23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 051-113147
Offentliggjort
14.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/80729707.aspx

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vindere

Indkøbsfællesskabet IFIRS - Udbud af rengøring 2018

(07.07.2018)
KN Rengøring
Klokkestøbervej 25
9490 Pandrup

(07.07.2018)
Jydsk Miljø Rengøring A/S
Frederik Winters vej 5
8700 Horsens

(07.07.2018)
Danren Bogdol A/S
Lumbyvej 19B
5000 Odense

(07.07.2018)
RengøringsCompagniet A/S
Jernet 21
6000 Kolding

Rengøring 2018


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard på vegne af Ordregiver
Telefon: +45 20964798
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ifirs.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.servicemaegleren.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/80729707.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Servicemægleren A/S
Hovedgaden 54
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/80729707.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/80729707.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

IFIRS - Udbud på rengøring 2018 - Prækvalifikation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.

Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisningslokaler, administrationslokaler, kantiner, mødelokaler, kontorer, m.m.) på uddannelsesinstitutioner.

Opgaven er opdelt i 4 delaftaler, og hver delaftales forventede kontraktværdi over en 5 årig periode er indskrevet herunder:

— Delaftale 1: Erhvervsakademi Sjælland (forventet kontraktværdi = 14 000 000),

— Delaftale 2: Horsens Statsskole (forventet kontraktværdi = 4 500 000),

— Delaftale 3: Svendborg Gymnasium (forventet kontraktværdi = 6 000 000),

— Delaftale 4: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (forventet kontraktværdi = 8 500 000).

For yderligere beskrivelse af delaftalerne henvises til udbudsmaterialet - herunder især Bilag B, afsnit 9.

Tryk her https://permalink.mercell.com/80729707.aspx.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For yderligere information om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de syv virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer. Ordregiver vil lægge vægt på rengøringsopgaver ved institutioner på samme uddannelsesniveau eller uddannelsesniveauer over den type uddannelser, der udbydes hos Ordregiver, og der vil tages højde for, hvilke(n) delaftal(er), der er ansøgt om prækvalifikation til. Ordregiver vil i samme forbindelse lægge vægt på kontraktværdien og antallet af kvadratmeter, der har været omfattet af referencen, når Ordregiver foretager sin vurdering. Det vil vægte positivt, hvis den udførte opgave (referencen) har/er af en vis økonomisk og kvadratmetermæssig størrelse - og dette vil ses i forhold til den udbudte opgave. Der må maksimalt tastes 750-1 000 tegn (inklusiv mellemrum) i feltet "Beskrivelse" under hver reference. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver Ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med Ordregivers opgave eller ej.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal downloade og udfylde det uploadede ESPD-dokument, jf. Udbudsloven § 148, stk. 1. Ved ansøgning foretrækker vi, at ESPD-dokumentet fremsendes som xml-fil og ikke som pdf-fil. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del II "Oplysninger om den økonomiske aktør", herunder også oplysning om påtænkt brug af underleverandør (ESPD, Del II, afsnit D) samt hvilke delaftaler, der ønskes prækvalifikation til (ESPD, Del II, afsnit A "Delkontrakter"). Ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør (ESPD, Del II, afsnit D) stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del III, afsnit A og B og C, omhandlende udelukkelsesgrunde i artikel 57, stk. 1, 2 og 4. Afsnit D skal ikke udfyldes. Tilbudsgiver skal endvidere besvare følgende under Del IV "Udvælgelseskriterier": "A: Egnethed", samtlige punkter skal besvares.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Nedennævnte punkter skal besvares: Del IV, afsnit B: "Økonomisk og finansiel formåen". Følgende oplysninger bedes afgivet: Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egen-kapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD, Del IV, afsnit B under overskriften "Øvrige økonomiske og finansielle krav". I bedes angive omsætningstallene og egenkapitalen således: Er omsætningen eksempelvis på 100 000 000 DKK, bedes dette angives som "100 000 000". Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 4). Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 3 beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta (ESPD, Del IV, afsnit B).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Egenkapital: Ordregiver accepterer ikke en negativ egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår,

— Erhvervsansvarsforsikring: Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk og faglig formåen.

Del IV, afsnit C: "Teknisk og faglig formåen", samtlige punkter skal besvares. Indsættelse af op til 10 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år (ESPD, Del IV, afsnit C). Relevante og sammenlignelige referencer skal forstås som rengøringsopgaver ved institutioner på samme uddannelsesniveau eller uddannelsesniveauer over den type uddannelse, der udbydes hos Ordregiver. Ordregiver vil i samme forbindelse lægge vægt på kontraktværdien og antallet af kvadratmeter, der har været omfattet af referencen, når Ordregiver foretager sin vurdering. Jo større omfanget af rengøringsopgaven er (for den pågældende reference), jo mere positivt vil det vægte. Der må maksimalt tastes 750-1 000 tegn (inklusiv mellemrum) i feltet "Beskrivelse" under hver reference. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver Ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med Ordregivers opgave eller ej.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2018

Send til en kollega

0.136