23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-131630
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/Rosenhoej-Ungdomsboliger-Nyt-udbud-AArhus-Omegn

Udbyder

Boligforeningen Århus Omegn

Rosenhøj Ungdomsboliger (Nyt udbud)


Boligforeningen Århus Omegn

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
Viby J.
8260
Danmark
Kontaktperson: Direktør Leif Jensen
Telefon: +45 87344151
E-mail: lj@aarhusomegn.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhusomegn.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/Rosenhoej-Ungdomsboliger-Nyt-udbud-AArhus-Omegn
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
Ceresbyen 75, 4 sal
Århus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Søren Leth Nielsen
Telefon: +45 86273944
E-mail: sln@vming.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viggo-madsen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.iProjekt.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rosenhøj Ungdomsboliger (Nyt udbud)

 

Sagsnr.: 44.286
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedentreprisen omfatter opførelse af 87 ungdomsboliger med fælles ophold og servicearealer.

Derudover udføres delvis kælder med teknik, vaskeri og pulterrum.

Byggeriet omfatter 1 trappeformet blok, i op til 4 etager.

Samlet etageareal ca. 3 410 m2.

Boliger udføres i energiklasse 2015.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Byggeriet er beliggende på Rosenhøj 29 A, 8260 Viby J.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet består i hovedtræk af:

Fundering udføres som direkte fundering på sandpude.

Pladsstøbt kælder.

Dæk udført af betonelementer.

Vægge udført af let klinke betonelementer.

Facader af trækassetter.

Tage med delvis ophold og solceller.

Opgaven omfatter 5-års drift/service på udvalgte bygningsdele.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne kan dokumentere erfaring med håndtering af sammenlignelige opgaver forstået som opførelse af alment boligbyggeri i samme størrelsesorden (værdi på min. 50 000 000 DKK ekskl. moms) og af samme karakter (etagebyggeri).

Ordregiver vil endvidere lægge vægt på, at CV'er på udvalgte nøglemedarbejdere ligeledes kan dokumentere erfaring med håndtering af sammenlignelige opgaver.

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de i ESPD dokumentet og i et evt. supplerende bilag oplyste referencer jf. også udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3.

Ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del V kan ansøger derfor henvise til beskrivelsen af referencerne i ESPD-dokumentets del IV og vedlagte uddybende beskrivelser.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer (inkl. eventuelle referencer fra andre, herunder underentreprenører som ansøger evt. må vælge at støtte sin tekniske faglige kapacitet på).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

A. Oplysninger om den økonomiske aktør:

Virksomhedens navn, adresse, land, hjemmesideadresse, e-mail, telefon, navn på kontaktperson og momsregistreringsnummer (CVR-nummer eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer).

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter: Skal udfyldes.

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet: Skal udfyldes.

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på: Skal ikke udfyldes.

Del III: Udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal bekræfte, at virksomheden ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

A: Grunde vedr. straffedomme: Skal udfyldes.

B: Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Skal udfyldes.

C: Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet: Skal udfyldes.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de ovenfor anførte udelukkelsesgrunde, herunder de i udbudslovens § 137, stk. 1, nævnte frivillige udelukkelsesgrunde, og såfremt der ikke er fremsendt behørig dokumentation for self cleaning.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del IV: Udvælgelseskriterier:

B: Økonomisk og finansiel kapacitet.

— Samlet årsomsætning: Samlet omsætning pr. år for hver af de indtil 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren eller tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed,

— Øvrige økonomiske og finansielle krav: Egenkapital pr. år for hver af de indtil 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren eller tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed,

— Etablering af virksomhed: Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der angives årstal for, hvornår virksomheden blev startet/etableret.

Oplysningerne skal på opfordring kunne dokumenteres ved revisorerklæring eller tilsvarende, som f.eks. årsrapporter for de pågældende regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste tre regnskabsår som minimum har haft:

En omsætning på 75 000 000 DKK.

En egenkapital på 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD med oplysninger om:

Del IV: Udvælgelseskriterier:

C: Teknisk og faglig formåen.

Oplysninger om relevante referencer med op til 5 projekter for sammenlignelige opgaver, udført igennem de seneste 5 regnskabsår, med oplysninger om:

— Beskrivelse: Navn på projekt, sted, omfang og type af opgave,

— Beløb: Angivelse af entreprisesum,

— Dato: Vælg projektets startdato og slutdato,

— Modtagere: Bygherres navn,

— Nøglemedarbejdere: Navn, funktion, CV - vedlægges som bilag til ESPD.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav angivet i udbudsmaterialet samt krav gældende for almene boligorganisationer og offentligt støttet byggeri der tegnes kontrakt med én hovedentreprenør.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om prækvalifikation skal afleveres inden fristen i udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde udfyldt ESPD-dokument, CV'er samt evt. supplerende referenceark.

ESPD-dokumentet skal både uploades i xml-fil format og en indscannet pdf-version i underskrevet stand.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren begrænset udbud, skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.".

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens gade 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.137