23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 036-078015
Offentliggjort
21.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.tbst.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.03.2018 Kl. 09:00

Udbyder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bornholms Lufthavn)

Vindere

Udbud af kontrakt om levering samt installation af nyt ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn

(07.06.2018)
BAN 2000 GmbH
Handwerkerstrasse 10
15366 Hoppegarten

Levering samt installation af nyt ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bornholms Lufthavn)

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bornholms Lufthavn)
27186386
Edvard Thomsens Vej 14
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Henrik Nielsen
E-mail: hnni@trafikstyrelsen.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.tbst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.tbst.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Tinne Stissing Sejer-Nielsen
E-mail: tijs@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt om levering samt installation af nyt ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34963000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bornholms Lufthavn skal have udskiftet eksisterende anlæg og udbyder hermed opgaven, der omfatter demontering af eksisterende ILS på bane 29, levering og montering af ny ILS 29 samt idriftsætning og indkøring af den nye ILS 29 på Bornholms Lufthavn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34965000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

 

Bornholms Lufthavn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bornholms Lufthavn skal have udskiftet eksisterende anlæg og udbyder hermed opgaven, der omfatter demontering af eksisterende ILS på bane 29, levering og montering af ny ILS 29 samt idriftsætning og indkøring af den nye ILS 29 på Bornholms Lufthavn. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med kontrakten, herunder opgavebeskrivelsen i kontraktens bilag 1. Etableringsfasen skal være afsluttet senest 180 dage efter kontraktindgåelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 om opdeling af udbuddet i delkontrakter (opdel-eller-forklar-princippet) kan det oplyses, at det er ordregivers vurdering, at der er tale om en kontrakt med sammenhængende leverancer, der er vurderet til hverken strategisk eller teknisk til at være egnet til at opdele i delaftaler.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde Del IV, punkt B, nr. 1b og nr. 6 i ESPD’en.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årsomsætning på 5 000 000,00 DKK de seneste tre disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse sine referencer i Del IV C, stk. 1b i ESPD’en,

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer fra sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år.

Ved vurderingen af sammenlignelige referencer, lægger Bornholms Lufthavn vægt på:

— at opgaverne er udført i et aftaleforhold med europæiske lufthavne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal senest 8 arbejdsdage efter kontraktindgåelse stiller en sikkerhedsstillelse for opfyldelse af sine forpligtelser. Den stillede sikkerhed skal svare til 15 pct. af kontraktsummen indtil anlæggene er i drift og godkendt af Bornholms Lufthavns CNS-provider. Sikkerhedsstillelsen ophører herefter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 230-479085
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2018
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naeveneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud eller beslutninger, herunder tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter dagen, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2018

Send til en kollega

0.134