23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-113034
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
17.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Vindere

Renholdelse af kørebaner, Gladsaxe Kommune

(02.06.2018)
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2a
2860 Søborg

Renholdelse af kørebaner og cykelstier, Gentofte Kommune

(02.06.2018)
Forstas A/S
Toppevadvej 44
3660 Stenløse

Renholdelse af kørebaner og cykelstier


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Driftsafdelingen, Turbinevej 10
Søborg
2860
Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gladsaxe.dk

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
Teknik og Miljø, Park og Vej, Vej Tilsyn og Vej Drift, Ørnegårdsvej 19
Gentofte
2820
Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Danzer Jacobsen
E-mail: ulrikdantzer.jacobsen@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renholdelse af kørebaner og cykelstier

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90610000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter renholdelse af kørebaner og cykelstier i Gentofte og Gladsaxe Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse af kørebaner, Gladsaxe Kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90611000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Gladsaxe Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter:

Fejning på kørebaner, gennemgående veje: ca. 82 km kantsten,

Fejning af øvrige veje: ca. 275 km kansten.

Fejning langs midterrabatter og refuger: ca. 23 km.

Fejning af ca. 370 bump.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse med op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens varighed med op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renholdelse af kørebaner og cykelstier, Gentofte Kommune

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90611000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter:

Fejning på kørebaner, fordelt på 4 områder: Ca. 530 km kantsten.

Fejning på cykelstier og cykelbaner: Ca. 108 km.

Fejning af supercykelstier: Ca. 10 km.

Fejning på fællessti og ridesti: ca. 6 km.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse med op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens varighed med op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. kontraktudkast i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/04/2018
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Gladsaxe Kommune, Mødelokalet Turbinevej 10, 2860 Søborg.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne er velkomne til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbuddet skal indeholde en udfyldt ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (fx joint venture eller konsortium), eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde deres egen ESPD, der ligeledes medsendes. Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

ESPD-formularen i XML-format kan findes sammen med udbudsmaterialet. Filen downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøger. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Når tilbudsgiver har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Print og/eller pdf-fil vedlægges tilbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2018

Send til en kollega

0.116