24 måneder, eller indtil regnskab og indsigelsesperiode er overstået, og derefter være ansvarlig for bortskaffelse. Målerne skal udleveres til Ordregiver på forlangende,
— Er der tale om fordampningsmålere, skal leverandøren yderligere tage et billede af hver måler, inden de demonteres. Fotodokumentationen opbevares på tilsvarende vis i minimum 24 måneder og fremsendes til Ordregiver på forlangende.
1.4 Drift og vedligehold
Tilbudsgiver er ansvarlig for:
— Drift og vedligehold af samtlige nye målere herunder varmeenergi- og vandmålere mm. inkl. alle komponenter, herunder servicering, batteriskift og udskiftning af fejlbehæftede/defekte målere, følere, dataopsamlingsbokse eller andre komponenter,
— Når Ordregiver eller Tilbudsgiver konstaterer fejl på en måler skal Leverandøren udbedre fejlen/foretage udskiftning af måleren inden for 2 uger,
— Der skal fremsendes skriftlig besked pr. e-mail til Ordregiver når der foretages udskiftning af målere,
— Etablering og drift af kontrolsystem. Krav i målerbekendtgørelser herunder BEK 1166 er det lovpligtigt at kunne fremskaffe disse data. Data skal være tilgængelige for ordregiver digitalt,
— Opretholdelse af driftssikre målere i hele aftalens løbetid i henhold til gældende lovgivning og målerbekendtgørelse,
— Drift og vedligehold af dataopsamlingssystem,
— Funktionsafprøvning af alle funktioner i forbindelse med udskiftning af målere samt iht. gældende lovgivning,
— Alle serviceopgaver udføres i henhold til gældende prisliste og vilkår.
1.5 Dokumentation og kontrolsystem
Ved aflevering, efter endt installation af målerne skal Tilbudsgiver aflevere dokumentation til Ordregiver. Alt dokumentation skal gemmes og vedligeholdes digitalt hos Tilbudsgiver og udstilles så ordregiver kan tilgå dem digitalt, gældende både vedr. stamdata krav i nutidige og fremtidige bekendtgørelse.
Indeholdende:
— I henhold til bekendtgørelse 1166 og 1167 dimensioneringsgrundlag,
— Fordelingsgrundlag, herunder beregning eller vurdering af varmetabet,
— Reduktion for udsat beliggenhed. Hvis varmetabsberegning foreligger skal denne anvendes,

— Standardreduktioner for anlægget, såfremt det er på m2 – eller reduktioner pr. måler,

— Aflæsningsprocedure (beskrivelse),
— Målerdata (fabrikat, type), radiatorstørrelse, målertype (fabrikat, type) målernummer, skala/ydelse, målerens monteringspunkt, skæringsdato, rumbetegnelse for placering af måler (stue, badeværelser, køkken, lille værelse, mv),
— Lejlighedens V/H-andele. Hvis der er opsat målere på varmtvandsproduktionen skal korrekt og målt andel anvendes fremfor et skøn V/H andele,
— Etablering og drift af kontrolsystem. Iht. målerbekendtgørelser herunder BEK 1166 er det lovpligtigt at kunne fremskaffe disse data. Data skal være tilgængelige i datahubben og tilbudsgiver skal digitalt vedligeholde dette i datahubben.
1.6 Datahåndtering
Alle data fra alle målere skal følge OMS protokoller, så data kan gøres tilgængelig for andre platforme.
Forbrugsregnskaber og flytteopgørelser udarbejdes digitalt, ved at alle målere fjernaflæses og der således kan indhentes forbrugsmåling som minimum dagligt og helt ned til hvert minut. Tilbudsgiver leverer valideret forbrugsmålinger minimum dagligt.
Alle målinger af varmeforbrug, indeklima og vandforbrug skal registreres hos Tilbudsgiver etablerer og varetager drift af. Data bruges til synliggørelse af forbrug over for lejer og til generering af flytteopgørelser, forbrugsregnskaber/dynamiske varmeregnskaber.
1.7 Udstilling af forbrugsdata
Ordregiver skal kunne tilbyde boligafdelingerne mulighed for fjernaflæsning af forbrug på indeklima, el, vand og varme på dagsbasis med visning af timeværdier. Denne timebaserede registrering skal visualiseres via webbaseret platform som beboere og driftspersonale kan få individuel adgang til via hjemmeside eller applikation på smartphone eller tablet.
Synliggørelsen af energiforbruget for både driftspersonale og de enkelte lejere skal sikre energibesparelser i de enkelte boligselskaber.
Alle målere, der udskiftes fremadrettet, skal kunne fjernaflæses på timebasis for at kunne indgå i en webbaseret løsningsmodel.
Tilbudsgiver skal som en del af sin løsning levere en webportal, som driftspersonale kan bruge til at monitorere forbrug i den respektive afdeling.
Tilbudsgiver skal uden omkostninger for ordregiver stille en portal/app rettet mod lejere uden beregning og frit til rådighed.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

38552000, 38551000, 38554000, 38421100, 38421110, 51210000, 44621112, 44115220, 50720000, 72319000, 72317000, 72316000, 72314000, 72322000, 31644000, 38931000, 50411100, 50411300, 50411000, 65500000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Betingelser vil fremgå af udbudsmaterialet
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udelukkelse og krav til egnethed.
Ansøgere skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokumentet" ("ESPD-dokumentet"). ESPD-dokumentet fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøger opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.
Ansøgere skal derfor udfylde og fremsende ESPD-dokumentet i overensstemmelse med Ordregivernes anvisninger i udbudsbekendtgørelsen, samt afsnit 3.3 og 3.4 i udbudsmaterialet.

Der skal ikke vedlægges anden/supplerende dokumentation vedrørende udelukkelse og/eller egnethed, end det som efterspørges i ESPD-dokumentet. For yderligere oplysninger om ESPD-dokumentet henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning "Gennemgang af reglerne om dokumentation", 30. juni 2017 Bilag 8 notat gennemgang af_reglerne_om_dokumentation, samt den særskilte vejledning om den elektroniske udgave af ESPD-dokumentation og e-certis juni 2017, Bilag 9 ESPD - Dokumentation_og_eCertis: https://www.bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf.

Ordregiver gør en elektronisk version af ESPD-dokumentet tilgængeligt for ansøgerne, som ansøgerne skal udfylde elektronisk. Bemærk: Inden Rammeaftalen tildeles, skal den "vindende tilbudsgiver" (dvs. den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Rammeaftalen), fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 151. Dokumentationskravene er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen (og nedenstående) i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-155. De efterfølgende afsnit identificerer de punkter i ESPD-dokumentet, som ansøger skal udfylde. Samtidig er der for hvert punkt beskrevet, hvilken dokumentation den "vindende tilbudsgiver" vil blive afkrævet.
Oplysninger om den økonomiske aktør Del II: (alle punkter).
A: Oplysninger om den økonomiske aktør (ansøger).
B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.
C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.
Udelukkelsesgrunde Del III: (alle punkter).
A: Grunde vedrørende straffe domme.
B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.
C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger kan fremvise dokumentation for selvrenselse, jf. udbudslovens § 138.
Dokumentation (NB: Gælder alene den vindende tilbudsgiver/konsortiedeltagere/underentreprenører):
Er tilbudsgiveren dansk virksomhed, skal dokumentationen ske ved at fremlægge en serviceattest indhentet hos Erhvervsstyrelsen.
Er tilbudsgiver en dansk virksomhed med udenlandske ledelsesmedlemmer (bestyrelse, direktion eller tilsynsråd) eller udlændinge, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ledelsen, skal dokumentationen ske ved at fremlægge en serviceattest indhentet hos Erhvervsstyrelsen og straffeattest for de udenlandske ledelsesmedlemmer (bestyrelse, direktion eller tilsynsråd) eller udlændinge, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ledelsen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
Årsomsætning på tilsvarende arbejder som dette udbud, levering, montering, alarmovervågning og teknisk sparring af digitale målere, levering af valideret forbrugsdata, levering af forbrugsregnskaber og flytteopgørelser med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud på minimum 20 mio. DKK beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og en positiv Egenkapital over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger oplyse herom, dog kun i det omfang en sådan videregivelse af oplysninger ikke er i strid med børsetiske regler eller tilsvarende (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B). Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underentreprenøren, jf. ESPD-dokumentet, pkt. II.A,
Bemærk: Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal ansøger og de(n) pågældende enhed, som ansøger baserer sig på, hæfte solidarisk på alle aftaler i Aftalekomplekset. Se i øvrigt afsnit 3.8 om solidarisk hæftelse.
Såfremt ansøger ikke kan give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for de seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B).
Dokumentation [NB: Gælder alene den vindende tilbudsgiver/konsortiedeltagere/underentreprenører]:
Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
Årsomsætning på tilsvarende arbejder som dette udbud, levering, montering, alarmovervågning og teknisk sparring af digitale målere, levering af valideret forbrugsdata, levering af forbrugsregnskaber og flytteopgørelser med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud på minimum 20 mio. kr. DKK beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og en positiv Egenkapital over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger oplyse herom, dog kun i det omfang en sådan videregivelse af oplysninger ikke er i strid med børsetiske regler eller tilsvarende (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B). Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underentreprenøren, jf. ESPD-dokumentet, pkt. II.A.
Bemærk: Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal ansøger og de(n) pågældende enhed, som ansøger baserer sig på, hæfte solidarisk på alle aftaler i Aftalekomplekset. Se i øvrigt afsnit 3.8 om solidarisk hæftelse.
Såfremt ansøger ikke kan give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for de seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B).
Dokumentation [NB: Gælder alene den vindende tilbudsgiver/konsortiedeltagere/underentreprenører]:
Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
Minimum 2 referencer pr. år for levering, montering, alarmovervågning og teknisk sparring af digitale målere med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Minimum 2 referencer pr. år for levering af valideret forbrugsdata tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Minimum 2 referencer pr. år for levering af forbrugsregnskaber og flytteopgørelser tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Referencerne skal indeholde: beskrivelse af arbejdet/ydelsen, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato), modtager af arbejdet/ydelsen og kontaktoplysninger på modtager. (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.C).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:
Minimum 2 referencer pr. år for levering, montering, alarmovervågning og teknisk sparring af digitale målere med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Minimum 2 referencer pr. år for levering af valideret forbrugsdata tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Minimum 2 referencer pr. år for levering af forbrugsregnskaber og flytteopgørelser tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.
Referencerne skal indeholde: beskrivelse af arbejdet/ydelsen, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato), modtager af arbejdet/ydelsen og kontaktoplysninger på modtager. (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.C).
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling) nej
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de fem virksomheder, som har de bedste og mest relevante referencer vedrørende arbejder og ydelser. Ordregiver vil i den forbindelse lægge særlig vægt på de bedste og mest relevante referencer vedrørende for levering og montering af digitale målere med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål udført inden for de seneste 3 år, samt alarmovervågning og teknisk sparring med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål udført inden for de seneste 3 år, samt levering af valideret forbrugsdata med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål udført inden for de seneste 3 år, samt levering af forbrugsregnskaber og flytteopgørelser tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD-dokumentets Del V. Medmindre andet fremgår af ESPD'et antager Ordregiver, at ansøger i forhold til dette punkt henviser til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravene vedrørende teknisk og faglig formåen. Hvis der er ligeværdighed blandt ansøgerne vurderes der ud fra størst omsætning for referencerne.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
18-102
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.3.2018 - 08:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ordregiver anvender det elektroniske ESPD.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagevejledning.
Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.
Hvem kan klage?
Det er ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig interesse i at indgive klage, kan klage. Det vil typisk dreje sig om:
- Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det f.eks. på grund af indholdet af udbudsbetingelserne,
- Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det, eller,
- Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har fået den.
Hertil kommer, at økonomi- og erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er også klageberettiget.
PDF-ikon Se organisationer og myndigheder, som er tillagt klageadgang af økonomi- og erhvervsministeren (pdf).
Klagefrister:
- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,
- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,
•Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
•Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,
- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),
- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:
”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens §§ 191 og 192 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og
2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.
Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens §§ 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.
Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-5 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”.
Krav til klagen:
Et klageskrift kan bestå af et brev, som fremsendes til klagenævnet. Følgende skal fremgå af brevet:
1.Hvem der klager?
2.Hvilket udbud eller licitation m.v. der klages over. Er det et EU-udbud eller en licitation efter tilbudsloven?
3.Hvad der klages over? Klageren skal formulere påstande, som præcist beskriver de overtrædelser, som indklagede efter klagerens opfattelse har gjort sig skyldig i, og som klageren ønsker klagenævnets stillingtagen til. Af hver enkelt påstand skal fremgå:
- Den regel eller det princip, der angives at være overtrådt,
- En præcis beskrivelse af, hvordan overtrædelsen menes at være sket. Det vil ofte være nødvendigt at henvise konkret til relevante punkter i udbudsmaterialet eller i andre bilag f.eks. tilbuddene. Det kan være en fordel at medtage særligt vigtige citater i påstanden,
- Hver enkelt overtrædelse skal beskrives i én enkelt påstand. Påstandene må således ikke overlappe hinanden. Påstandene kan eksempelvis formuleres således:
- Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at afvise [klagerens] tilbud som ikke-konditionsmæssigt,
-Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at tildele kontrakten til [den vindende tilbudsgiver], uanset tilbuddet fra [den vindende tilbudsgiver] ikke var konditionsmæssigt, da tilbuddet ikke opfyldte mindstekrav xx, der var fastsat i udbudsmaterialet punkt x.y.z.,
- Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at tildele kontrakten til [den vindende tilbudsgiver], idet beslutningen om tildelingen af kontrakten var behæftet med fejl / var åbenbart forkert, idet [anfør konkret hvori fejlen består, eller hvorfor tildelingen er åbenbart forkert],
- Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med udbudslovens § xx ved [kort beskrivelse af overtrædelsen så vidt muligt med henvisning til konkrete forhold i udbudsmaterialet],
- Klagenævnet for Udbud skal annullere [ordregiverens] beslutning af [dato] om at tildele den udbudte kontrakt til [den vindende tilbudsgiver].
4.At ordregiveren er underrettet om klagen (se punktet ”Underretning”).
5.At klagegebyret er betalt (se punktet ”Klagegebyr”).
Sammen med klagen fremsendes relevante bilag. Det vil typisk være udbudsmaterialet, herunder udbudsbekendtgørelsen, og ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, eller ordregiverens underretning om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med.
Bilagene skal nummereres som bilag 1, 2, 3 osv.

Klagen og bilag sendes – så vidt muligt i 3 eksemplarer – til Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Det henstilles, at klagen (som Word-fil) og bilag (så vidt muligt i kopierbare filformater) derudover også sendes elektronisk til klfu@naevneneshus.dk (max. 100 MB pr. e-mail) eller på et usb-stik (bør emballeres forsvarligt ved indsendelse).

Klagenævnet kan afvise en klage, såfremt den er uegnet til at danne grundlag for sagens behandling som følge af, at klagen ikke opfylder kravene, som fremgår af klagevejledningen.
Klagegebyr:
Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal der betales et klagegebyr. Reglerne om klagegebyr findes i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 5, stk. 3 og 4, hvori der står:
Ӥ 5. ....
Stk. 3. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr., jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af følgende retsakter, indbetales et gebyr på 20 000,00 DKK:
1) Udbudslovens afsnit I-III;
2) Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester;
3) Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter;
4) Bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013.”
Gebyret kan indbetales på klagenævnets konto i Danske Bank:
Reg.nr. 0216, konto nr. 4069209521.
IBAN code: DK41 0216 4069 2095 21. Swift code: DABADKKK.
Når gebyret indbetales på det oplyste kontonummer, anføres følgende som bemærkning: ”Klagenævnet for Udbud, [virksomhedens navn]”. Dokumentation for bankoverførslen skal vedlægges klageskriftet.
Følgende anføres i klageskriftet:
- At gebyret betales ved overførsel,
- Registrerings- og kontonummer til den konto, hvortil klagegebyret eventuelt kan tilbageføres.
Underretning:
Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.
Når der i klagen er nedlagt påstand om annullation [af tildelingsbeslutningen]*, fremsender Klagenævnet klageskriftet uden bilag til den vindende tilbudsgiver. Såfremt klageren er af den opfattelse, at dele af klageskriftet er undtaget aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 23 – 35, skal dette oplyses til klagenævnet i forbindelse med fremsendelse af klagen.
Standstill:
Ordregiveren skal afholde en obligatorisk standstill periode på enten 10 eller 15 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretningen til tilbudsgiverne om kontrakttildelingen. Hvis underretningen er sket ad elektronisk vej (e-mail), må ordregiveren tidligst indgå kontrakt efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage. Hvis underretningen er sket pr. brev, må ordregiveren tidligst indgå kontrakt efter 15 kalenderdage. Ordregiveren skal endvidere afholde en obligatorisk standstill periode på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (lov om Klagenævnet for Udbud § 4). Ordregiveren kan forlænge standstill perioden.
Hvis ordregiveren har afsendt underretningen pr. e-mail den 1. juli, er den sidste dag i den obligatoriske standstill periode den 11. juli, og klagen til Klagenævnet for Udbud skal derfor modtages i Klagenævnet den 11. juli inden midnat, hvis klagen skal have automatisk, midlertidig opsættende virkning.
Hvis den 11. juli er en lørdag, en søndag eller en helligdag ”skubbes” standstill periodens udløb til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time, jf. Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter artikel 3, stk. 4. Hvis den 11. juli er en lørdag, udløber standstill perioden derfor mandag den 13. juli ved midnat (medmindre mandag er en helligdag).
Hvis klagen modtages i Klagenævnet inden udløbet af standstill perioden, har klagen automatisk, midlertidig opsættende virkning, indtil Klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal have opsættende virkning. Ordregiveren må altså ikke underskrive kontrakt, før Klagenævnet har haft mulighed for at se på sagen.
Andre tilfælde af opsættende virkning:
Hvis klagen ikke er omfattet af standstill reglerne, f.eks. fordi den først indgives efter standstill period­ens udløb, eller fordi den vedrører overtrædelse af tilbudsloven, skal klageren oplyse i klagen, om klag­eren ønsker klagen tillagt opsættende virkning, altså om det er klagerens ønske, at udbudsprocessen skal stoppes, og at ordregiveren ikke må underskrive kontrakten, før Klagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.2.2018

Send til en kollega

0.149