23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-133376
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Anmodning om deltagelse

Addresse
kvalifikationsordning@bane.dk

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Annullering
(07.04.2018)

https://bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Kvalifikationsordninger

Annullering
(09.04.2018)

Annullering
(18.06.2018)

Kvalifikationsordning for totalentreprenører


Banedanmark

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kvalifikationsordning for totalentreprenører

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45111290
45112000
45113000
45120000
45210000
45213300
45213320
45220000
45221112
45221114
45221122
45221213
45221242
45230000
45234000
45234100
45234110
45234113
45234114
45234115
45234116
45234130
45234140
45234160
45234180
45236000
45260000
45262210
45262211
45262300
45262310
45262680
71000000
71200000
71240000
71241000
71242000
71244000
71245000
71246000
71247000
71248000
71250000
71300000
71311000
71311100
71311200
71311230
71313400
71313410
71313420
71313430
71313440
71313450
71320000
71322000
71322100
71322300
71324000
71325000
71327000
71328000
71326000
71330000
71332000
71335000
71630000
71631000
71631400
71631450
71631470
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

1) Formål:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder, som kan udføre bygge-, anlægs- og fornyelsesopgaver for Banedanmark, der udbydes i totalentreprise;

2) Særligt om de oplyste CPV-koder i del II.2.2) ”Supplerende CPV-kode(r)”:

Med de supplerende CPV-koder, der er oplyst i Del II.2.2), er det hensigten at beskrive spændeviden af de typer af opgaver, som de enkelte totalentrepriseudbud vil kunne omfatte.

Et givent udbud i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse vil typisk ikke omfatte alle de supplerende CPV-koder. Eksempelvis vil ét udbud kunne omfatte nogle af de oplyste supplerende CPV-koder, mens et andet udbud vil omfatte nogle andre etc.

Bemærk: De valgte supplerende CPV-koder er ikke en udtømmende oplistning af alle de typer delarbejder/-opgaver, som kan blive omfattet af en totalentreprise udbudt i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse.

Bemærk: Hvor en CPV-afdeling, -gruppe eller -klasse er nævnt, forbeholder Banedanmark sig ret til, at en udbudt totalentrepriseopgave kan omfatte elementer fra alle underliggende CPV-grupper, -klasser, eller kategorier.

De valgte supplerende CPV-koder omfatter primært jernbanerelaterede arbejder, idet totalentrepriseopgaverne typisk vil være jernbaneprojekter af større eller mindre karakter. Totalentrepriseopgaverne vil blive udbudt med hovedvægt på en eller flere af de oplistede supplerende CPV-koder, men en totalentreprise kan således tillige omfatte arbejder, der kun vil være nævnt ved CPV-afdeling, -gruppe eller -klasse;

3) Optagelse på kvalifikationsordningen med speciale inden for bestemte fagområder:

Totalentreprenøren optages på kvalifikationsordningen ud fra visse mindstekrav, se Del III.1.9), samt et eller flere bestemte fagområder/discipliner, som denne har dokumenterede kvalifikationer indenfor.

Totalentreprenøren skal i ansøgningen, se Del VI.3), angive, hvilke af følgende fagområder/discipliner, som denne ønsker optagelse med på ordningen:

— Maskinel sporbygning inklusiv udskiftning af sveller, skinner, ballast samt ballastrensning og ballastsupplering, dræning mv.,

— Manuel sporbygning inklusiv udskiftning af sveller, ballast og udveksling af sporskifter og sporskiftedrev mv.,

— Sporstopning, sporjustering og ballastsupplering mv.,

— Jord- og betonarbejder i forbindelse med baneprojekter, herunder dæmnings-, afvandings- og ledningsarbejder og arbejde i forbindelse med forurenet jord,

— Konstruktioner i forbindelse med baneprojekter, herunder broer, tunneler og/eller perroner,

— Ballastboringer med forundersøgelser af ballast, forurening mv.,

— Kørestrømsarbejde i forbindelse med baneprojekter inklusiv master og mastefundamenter mv.,

— Stærkstrømsarbejder i forbindelse med baneprojekter, herunder sporskiftevarme,

— Sikringstekniske arbejder,

— Arbejdsmiljøkoordinator,

— Valideringsforberedelse af materiale til og håndtering af processer i forbindelse med validering af design(s)/beregninger, som totalentreprenøren inkl. dennes rådgivere har projekteret,

— ”Common Safety Method (CSM)”-forberedelse af materiale til og håndtering af processer i forbindelse med en assessors CSM-vurdering af design(s)/beregninger, som totalentreprenøren inkl. dennes rådgivere har projekteret,

— ”Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI)”-verificeringsforberedelse af materiale til og håndtering af processer i forbindelse med en Notified Body (NoBo)s TSI-verificering af design(s)/beregninger, som totalentreprenøren inkl. dennes rådgivere har projekteret;

4) Invitation til at afgive tilbud:

Se tillige Del VI.3), afsnit 1.

Totalentreprenører inviteres til at afgive tilbud på det enkelte udbud ud fra en konkret vurdering af:

— dels hvor mange af de for opgaven relevante fagområder/discipliner, jf. punkt 3) ovenfor, som totalentreprenøren er optaget med kvalifikationer indenfor; og,

— dels hvorledes Banedanmark for det aktuelle udbud kan sammensætte feltet af kandidater, så der er bedst mulig konkurrence.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Banedanmark vil muligvis benytte kvalifikationsordningen til EU-finansierede projekter

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9) Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

1) Krav til optagelse:

Det er en betingelse for optagelse på kvalifikationsordningen, at ansøgeren:

A) Har haft en nettoomsætning på minimum 50 000 000 DKK i hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår, og

B) Opfylder krav til egnethed og optagelse, jf. afsnit 5 i Banedanmarks ”Vejledning til ansøgning om optagelse på Kvalifikationsordning for totalentreprenører" (Vejledningen), se punkt 2).

Herudover skal ansøgeren, bl.a. til brug for punkt B), fremsende:

C) Ansøgning og tilhørende dokumentation i henhold til afsnit 3 i Vejledningen; og

D) ESPD, se punkt 2);

2) Vejledningen og ESPD:

Vejledningen og .xml-fil til brug for ESPD (Det fælles europæiske udbudsdokument) er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside: https://bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Kvalifikationsordninger.

Af Vejledningen fremgår yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen.

Ansøgning om optagelse samt tilhørende dokumentation og ESPD fremsendes elektronisk til: kvalifikationsordning@bane.dk.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten vil stille krav til, at totalentreprenøren bærer det fulde ansvar overfor Banedanmark for kontraktens opfyldelse, og alle ydelser leveret hertil af totalentreprenørens underrådgivere, underentreprenører og/eller underleverandører.

Konsortiedeltagere/sammenslutninger af virksomheder skal hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbud og opfyldelse af en tildelt kontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Betydning af optagelse:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi. Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete totalentrepriseopgaver, som tager udgangspunkt i et eller flere af de fagområder/discipliner, som virksomheden er blevet optaget med speciale i, jf. Del II.2.4) afsnit 3).

Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave, se tillige Del II.2.4) afsnit 4).

Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset, og den løber indtil Banedanmark vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre.

Bemærk: Banedanmark er ikke forpligtet til at anvende denne kvalifikationsordning og forbeholder sig retten til at udbyde bygge- og anlægsarbejder separat;

2) Sprog:

Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortryktmateriale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk. Arbejdssproget i forbindelse med udførelse vil normalt være dansk.

I enkelte projekter kan sprogkravet være engelsk i såvel udbudsprocessen som i forbindelse med udførelse af kontrakten, eller der kan stilles krav til både dansk og engelsk;

3) Underrådgivere og lignende:

Kun for de fagområder/discipliner, som ansøgeren anmoder om optagelse på kvalifikationsordningen med speciale indenfor, jf. Del II.2.4) punkt 3, og som ansøgeren ikke selv har kompetencer og erfaring indenfor, skal underrådgivere, underentreprenører, og/eller underleverandører oplyses sammen med ansøgningen og disse enheder skal indgive erklæring og ESPD i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, samt Vejledningens, afsnit 7., Udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Det er et krav, at de andre enheder, hvis kapacitet ansøgeren udnytter til sin ansøgning, ikke må være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven §§ 135-137, hverken ved optagelse på kvalifikationsordningen eller efter optagelse, jf. Vejledningens afsnit 5. Udbudsloven § 138 angående dokumentation for pålidelighed finder anvendelse.

Der vil for optagelse på kvalifikationsordningen ikke blive stillet krav til, at ansøgeren kan dokumentere kompetencer inden for eventuelle andre arbejdsområder, som en fremtidig totalentreprise vil kunne tænkes at indeholde, men som måtte ligge uden for de fagområder/discipliner, som ansøgeren har opnået optagelse på kvalifikationsordningen med speciale indenfor, jf. Del II.2.4) punkt 3.

Såfremt en udbudt totalentreprise indeholder arbejdsområder, som en fra ordningen inviteret totalentreprenør ikke allerede har dokumenteret sine kompetencer og erfaring indenfor, jf. Del II.2.4) punkt 3, forventes det, at totalentreprenøren til brug for afgivelsen af sit tilbud entrerer med de fornødne underrådgivere, -entreprenører, og/eller -leverandører, som den givne opgave måtte kræve.

Udbudsbetingelserne vil typisk opstille krav til underrådgivere, -entreprenører, og -leverandører i forhold til den enkelte opgave. Nogle krav til underrådgivere, -entreprenører, og -leverandører kan blive stillet som minimumskrav, andre krav kan indgå i de kvalitative underkriterier i tilbudsevalueringen.

Underrådgivere, underentreprenører, og/eller underleverandører må på intet tidspunkt være omfattet af udbudslovens udelukkelsesgrunde, jf. ovenfor.

Kontrakten vil stille krav til ansvar for underrådgivere, underentreprenører, og/eller underleverandører, jf. tillige Del III.2) Kontraktbetingelser;

4) Indkøb på vegne af andre:

I enkelte kontrakter kan det forekomme, at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder;

5) Aflevering af ansøgning:

Ansøgning om optagelse skal indleveres elektronisk til kvalifikationsordning@bane.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.1