23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 057-125220
Offentliggjort
22.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
Kullegaard AS
Kontaktperson: Finn Sandberg Atkinson
E-mail: fsa@kullegaard.dk

Anmodning om deltagelse

Til
26.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
Kullegaard AS
Kanalstræde 10, 2. sal
4300 Holbæk
Kontaktperson: Finn Sandberg Atkinson

Udbyder

Vestsjællands Almene Boligselskab

Opdateringer

Rettelse
(11.04.2018)

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:
Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst 80 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal omsætningen mindst være 80 000 000 DKK i de tilgængelige regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige
Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.
Læses:
Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 80 000 000 DKK i de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal omsætningen mindst være 80 000 000 DKK i de tilgængelige regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige
Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

Opførelse af 54 almene familieboliger samt etablering af tilhørende udearealer


Vestsjællands Almene Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4
Jyderup
4450
Danmark
Kontaktperson: Claus Moesgaard
Telefon: +45 59276996
E-mail: cm@vab.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vab.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kullegaard AS
Kanalstræde 10, 2. sal
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Finn Sandberg Atkinson
Telefon: +45 59480151
E-mail: fsa@kullegaard.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kullegaard.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af 54 almene familieboliger samt etablering af tilhørende udearealer. Udbud i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vestsjællands Almene Boligselskab ønsker at opføre 54 almene familieboliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4300 Holbæk

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vestsjællands Almene Boligselskab ønsker at opføre 54 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Det samlede boligareal udgør ca. 4 785 m2 og fordeler sig på 2 boligblokke i 4 etager og 2 boligblokke i 5 etager. Grundarealet er 6 775 m2. Friarealer disponeres til adgangsvej og p-arealer samt private haver og fællesarealer.

Byggeriet forventes opstartet medio september 2018 med en byggeperiode på ca. 14 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver har til hensigt at udvælge 5 ansøgere blandt konditionsmæssige ansøgninger. Udvælgelse vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers kvalifikationer, herunder økonomiske/finansielle kvalifikationer, der sandsynliggør at ansøger har tilstrækkeligt økonomisk/finansiel robusthed til at opfylde kontrakten, og tekniske kvalifikationer, der sandsynliggør at ansøger har tilstrækkeligt teknisk kapacitet. Der lægges stor vægt på at ansøger kan dokumentere referencer fra tilsvarende opgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal som et led i ansøgningen udfylde den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, som er tilgængelig via http://www.rib-software.dk/udbudsportal/.

ESPD dokumentet indgår i udbudsmaterialet som xml-fil. Ansøgere skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da.

Dokumentet printes til ansøgningen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137, skal ansøger udfylde ESPD'en del III.A, del III.B og del III.C.

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra B ("Samlet årsomsætning"): Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, litra B ("Etablering af virksomhed") om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sit samlede resultat før skat for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives resultat før skat på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal som en del af ansøgningen vedlægge foreløbig (ikke bindende) tilkendegivelse fra garantistiller om at dette vil være indstillet på at stille sædvanlig entreprenørgaranti jf. AB 92 § 6. Sikkerhedsstillelsen beregnes som 15% af 52 000 000 ekskl. moms). Tilkendegivelsen vedlægges som separat bilag til ansøgningen, hvorfor der alene henvises til dette i ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav").

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst 80 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år skal omsætningen mindst være DKK 80 000 000 DKK i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra C ("For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type"): Ansøgeren skal anføre sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år. Opgaverne kan være opførelse af almene boliger, ældreboliger eller opgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet i hoved- eller totalentreprise. Der må maksimalt vedlægges 10 referencer, der hver maksimalt må fylde 1 A4 side. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunde/bygherre, ansøgerens rolle og entreprisesum samt udførelsestidspunkt (år). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencer som separat bilag. I givet fald skal ansøgeren henvise til dette i ESPD, del IV, litra C.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del IV, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal mindst kunne dokumentere 1 reference med nybyggeri af almene familieboliger, ældreboliger eller plejeboliger inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsanmodningen bedes afleveret i 2 trykte eksemplarer samt i 1 elektronisk udgave på USB-stik, jf. I.3).

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal fremsendes pr. mail, jf. I.3. Svar på fremsendte spørgsmål vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på http://www.rib-software.dk/udbudsportal/.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.107