23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 121-245879
Offentliggjort
28.06.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.08.2017 Kl. 10:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/HvidovreBo-afd-6-Udfoerelse-af-tag-og-ventilation

Udbyder

HvidovreBo Afd. 6

Vindere

Valgt entreprenør

(07.03.2018)
Enemærke & Petersen A/S
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

Hvidovrebo afd. 6 - Tagrenovering og ventilation


HvidovreBo Afd. 6

 

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

HvidovreBo Afd. 6
Strandhavevej 2 — 214 og Strandmarksvej 33A — 39C
Kontaktpunkt(er): FA09
Att: John Fletting
2600 Hvidovre
Danmark
Telefon: +45 40439287
Mailadresse: jfl@fa09.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.fa09.dk

Yderligere oplysninger fås her: AI a/s
Refshalevej 147, 2. sal
Att: Jesper With
1432 København K
Danmark
Telefon: +45 53857030
Mailadresse: jew@ai.dk
Internetadresse: http://www.ai.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: AI a/s
Refshalevej 147, 2. sal
Att: Jesper With
1432 København K
Danmark
Telefon: +45 53857030
Mailadresse: jew@ai.dk
Internetadresse: http://www.ai.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: iprojekt.dk — Der henvises til nærværende bekendtgørelse pkt. VI.3) »Yderligere oplysninger«
Sofiendalsvej 87
9200 Aalborg
Danmark
Internetadresse: http://www.iprojekt.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Hvidovrebo afd. 6 — Tagrenovering og ventilation.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: HvidovreBo Afd. 6, Strandhavevej 2 — 214 og Strandmarksvej 33A — 39C, 2650 Hvidovre, Danmark.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Bebyggelsen består af 21 stk. ensartede 2-etages ejendomme opført i henholdsvis 1955-1956 og indeholder samlet 232 stk. boligenheder fordelt på hhv.: 214 lejligheder og 18 kollegieboliger.
Matriklerne er omfattet af lokalplan 331, Område for etageboligbebyggelse i 2 etager ved Strandhavevej samt kategoriseret som bevaringsværdig bebyggelse i kategori SAVE 3.
Entreprisen omfatter en generel tagudskiftning samt etablering af mekanisk ventilation i boligerne inkl. følgearbejder.
Renoveringsprojektet omhandler i hovedtræk følgende:
— Udskiftning af tagbeklædning inkl. etablering af nyt fast bræddeundertag.
— Udskiftning af tagrender og nedløbsrør.
— Forstærkning af spær, udskiftning af isolering i tagrum, samt etablering af nye gangbroer.
— Etablering af decentrale mekaniske balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i lejligheder i 20 boligblokke (der er udført et pilotprojekt hvor løsningsmodel er afprøvet).
— Etablering af decentral udsugning i kollegieboliger (18 boliger) i bad samt komfortventilation med varmegenvinding i værelser.
— Ombygning af EL-installationer i samtlige boliger, inkl. etablering af røgalarmer tilsluttet el-tavlerne.
Projektet skal udføres imens boligerne er beboet (beboere bliver ikke genhuset).
Arbejderne udføres i løbende etaper.
Der er udført et pilotprojekt i 2017, som har dannet grundlag for udbuddet. Forventet byggestart på den første etape er december 2017 men afhænger af godkendelse af Skema B hos Landsbyggefonden.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45210000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til pkt. II.1.5) ovenfor.
Anslået værdi eksklusive moms: 46 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 14 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Den vindende entreprenør skal overholde en kontraktklausul om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:
1) Ansøgers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD'en Del IV, Afsnit B, Økonomisk og Finansiel Formåen, underpunktet »Samlet omsætning«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.
2) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD'en Del IV, Afsnit B, Økonomisk og Finansiel Formåen, underpunktet »Finansielle nøgletal«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.
Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, underpunktet »Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet«, jf. i øvrigt punkt VI.3) »Yderligere oplysninger« nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning. Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, underpunktet »Samlet omsætning«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.
Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som deltagernes samlede soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner deltagernes samlede soliditetsgrad ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, underpunktet »Finansielle nøgletal«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referenceliste over tilsvarende renoveringsopgaver indeholder tagrenovering og/eller etablering af mekanisk ventilation på beboede boligblokke udført imens boligerne var beboet. Referencer skal være udført inden for de seneste 5 år i hovedentreprise. Der må vedlægges 5 referencer og begrundelse for motiveret valg og relevans af disse skal angives.
Referencerne ønskes med angivelse af:
— Opgavens art/type (f.eks. tagrenovering/ventilation/helhedsplan)
— Adresse
— Bygherre (almennyttig bygherre, ejer-/andelsforening m.v.)
— Rådgiver (firma, kontaktperson og telefonnummer)
— Entreprisens samlede økonomiske ramme
— Tidsperiode for entreprisens gennemførelse
— Entrepriseform
— Kort beskrivelse af opgaven med fokus på relevans for den pågældende opgave.
Der skal via de leverede referencer dokumenteres erfaring med:
— Tagrenovering
— etablering af ventilation i beboede boliger
— almennyttige boligforeninger.
Nybyggeri, totalentreprise og fagentrepriser er ikke relevante.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ansøgerens dokumenterede kompetence/erfaring jf. III.2.3) »Teknisk kapacitet«.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.8.2017 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres digitalt via ordregivers digitale samarbejdspartner, www.iprojekt.dk

Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside via dette link: http://portal.iprojekt.dk/link/HvidovreBo-afd-6-Udfoerelse-af-tag-og-ventilation

Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mail til kontaktpunkter som anført i bilag A. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via Byggeprojekt.dk

Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på www.iprojekt.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.6.2017

Send til en kollega

0.171