23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 035-075388
Offentliggjort
20.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
29.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk/

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(18.07.2018)
Arkil A/S Anlæg
Hestehaven 21G
5260 Odense S

Thomas B. Thriges Gade, Byrum syd


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
Rådhuset, Flakhaven 2
Odense
5000
Danmark
E-mail: bent.raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.byggeweb.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Skibhusvej 52 A
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.byggeweb.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Thomas B. Thriges Gade, Byrum syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byrum syd omfatter ca. 13 000 m2 jord, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af nye byrum.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211360
45233200
45233250
45233262
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense centrum.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byrum syd omfatter ca. 13 000 m2 jord, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af nye byrum i området afgrænset af Hans Jensens Stræde, Nørregade og Dansestræde i nord, Stålstræde, Vestergade og Skt. Knuds Plads i vest, Albanigade ved broen over Odense Å i syd samt Nedergade, Påskestræde og Bangs Boder i øst. Entreprisen er led i Thomas B. Thriges Gades omdannelse fra tidligere tungt trafikeretgade til ny bydel. Sideløbende med nærværende entreprise opføres nye bygninger i området. I østsiden fra nord og videre mod syd ad Albani Gade påbegynder Odense Letbane i 2018 anlæggelse af ny letbane igennem området.

Byrum syd indeholder tilfyldning med letfyld over ny kælder, grus- og bærelagsarbejder, ledningsarbejder dels udenfor kælder dels ovenpå kælder, brolægning, belysning, beplantning, byudstyr, samt vandkunst. Entreprisen vil ikke kunne udføres i én samlet arbejdsgang, da de enkelte delarealers færdiggørelse afhænger af bygningsarbejder samt Odense letbanes anlægsarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/07/2018
Slut: 01/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Tidsplanen er afhængig af de øvrige aktiviteteter (byggerier, letbanekonstruktion).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt principielt egnede ansøgere udvælges der et felt med henblik på at skabe mest effektiv konkurrence, ved at udvælge både større og mindre firmaer. Inden for hver af de to grupper vælges de firmaer, der har fremlagt de mest sammenlignelige referencer i forhold til den aktuelle kontrakt. Om muligt vælges 2 større og 3 mindre firmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Jf. udbudsmaterialet:

Levering af granit (mosaiksten, chaussésten, brosten og fliser).

ARB-belægninger.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§135-137 finder anvendelse, jf. ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal oplyses samlet omsætning i de 3 seneste regnskabsår, samt egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning som gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår min. 80 mio. DKK.

Egenkapital min 10 mio. DKK, soliditetsgrad min 10% ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der fremlægges en liste over de mest relevante anlægsarbejder af den omhandlede type, udført inden for de seneste 5 år.

For hvert referenceprojekt oplyses kundens navn, kontaktperson hos kunden, kontraktværdi og udførelsesperiode, sammen med en kort beskrivelse af projektet, specielt mht. på hvilken måde det er sammenligneligt med den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 1 projekt gennemført indenfor de seneste 5 år, af et omfang og fagligt indhold, der er sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår at udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet har nummer TN137826A hos Byggeweb.

Anmodning om deltagelse foretrækkes uploaded som angivet i del I.3), men anmodninger accepteres også på e-mail eller afleveret fysisk hos udbyders kontaktperson.

Anmodningen skal indeholde en udfyldt ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde deres egen ESPD, der ligeledes medsendes. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del III A,B og C, del IV B og C, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

ESPD-formularen i XML-format kan findes sammen med udbudsmaterialet. Filen downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøger. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Print og/eller pdf-fil vedlægges anmodningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2018

Send til en kollega

0.131