23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-097865
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
19.04.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Faxe Affald A/S

Opdateringer

Annullering
(27.04.2018)

Levering af delte og udelte affaldsbeholdere på 190 l og 240 l samt minicontainere på 400-660 l til Faxe Affald A/S


Faxe Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Faxe Affald A/S
34084742
Jens Chr. Skous Vej 1
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Larsen Thystrup
E-mail: lth@faxeforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.faxeforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af delte og udelte affaldsbeholdere på 190 l og 240 l samt minicontainere på 400-660 l til Faxe Affald A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering, montering og klargøring samt udkørsel og samtidig hjemtagning af delte og udelte affaldsbeholdere og minicontainere i Faxe Kommune for Faxe Affald A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613700
34928480
63100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Faxe Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af ca. 32 000 primært delte 190 l og 240 l affaldsbeholdere og udelte minicontainere på 400-660 l i Faxe Kommune, inklusive montering, klargøring og udbringning af beholdere og hjemtagning af gamle beholdere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid med op til 2 år, indtil den 31.1. 2026.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som beskrevet i del II 2.7).

Option på levering af ca. 17 000 stk. ventilerede biospande og tilhørende bioposer til samlet 5 års forbrug.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være i nogen af de situationer, der ifølge Udbudslovens § 135-137 kan eller skal medføre udelukkelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder bestemmelser om arbejdsforhold og sociale klausuler, jf. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2018
Tidspunkt: 13:05
Sted:

 

Faxe Affald A/S.

Jens Chr. Skous Vej 1.

4690 Haslev

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f. eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135 i Udbudsloven, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del III A, B og C, del IV alfa, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: https://www.kfst.dk/media/2325/espd-saadan-virker-det.pdf.

Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https:/ec.europa.eu/tools/esdp.

Når ansøger har valgt "Jeg er en økonomisk aktør", vælges "Importere ESPD" og under "Upload dokument" browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen "Oversigt", der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Printet underskrives af ansøgere, scannes og vedlægges anmodningen.

Senest i forbindelse med eventuel kontraktindgåelse vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud, lbk. nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnt for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018

Send til en kollega

0.095