23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098441
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/81146051.aspx

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Levering af vinduespolering til Nordfyns Kommune


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesindkøb Fyn
29188645
Graabjergvej 3a
Ryslinge
5856
Danmark
Kontaktperson: Thania Vexlund Thomsen
E-mail: tthom@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81146051.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1) Navn og adresser
Nordfyns Kommune
Bogense
Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/81146051.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/81146051.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/81146051.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud 2018: Levering af vinduespolering til Nordfyns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Nordfyns Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/81146051.aspx.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Nordfyns Kommune.

Vinduespolering omfatter alle vinduer, skillevægge i glas, ovenlysvinduer, indgangs-/adgangsdøre, som udgør en del af lokalerne, jf. Bilag A Tilbudsliste.

De af kontrakten omfattede institutioner kan findes i Bilag A Tilbudsliste.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges af en omgang med op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der kræves en årsomsætning på minimum 1 000 000,00 DKK pr. år, samt en positiv egenkapital i de to seneste underskrevne årsregnskaber.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000,00 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves en årsomsætning på minimum 1 000 000,00 DKK pr. år, samt en positiv egenkapital i de to seneste underskrevne årsregnskaber.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 000 000,00 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste med minimum 3 sammenlignelige ydelser inden for vinduespolering (fx kommunale vinduespoleringsopgaver) med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 2 år. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne har det bedste match i forhold til den udbudte opgave, herunder at opgaven har tilsvarende karakter. Derudover vil referencerne blive bedt om at besvare følgende:

- Har implementeringen af kontrakten været tilfredsstillende?

- Er kontrakten opfyldt tilfredsstillende?

- Er kommunikation med leverandør tilfredsstillende?

- Er opfølgning på eventuelle mangler tilfredsstillende?

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer skal indeholde kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at anvende underleverandører til brug for hel eller delvis opfyldelse af kontrakten.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem аer er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018

Send til en kollega

0.132