23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 059-129512
Offentliggjort
24.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vnwgbavggf

Udbyder

Skoleparken 1, Bagsværd v/ABG

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(05.12.2018)
MTH A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Hovedentreprise - Skoleparken 1


Skoleparken 1, Bagsværd v/ABG

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skoleparken 1, Bagsværd v/ABG
Josteinsvej 2
Bagsværd
2880
Danmark
Kontaktperson: Thomas Hansen
Telefon: +45 41787403
E-mail: th@wissenberg.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.abg.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vnwgbavggf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vnwgbavggf
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentreprise - Skoleparken 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører hovedentreprisekontrakt om: Skoleparken 1, Bagsværd på matr. nr. 8ec og 8us.

Projektet omhandler nedrivning af 248 eksisterende boliger samt genopførelse af 241 eksisterende boliger.

Herunder opførelse af 52 tilgængelighedsboliger. Derudover omfatter projektet nedrivning af to erhvervslejemål.

Inkl. fælleshus samt opførelse af 36 nye boliger og et fælleshus.

Udbuddet af entreprisen gennemføres som begrænset udbud efter reglerne i §§ 58-60 i Udbudsloven.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Hovedudførelsessted:

Triumfvej 7-19, 25-37 og 41, Lyngby.

Halbjørnsvej 1-77 og 2-4, Bagsværd.

Josteinsvej 3-157 og 2, Bagsværd.

Erlingsvej 2-10 og 1-29, Bagsværd.

Bondehavevej 104-190 og 218-228, Bagsværd.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af entreprisen gennemføres som begrænset udbud efter reglerne i §§ 58-60 i Udbudsloven.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vnwgbavggf.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 51
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation til brug for udvælgelsen blandt egnede ansøgere:

a) Op til 5 referencer fra løsninger af tilsvarende opgaver. Ved forståelsen af betegnelsen "tilsvarende opgaver" henvises der til kriterierne for bedømmelsen af referencerne angivet i de konkurrencetekniske betingelser, afsnit 5.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktperson samt eventuelt udtalelse fra denne;

2) Bebyggelsens art i form af f.eks. institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger eller en kombination af disse;

3) Kort projektbeskrivelse, herunder byggeriets fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og

Bruttokvadratmeter samt geografiske placering;

4) Opførelsestidspunkt;

5) Entrepriseform;

6) Entreprisesum;

7) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder mindre arbejder, som Bygherre kan vælge til som optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I projektets tidsplan er afsat 45 måneder til gennemførelse af byggeriet inkl. førafleveringsprocedure.

Forud for gennemførelse af byggeriet er afsat ca. 6 måneder til hovedprojektering i samarbejde med den valgte entreprenør. Der henvises til de konkurrencetekniske betingelser for yderligere information om samprojekteringen. Sideløbende med samprojekteringen nedrives to referenceblokke.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis vedkommende er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 135.

Ordregiver skal endvidere udelukke ansøgere som ikke opfylder følgende 3 frivillige udelukkelses grunden jf.Udbudslovens § 136:

— Udelukkelse pga. interessekonflikter,

— Udelukkelse pga. konkurrencefordrejning, som følge af forudgående inddragelse,

— Udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger.

Ansøgeren skal afkrydse felterne herom i det fælles eropæiske udbudesokument, ESPD. Bemærk at ansøger i ESPD’en skal bekræfte med et ”ja”, hvis man ikke er omfattet af de 3 frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 136.

En økonomisk aktør udelukkes dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. udbudsloven § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 169-346470
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om prækvalifikation uploades jf. pkt. I.3 på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vnwgbavggf

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35278800
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 35278800
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2018

Send til en kollega

0.121