23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098438
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206297&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Transport af containere fra Gentofte Genbrugsstationer

(27.06.2018)
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Transport af containere fra Hillerød Genbrugsstationer

(27.06.2018)
SCT Transport A/S
Stæremosen 21-23
3250 Gilleleje

Opdateringer

Rettelse
(10.04.2018)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Det er et krav at Leverandøren anvender materiel som passer sammen med svensk standard SS 3021.
I stedet for:
.
Læses:

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Tilbudsfrist
I stedet for:
Dato: 09-04-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-04-2018
Time: 12:00

Transport af containere fra Gentofte og Hillerød Genbrugsstationer


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Mette Koksby Hammerich
Telefon: +45 44857659
E-mail: msh@vestfor.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206297&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206297&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport af containere fra Gentofte og Hillerød Genbrugsstationer

 

Sagsnr.: 18-00286
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Transport af containere, samt opgrabning og transport af haveaffald fra genbrugsstationerne i Gentofte og Hillerød. Estimeret omfang er 3 077 læs og 6 600 ton haveaffald fra Hillerød. Estimeret omfang er 4 740 læs og 5 900 ton haveaffald fra Gentofte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport af containere fra Gentofte Genbrugsstationer

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører transport af containere, samt opgrabning og transport af haveaffald fra genbrugsstationerne i Gentofte.

Estimeret omfang er 4 740 læs og 5 900 ton haveaffald fra Gentofte.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Transport af containere fra Hillerød Genbrugsstationer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører transport af containere, samt opgrabning og transport af haveaffald fra genbrugsstationerne i Hillerød.

Estimeret omfang er 3 077 læs og 6 600 ton haveaffald fra Hillerød.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ens Del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD’en, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt tilbudsgiver vinder kontrakten.

Det er et krav at tilbudsgiver har tilladelse til at køre gods for fremmed regning, udstedt af rette myndighed. Anføres under punktet ”særlig autorisation er nødvendig” i ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning for det sidste afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten og præciseret i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD. Såfremt oplysningerne vedrørende årsomsætning jf. ovenstående ikke kan oplyses, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Følgende finansielle nøgletal: Likviditetsgrad, Soliditetsgrad, Egenkapital.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af kopi af det eneste afsluttede årsregnskab.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring. Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

Sikkerhedsstillelse, dette skal udfyldes under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD’en. Sikkerhedsstillelsen skal dokumenteres ved indsendelse af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut på anmodning fra Vestforbrænding.

Den vindende Tilbudsgiver skal senest samtidig med underskrivelse af kontrakten komme med en endelig gyldig sikkerhedsstillelse som overholder de opstillede krav i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi pr. delaftale.

Likviditetsgrad: Tallet skal være større end 1 inden for det sidste regnskabsår.

Soliditetsgrad: Minimum 5% inden for det sidste regnskabsår.

Egenkapital på ikke under 25% af kontraktværdien på den enkelte delaftale.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000,00 DKK for personskade og min. 5 000 000,00 DKK for tingsskade.

Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 100 000,00 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1-3 referencer pr. delaftale inden for de sidste 3 år.

Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af kontrakten. Det er et krav at Leverandøren skal kunne benytte Vestforbrændings webbaseret ordre- og afregningssystem, VAKS.

Krav til materiel.

Leverandøren skal i ESPD’en angive, at denne med den af Vestforbrænding eventuelle fastsatte overgangsperiode pr. delaftale vil have værktøjer og materiel udførelse af kontrakten som opfylder nedenstående mindstekrav.

Tilbudsgiver skal have udformede kvalitetssikringsstandard og miljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden. Dette skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af enten et gyldigt Certifikat i kraft, eller den/det af Leverandøren udformede kvalitetssikringsstandard og miljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Referencerne skal være sammenlignelige med opgaven der udbydes, dvs. transport af containere fra genbrugsstationer,

— Referencerne skal til sammen svare til minimum den samme mængde, som er udbudt på den enkelte delaftale. De samme referencer kan godt benyttes på begge delaftaler, da tilbudsgiver kun kan vinde én af delaftalerne.

Er det ikke muligt at angive referencer som ovenfor beskrevet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives på anden vis.

Det er et krav at Leverandøren anvender materiel som passer sammen med svensk standard SS 3021.

— Der accepteres, som minimum, kun vejgående køretøjer der overholder EURO-6. (se kravspecifikation vedr. dispensation i opstartsperioden),

— Det er et krav at Leverandøren anvender lastbiler som er minimum 3 akslet. Det er et krav at Leverandøren benytter kroghejs.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/07/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Viborg
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018

Send til en kollega

0.142