23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132111
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Opdateringer

Annullering
(07.08.2018)

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder;
2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende;
3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;
4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD i udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de
Deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til Ordregivers vejledning til ESPD;
5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.1.

Offentligt udbud af Rammeaftale om Levering af køjesenge, madrasser og madrasovertræk


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
16-28-71-80
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Mikael Strange
E-mail: fes-kks04@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=joytuzakdm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af Rammeaftale om Levering af køjesenge, madrasser og madrasovertræk

Sagsnr.: 2017/007742
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med nærværende udbydes i offentligt udbud Rammeaftale om Levering af køjesenge, madrasser og madrasovertræk til Forsvarets etablissementer i Danmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39143120
39512000
39143111
39143100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Forsvarets etablissementer i Danmark. Nærmere anvises ved den enkelte bestilling iht. aftalen.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal forestå levering til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder af køjesenge, madrasser og madrasovertræk, til indkvarteringsbrug på Forsvarets kvarterer, herunder især belægningsstuer til værnepligtige. Køjesengene skal kunne leveres i flere størrelser, samt som enkeltseng derudover indeholder aftalen indkøb af madrasser til sengene samt madrasovertræk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan vælge at forlænge rammeaftalen 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig meddelelse herom til leverandøren senest en måned inden rammeaftalens udløb, jf. leverancekontraktens pkt. 17.1.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalens hovedelement består af levering af senge, madrasser og madrasovertræk, jf. pkt. II.2.4. Disse skal leveres i flere forskellige standardstørrelser. Derudover indeholder delaftalen optioner om tilkøb af enkeltdele til sengene, såsom sengehest, stige, mv., der skal leveres og monteres af leverandøren ved sådanne tilkøb.

For yderligere oplysninger om optioner henvises til bilag 3 - Tilbudsliste.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. pkt. 2.3 i de vedlagte udbudsbetingelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive:

1) Sin årlige omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår idet det for deltagelse i udbud af aftalen kræves, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår på minimum 1 000 000 DKK;

2) Sin egenkapital for det seneste disponible regnskabsår, idet det for deltagelse i udbuddet af aftalen kræves, at tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C. med angivelse af følgende oplysninger:

Minimum tre referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalificering til. Referencerne må vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste seks år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er afleveret eller fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning. For så vidt angår leverancer, som fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil alene den del, der er afsluttet, blive tillagt vægt i evalueringen. ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen samt hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriterierne, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen anførte kunde med henblik på at få bekræftet oplysningerne i referencen. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum to af de fremsendte referencer pr. delaftale skal illustrere leverancer udført af ansøger til en værdi af minimum 200 000 DKK.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er herunder stillet kontraktmæssigt krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 016-032170
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det skønnes, at der vil ske offentliggørelse af en ny bekendtgørelse efter udløb af den rammeaftale, der udbydes med nærværende bekendtgørelse.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende;

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD i udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de

Deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til Ordregivers vejledning til ESPD;

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og ansøgere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2018

Send til en kollega

0.078