23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 066-146059
Offentliggjort
05.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/udbudsportal/

Indlevering af tilbud

Til
15.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgte rammeaftaledeltagere

(30.08.2018)
Per Aarsleff A/S
København

(30.08.2018)
Citelum Denmark A/S
København

Rammeaftalen om trafiksignaler og ITS udstyr

(30.08.2018)
Dynniq Denmark A/S
København

Rammeaftalen om trafiksignaler og ITS udstyr


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Udførelse af Anlæg
64942212
Islands Brygge 37, stuen (receptionen)
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstand
E-mail: natmar@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

I.1) Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Line Hindborg
E-mail: lihi@m.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.m.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftalen om trafiksignaler og ITS udstyr

 

Sagsnr.: 2017-0001214
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en Rammeaftale om trafiksignaler og ITS-udstyr.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at benytte Rammeaftalen til løbende bestilling af opgaver i aftalens løbetid. Rammeaftalen påtænkes indgået med 3 Leverandører, og bestilling sker ved direkte tildeling.

Arbejdet omfatter navnlig:

— Udskiftning af eksisterende trafiksignaludstyr samt etablering af nyt,

— Øvrige anlægsarbejder, der udføres i sammenhæng med trafiksignalarbejdet, og hvor signalarbejdet udgør hovedformålet.

Den enkelte bestilling vil typisk foregå som fagentreprise for Trafiksignaler eller i hovedentreprise som et samlet anlægsprojekt, hvor signalarbejdet udgør hovedformålet.

Årlig omsætning på Rammeaftalen skønnes til mellem 20 og 50 000 000 DKK.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34996100
45233294
45233000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Til brug for afgivelse af tilbud, skal tilbudsgiver bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed.

Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet. Tilbudsgiveren skal udfylde del II (A — C), Del III (A — C), relevante afsnit i del IV (A-C) og Del VI i ESPD'et. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet (f.eks. underentreprenører) eller udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er. Der henvises i øvrigt generelt til konkurrencebetingelserne.

Dette udbud gennemføres iht. Udbudslovens afsnit II — lov nr. 1564 af 15.12.2015.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen er gældende fra 1.7.2018 og indtil d. 31.12.2019, med option på forlængelse af rammeaftalen frem til 31.6.2022.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen er gældende fra 1.7.2018 og indtil d. 31.12.2019, med option på forlængelse af rammeaftalen frem til 31.6.2022.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der henvises til minimumskrav som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til minimumskrav som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til minimumskrav som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag;

2) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i aftalen og i udbudsmaterialet generelt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggeweb nr.: TN601173.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet behøver ikke at indgå i tilbuddet, men skal kunne fremlægges hvis ordregiver anmoder herom:

— fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf og,

— fremlæggelse af erklæring om ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste regnskabsår samt erklæring om soliditetsgrad i det seneste regnskabsår.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2018

Send til en kollega

0.088