23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123377
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Kommune, Børn og Unge Planlægning

Vindere

Valgt totalentreprenør

(21.03.2018)
C.C. Contractor A/S
Theresavej 1
7400 Herning

Ombygning og tilbygning af Lisbjerg Skolen


Aarhus Kommune, Børn og Unge Planlægning

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Børn og Unge Planlægning
Grøndalsvej 2
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Kristian Tharben Larsen
Telefon: +45 51612510
E-mail: krth@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ombygning og tilbygning af Lisbjerg Skolen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune, Børn & Unge har i december 2017 iværksat et begrænset udbud med prækvalifikation efter tilbudsloven af en totalentreprisekontrakt vedrørende tilbygning og ombygning af Lisbjergskolen.

Den udbudte kontrakt omfatter en samlet tilbygning til den eksisterende skole på ca. 2 000 m2 samt en ombygning af eksisterende tilstødende arealer på ca. 315 m2.

Budgetramme for totalentreprisen, der er offentliggjort i konkurrencebetingelserne, er 33 700 000 DKK ekskl. moms.

Se pkt. II.2.4) for en nærmere beskrivelse af kontraktens indhold.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 34 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Lisbjerg Skolen, Lisbjergvej 15, 8200 Aarhus N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tilbygningen omfatter nye læringsområder til udskolingen (6.-9. kl.), delvist to plan, placeret over en udvidelse af den eksisterende idrætshal med bevægelsessale til motorik og dans/musik. Den samlede tilbygning fremstår i 4 etager og er en udvidelse af nuværende bygning 03, der rummer idrætshal, dansesal og naturfagslokaler.

Tilbygning til udskolingen skal efter planen rumme følgende nye lokaler:

— 12 formidlingsrum/baser med tilhørende produktionsarealer,

— 2 fab-labs til IT og Makespace,

— Møde- og grupperum/nicher,

— Auditorium/fællessamling,

— Garderobe- og toiletfaciliteter.

Tilbygning til idræt skal efter planen rumme følgende nye lokaler:

— Motoriksal,

— Dansesal/musikrum.

Ombygning af eksisterende arealer omfatter efter planen følgende funktioner:

— Omdannelse af eksisterende danselokale til musiklokale med tilhørende øverum,

— Omdannelse af eksisterende projektrum (Rotunde) til tumle/motorik rum,

— Omdannelse af eksisterende depot ved naturfag til ungemiljø i køkken/klubfaciliteter,

— Omdannelse af eksisterende åben balkon til ungemiljø i lounge/klubfaciliteter,

— Nedlæggelse af toiletter i forbindelse med etablering af ny gennemgang til fælleslokale,

— Omdannelse af to eksisterende basisrum til fælleslokaler til undervisning og fritid.

Projektering er planlagt til udførelse i marts 2018 til oktober 2018.

Byggeperioden er planlagt til september 2018 til november 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation og procesplan / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudt kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— Etablering af tumle/motorik område i eksist. Rotunde,

— Udearealer foruden retablering efter byggeri,

— Interiør/møbler i fokusområde 2 formidlings- og projektzone,

— Interiør/møbler i fokusområde 4 maker Space,

— Etablering af indskudtdæk i dobbelthøjt rum i dansesal,

— Etablering af terrasse (balkon) på niv. 03 over Taghave/grøn lounge.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Forud for iværksættelse af udbuddet foretog Aarhus Kommune ved en ekstern rådgiver en vurdering af kontraktværdien for den udbudte totalentreprisekontrakt. Vurderingen blev foretaget på baggrund af erfaringspriser fra seneste licitationspriser og opslag i prisdatabasen. Vurderingen viste en forventet totalentreprisesum på 33 720 000 DKK. Aarhus Kommune iværksatte på denne baggrund udbuddet i henhold til tilbudslovens regler. Det var i udbudsmaterialet udtrykkeligt angivet, at budgetrammen for totalentreprisen var på 33 700 000 DKK, og dette blev også afspejlet i den oplyste evalueringsmodel for prisen, der tog udgangspunkt i at sandsynlige tilbudssummer ville ligge i intervallet 32 015 000 DKK til 35 385 000 DKK.

De indkomne tilbud lå i intervallet 34 900 000 DKK til 44 000 000 DKK. To af de indkomne tilbud lå under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder i 2017 på 38 960 213 DKK, mens de øvrige tre tilbud lå over tærskelværdien.

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at udbuddet ikke er omfattet af udbudslovens regler, idet Aarhus Kommune forud for iværksættelse af udbuddet ved ekstern konsulent har foretaget en fyldestgørende vurdering af kontraktværdien, der lå under tærskelværdien efter udbudsloven, idet denne forventede kontraktværdi (budgetramme) var oplyst i udbudsmaterialet, idet to af de indkomne tilbud lå under tærskelværdien, og idet den kontrakt, der indgås på baggrund af det afholdte udbud, har en værdi under tærskelværdien.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
C.C. Contractor A/S
12117981
Theresavej 1
Herning
7400
Danmark
Telefon: +45 97124611
E-mail: mail@cc-contractor.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse:www.cc-contractor.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 33 720 300.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 34 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dage, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.102