23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-095326
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://intro.projectweb.dk/

Indlevering af tilbud

Til
16.04.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://intro.projectweb.dk/

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(11.10.2018)
Per Aarsleff A/S
8260 Viby J

Opdateringer

Rettelse
(10.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 11-04-2018
Time: 18:00
Læses:
Dato: 16-04-2018
Time: 18:00


Yderligere oplysninger
Frist for spørgsmål 9.4.2018
Besparelse af spørgsmål 12.4.2018
Frist for at anmode om Prækval 16.4.2018 kl. 18:00

Separering af Kagsåkvarteret Vest


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Fie Thye
E-mail: fth@novafos.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://intro.projectweb.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://intro.projectweb.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Separering af Kagsåkvarteret Vest

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232400
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kagsåkvarteret er i dag fælleskloakeret. I forbindelse med at der arbejdes på at skabe mere kapacitet til håndtering af regnvand i Kagsåparken, skal Kagsåkvarteret separeres, for at kunne lede vandet, forsinket, herfra til Kagsåparken i fremtiden.

Som andet led i denne øvelse, skal Kagsåkvarteret Vest separatkloakeres. I forbindelse med separatkloakeringen, vil der i en interrimsperiode skulle ske en tilslutning af regnvandssystemet i et centralt punkt til det eksisterende fælleskloaksystem, indtil Kagsåparken omlægges i 2023.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45332300
45232440
45231300
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Ved Kagsåen og Kagsåvej 2860 Søborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Separatkloakering af Kagsåkvarteret Vest. I forbindelse med separatkloakeringen, vil der i en interrimsperiode skulle ske en tilslutning af regnvandssystemet i et centralt punkt til det eksisterende fælleskloaksystem, indtil Kagsåparken omlægges i 2023.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Anlægsarbejdet kan forlænges efter behov.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 18/07/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 23:59
Sted:

 

Elektronisk udbudsprocedure.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverensbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000,00 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2018

Send til en kollega

0.145