23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ieucinilrk

Udbyder

Den selvejende almene ældreboliginstitution Seni

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(18.12.2018)
B. Nygaard Sørensen A/S med Mangor & Nagel Arkitekter A/S og Dines Jørgensen & Co. A/S

Opdateringer

Opdatering
(18.12.2018)

De bydende hold var:




































Nr.



Totalentreprenør



Underrådgivere



1.



Adserballe & Knudsen A/S



Nord Architects A/S


Ingeniør’ne



2.



B. Nygaard Sørensen A/S



Mangor & Nagel Arkitekter A/S


Dines Jørgensen & Co. A/S



3.



Dansk Boligbyg a/s



JJW Arkitekter


Constructa A/S



4.



G.V.L. Entreprise A/S



tnt arkitekter a/s


Landskabsarkitekterne Roskilde ApS


Oluf Jørgensen a/s



5.



Rasmus Friis A/S



Rambøll Danmark a/s


Totalentreprise - seniorboligfællesskab ca. 28-30 almene boliger i Farum


Den selvejende almene ældreboliginstitution Seni

Opgavebeskrivelse Seniorbofællesskabet Midgård indbyder hermed til prækvalifikation af totalentreprenører med henblik på opførelse af et seniorboligfællesskab på ca. 28-30 almene boliger, fælleslokaler og udearealer, i alt ca. 2400 m2, som en 2-3 etages bebyggelse på et grundstykke i det centrale Farum.
Opgaven omfatter samtlige nødvendige arbejder til udførelse, herunder projektering, myndighedsansøgning samt anlægsarbejder og omfatter desuden en DGNB certificering af projektet.

Projektet udbydes efter prækvalifikation, i totalentreprisekonkurrence, på grundlag af et byggeprogram, hvor tildelingskriteriet vil være ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Tilbudsgivningen omfatter udarbejdelse af totalentreprisetilbud indenfor en budgetramme på ca. 37.5 mio. ekskl. moms.

Anmodning om deltagelse skal afleveres digitalt ved upload på iBinder

Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal disse stilles på iBinder via fanen ”Beskeder”/”Spørgsmål svar” senest den 11. april 2018 kl. 14. Besvarelse af spørgsmål, herunder eventuelle rettelsesbreve m.v., der måtte være en følge af de fremsendte spørgsmål, vil blive uploadet på Ibinder.
Annonceret 23. marts 2018 14:15:00 CET
Deadline 16. april 2018 13:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45000000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 37 500 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ieucinilrk

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier:
• Kvalitet af det tilbudte løsningsforslag / Kvalitet – ca. 50 %
• Pris – ca. 30 %
• Organisation og samarbejde – ca. 20 %
Udvælgelseskriterier Ansøgningsmaterialet ses gerne begrænset og må maksimalt indeholde 40 A4 sider.
Ansøgere skal fremsende en ansøgning der redegør for ansøgers baggrund og motivation for at deltage som totalentreprenør i konkurrencen.
For opnåelse af prækvalifikation skal nedennævnte minimumskrav oplyses og opfyldes således:
1.1. Kortfattet firmabeskrivelse for totalentreprenøren, underrådgivere (tekniske rådgivere) indeholdende oplysninger om:
• Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnummer og e-mailadresse.
• Kortfattet generel firmabeskrivelse, indeholdende blandt andet oplysning om ejerforhold.
• Navn på kontaktperson hos ansøger og dennes e-mailadresse.
Der ønskes en samlet besvarelse på max 6 A4 sider.

1.2. Totalentreprenør og rådgiver skal vedlægge redegørelse for medarbejdere, hvoraf fremgår det gennemsnitlige antal medarbejdere fordelt på faggrupper pr. år for hvert af de seneste 3 år

1.3. Ansøger skal fremvise mindst 3 og maksimalt 7 referencer fra afsluttede projekter eller projekter der er i udførelsesfasen, fra de seneste 5 år, der dokumenterer erfaring med projektering, opførelse af nye almene seniorboliger og/eller sammenlignelige boliger udført i totalentrepriser, herunder byggeri med fokus på bæredygtighed og certificering. Referenceprojekterne skal have en entreprisesum på hver min. 20.000.000 DKK, og mindst 3 af referencerne skal være fra totalentreprenøren.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
• Projektnavn,
• Bygherre,
• Rådgiver,
• Areal,
• Entreprisesum,
• Udførelses år,
• Entrepriseform,
• Beskrivelse af byggeriets kompleksitet og evt. certificerings- eller bæredygtighedsforhold,
• Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre.
Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte rådgiveren og bygherren på de pågældende referencer.
Der ønskes en besvarelse på max 1 A4 side pr. reference.

1.4. Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

1.5. Der skal ligeledes underskrives og vedlægges tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, nævnte situationer.
Hvis ansøgning afgives som en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium skal ovennævnte oplysninger afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. Hvis ansøgningen ikke indeholder disse dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som ikke konditionsmæssig.

1.6. Totalentreprenøren skal vedlægge et ledelsespåtegnet erklæring med virksomhedens økonomiske nøgletal fra de seneste 3 disponible regnskabsår, opsat i skema, omfattende:
• omsætning
• resultat før skat
• Soliditetsgrad
• Egenkapital (dog kun for seneste regnskabsår)
Ansøger skal som minimum i de seneste tre regnskabsår have haft en årlig omsætning på mindst 50.000.000 DKK.
For nystartede virksomheder vedlægges nøgletal fra seneste disponible regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.

1.7. Totalentreprenør og rådgiver skal fremvise dokumentation for relevant gældende erhvervsansvarsforsikring.

1.8. Oplysning om kvalitetssikringssystem, sikkerheds- og sundhedssystem, miljøsikringssystem samt oplysninger om eventuelle øvrige tiltag, der bidrager til byggeriets samfundsansvar.
Der ønskes en besvarelse på max 3 A4 sider.

Udbyder ønsker sammensat et varieret ansøgerfelt og vil ved udvælgelsen – i ikke prioriterede rækkefølge – lægge vægt på dokumentation af ansøgerens økonomiske forhold og relevante erfaringer med såvel tilsvarende byggeopgaver som firmaernes generelle faglige kompetencer indenfor almene boliger og bæredygtighed.
Teamets referencer kan supplere hinanden såfremt der synliggøres hvilken rolle de har haft.

Kontaktperson

Navn Jens W.Ø. Larsen
Telefon +45 26722609
E-mail jwl@arkitema.dk

Ordregiver

Navn Den selvejende almene ældreboliginstitution Seni // CVR:36259574
Adresse C/O OK-Fonden, Frederiksberg Allé 104 1
1820 Frederiksberg C
DK
Telefon +45 33854500
E-mail den@ok-fonden.dk
WWW www.ok-fonden.dk

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ieucinilrk

Send til en kollega

0.107