23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 039-084352
Offentliggjort
24.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/80025752.aspx

Udbyder

Aarhus Kommune

Byggemodning Malling, Etape 1


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Århus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Martin Winther Bolet
Telefon: +45 41858984
E-mail: bmaw@aarhus.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk/kommune

Internetadresse for køberprofilen: http://www.aarhus.dk/kommune

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/80025752.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/80025752.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byggemodning Malling, Etape 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse ønsker tilbud på byggemodning af udstykningen beliggende i den sydlige del af Malling, Øst for Oddervej og imellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej.

Udbuddet omfatter byggemodningsarbejder i forbindelse medlokalplan 1020 i Malling.

Udbuddet omfatter første etape i lokalplanen indeholdende stamvej med tilslutning til Krekærlundsvej, boligområde I og II samt storparceller i område VI og V jf. lokalplanen.

Etapen indeholder endvidere færdiggørelsesarbejder på Krekærlundsvej.

Tryk her https://permalink.mercell.com/80025752.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45111291
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejderne i etape 1 indeholder ca. 540 lbm. stamvej, 670lbm. boligvej, 560 lbm. hovedsti, 800 lbm. bolig- og naturstier og 240 lbm. færdiggørelsesarbejde på Krekærlundsvej. Vejanlæg og hovedsti afleveres i GAB og bolig- og naturstier afleveres i en permeabel belægning.

I vejudlæggene afledes regnvandet generelt på overfladen, ogvia wadi´er/trug.

Der etableres regnvandsanlæg i form af dræn under wadi´er/trug, drænrender samt regnbede, regnvandsbassiner og sandfang i forbindelse med disse.

Vej- og stiprojektet omfatter endvidere et antal mindre vej-og stibroer hvor der forekommer krydsninger med wadi´er/trug.

Indeholdt i arbejderne er ligeledes landskabsarbejder i form af beplantninger og terrænbearbejdning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 01/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 7 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 7 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 4.2.2 »Teknisk og/eller faglig kapacitet« (referencer).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, klausuler om arbejdsvilkår, uddannelsesklausul og klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for.

Beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige.

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2018

Send til en kollega

0.168