23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-128216
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
23.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Københavns Kommune

Totalrådgivning for Smedetoften


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Astrid Aagaard
E-mail: ASTAAG@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning for Smedetoften

 

Sagsnr.: 0013689
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftalen omfatter totalrådgivning jf. ABR 89 pkt. 2.2.2 vedrørende Smedetoften.

Smedetoften er et områdefornyelsesprojekt i Nordvest kvarteret i København. Projektområdet ligger i den nordlige del af Nordvest og består dels af en 150 meters vejstrækning mellem Rentemestervej og Birkedommervej, og dels af en 3 500 m2 stor plads beliggende mellem Klub Bispebjerg og 3B’s AlmenBolig+ bebyggelse.

Kvarteret huser almene og private boliger, et ungdomsklubmiljø, kulturhuse, mindre erhverv, et familiebehandlingscenter og et mindre handels- og cafémiljø. Opgaven består af to dele:

- Et overordnet samlet greb for Smedetoften.

- Et forslag til indretning af pladsen mellem Klub Bispebjerg og AlmenBolig+.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter totalrådgivning jf. ABR 89 pkt. 2.2.2 vedrørende Smedetoften.

Smedetoften er et områdefornyelsesprojekt i Nordvest kvarteret i København. Projektområdet ligger i den nordlige del af Nordvest og består dels af en 150 meters vejstrækning mellem Rentemestervej og Birkedommervej, og dels af en 3 500 m2 stor plads beliggende mellem Klub Bispebjerg og 3B’s AlmenBolig+ bebyggelse.

Kvarteret huser almene og private boliger, et ungdomsklubmiljø, kulturhuse, mindre erhverv, et familiebehandlingscenter og et mindre handels- og cafémiljø.

Opgaven er at udarbejde et forslag til samlet greb for omdannelsen af pladsen bag Klub Bispebjerg og vejforløbet fra Rentemestervej til Birkedommervej.

Smedetoften skal blive et byrumsforløb, som binder ungdomsklub, etagebyggerier, AlmenBolig+, villaer, detailhandel og café sammen. Med udspring i pladsen ved klubben, er området i dag præget af kriminalitet og konflikter. Det samlende greb for Smedetoften skal forny brugen af det offentlige areal med respekt for stedets særegne sammensatte miljø. Grebet skal skabe et tydeligt byrumshierarki og tilføre kvarteret nye rumlige kvaliteter samtidig med, at det skal bidrage til at skabe respektfulde møder mellem beboere og brugere.

Opgaven består af to dele:

- Et overordnet samlet greb for Smedetoften. Herunder hører selve vejforløbet Smedetoften fra Rentemestervej til Birkedommervej, samt koblingen mellem gadeforløbet, pladsen ved Klub Bispebjerg og forpladsen til klubben,

- Et forslag til indretning af pladsen mellem Klub Bispebjerg og AlmenBolig+, som svarer på behovet for at zoneinddele brug af og færdsel på pladsen.

Forslaget skal udarbejdes i tæt dialog med kvarterets beboere og brugere.

For yderligere information henvises til programmet for Smedetoften.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er option på fagtilsyn i opgaven.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår option på fagtilsyn under udførelsen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i ESPD del V:

- Ansøgeren skal kunne påvise op til 4 referencer fra lignende urbane byrum.

Referencerne skal gerne afspejle erfaringer fra projekter med:

— Høj kompleksitet,

— Mange brugergrupper,

— Behov for fleksibilitet,

— Tryghedsfremmende initiativer.

For hver reference skal ansøger angive:

(vi) en kort beskrivelse af leverancen inkl. omfanget af landskabsmæssige og ingeniørmæssige kompetencer (inkl. konstruktion)

(vii) ansøgers konkrete rolle i leverancen

(viii) periode for leverancens udførelse

(ix) projektets økonomiske størrelse ekskl. moms

(x) om projektet er anlagt

(vi) navn på modtageren af leverancen

Udvælgelsen vil ske på baggrund oplysninger i ESPD del V og efter følgende kriterier:

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, jf. ovenfor. I denne vurdering lægges der vægt på, at referencerne angår sammenlignelige projekter samt i hvor høj grad referencerne angår projekter der er anlagt. Der vil ydermere blive lagt vægt på omfanget af landskabsmæssige og ingeniørmæssige kompetencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal kunne påvise mindst 2 referencer fra lignende urbane byrum. Mindst én af referencerne skal være færdigt hovedprojekteret og have en anlægsøkonomi på minimum 10 000 000 DKK.

Referencerne skal gerne afspejle erfaringer fra projekter med:

— Høj kompleksitet,

— Mange brugergrupper,

— Behov for fleksibilitet,

— Tryghedsfremmende initiativer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiveren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag;

2) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i rådgiveraftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.123