23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-101806
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2018 Kl. 14:00

Udbyder

Banedanmark

LiDAR scanning af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Abbas Saeed
E-mail: absa@bane.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/current/details/BDK00040
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

LiDAR scanning af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur

 

Sagsnr.: 2017 - 1716
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50220000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører årlig togbåren LiDAR-scanning af Banedanmarks infrastruktur på ca. 3 125 km jernbanespor m.v og databehandling af den scannede data. Kontrakten har en varighed på fire år med option på forlængelse på endnu en periode på fire år. Der henvises til ydeligere beskrivelse i II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311230
71631470
71355200
73210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler LiDAR scanning og databehandling af den scannede data.

Databehandlingen indebærer først og fremmest levering af klassificeret punktsky samt kortlægning og måling af fritrumsprofiler.

Derudover er der i kontrakten option på behandlingen af afledte dataprodukter herunder: Ballastvolumenberegninger, vegetationsprofil til planlægning af tilbageskæring af bevoksning, placering af køreledningsanlæg og forskelligt asset management, samt konsulentydelser til videre udvikling af muligheder for benyttelse af data.

Arbejdets praktiske udførelse indebærer en årlig målekampagne hvert år i kontraktens løbetid.

For en nærmere beskrivelse af arbejdets tekniske omfang henvises til udbudsmaterialets bilag 2 samt underbilagene hertil.

Aftalen er landsdækkende og omfatter hele Banedanmarks jernbanenet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse på en fireårig periode.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af Ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, af de ydelser, som kontrakten omfatter jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, hvor funktionel sammenlignelighed vægter højest.

Funktionel sammenlignelighed vurderes på i hvilket omfang referencerne dokumenterer erfaring med levering af de ydelser der er specificeret i udbudsmaterialets bilag 2.1 Teknisk Kravspecifikation, herunder:

- Gennemførsel af laserscanning i jernbaneinfrastruktur.

- Fremstilling og klassificering af punktsky;

- Udledning af koordinater for objekter indenfor fritrumsprofil;

- Beregning af sporafstande;

- Beregning af volumendifferencer imellem målt og reference ballastprofil;

- Beregning af beskæringsmængder ud fra vegetationsprofil;

- Udledning af placering af forskellige kørestrømskomponenter;

- Beregning af køretrådsgradienter;

- Specificering af sporets tværprofil;

- Udledning af forskellige objekter i infrastrukturen & konsulentaftale vedr. udvikling af yderligere ydelser.

Des flere af af ydelserne som referencerne dokumenterer erfarning med des bedre.

Endvidere vægtes scanning vis primære formål er vedligehold højere end scanning vis primære formål er fornyelse, anlæg eller lignende.

Volumenmæssig sammenlignelighed vurderes på de antal målte og databehandlede sporkilometre som referencerne indeholder, hvor et væsentlig mindre antal sporkilometre pr. år vægter lavere end en sammenlignelig eller større mængde.

Det vægter positivt des flere sammenlignelige referencer som Ansøgeren har.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse på fire år.

Option på levering af følgende dataprodukter:

Option 1: Bilag 2.1 – Teknisk Kravsspecifikation punkt 9 Ballast profile and volume difference.

Option 2: Bilag 2.1 – Teknisk Kravsspecifikation punkt 10 Vegetation control.

Option 3: Bilag 2.1 – Teknisk Kravsspecifikation punkt 11 Overhead Contact System (OCS).

Option 4: Bilag 2.1 – Teknisk Kravsspecifikation punkt 12 Break- and edge points in the cross section of the track.

Option 5: Bilag 2.1 – Teknisk Kravsspecifikation punkt 13 Track objects for Signaling Program.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Virksomhedens egenkapital i de seneste tre disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers egenkapital i seneste tre disponible afsluttede regnskabsår skal være positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

En referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført inden for de seneste 3 år inden ansøgningsfristen.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Hvem opgaven blev udført for (kunde) og kontaktperson ved denne;

- Hvor opgaven blev udført henne (geografisk);

- Hvornår opgaven blev udført;

- Hvilke specifikke dataprodukter der blev leveret;

- Antal målte sporkilometre;

- Om der blev anvendt togbårent laserscanningsudstyr;

- Antal databehandlede sporkilometre pr. ydelse (hvis forskellige fra antal målte);

- Kontraktsum (hvis laserscanning er en del af en større opgave (f.eks. elektrificering) bedes den økonomiske størrelse af laserscanningen (inkl. afledt arbejde) isoleret set opgives i modsætning til den samlede kontraktsum).

Der kan maksimalt angives 5 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum dokumentere 1 reference med udførelse af målearbejde ved hjælp af togbårne laserscanningsteknikker på jernbaneinfrastrukturprojekter.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialets kontrakt med bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 045-083063
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) Nærværende udbudsprocedure fremgår af Banedanmarks hjemmeside på Banedanmarks udbudsplan. Alt relevant materiale, herunder spørgsmål og svar, vedr. udbuddet vil blive publiceret på udbudsplanen. Ansøger/Tilbudsgiver bedes holde sig orienteret på Banedanmarks udbudsplan på linket i bekendtgørelsens punkt I.3. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med nærværende udbudsprocedure skal stilles skriftligt til Banedanmarks kontaktperson.

B) Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. For nærmere vejledning til udfyldelsen af ESPD henvises til Udbudsbetingelserne.

C) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen såfremt det skønnes nødvendigt. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det fremgår af Udbudsbetingelserne, hvilken dokumentation der kræves.

D) En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2), nr. 4) eller nr. 6), jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

E) Fremgangsmåde for fremsendelse af ansøgning om prækvaliffikation fremgår af Udbudsbetingelserne pkt. 3.7.

F) Banedanmark kan anmode ansøgere/ tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgningen/tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

G) Forud for udbuddet er der gennemført markedsdialog jf. bekendtgørelse 2017/S 045-083063.

H) Al kontakt omkring nærværende udbud bedes sendt skriftligt til Banedanmarks kontaktperson angivet i punkt I.1.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ti-dende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgø-relsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette or-dregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.102