23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
06.04.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
Willis Towers Watson I/S
Brendstrupgårdsvej 13
8200 Aarhus N.
Att.: Simon Sølvsten

Mærke
WSM udbud – Må ikke åbnes

Udbyder

Assens Kommune

Rammeaftale på låsesmedsrelaterede ydelser


Assens Kommune

Opgavebeskrivelse På vegne af Assens Kommune indbydes låsesmede til prækvalifikation i forbindelse med udbud på låsesmedsrelaterede ydelser. Under prækvalifikationen søges det at identificere interesserede leverandøre, som opfylder kommunens minimumskrav til leverandøren. Af nedenstående fremgår yderligere information om prækvalifikationen, udbuddets omfang, prækvalifikationskriterier, tidsplan m.m.

Anskaffelsens omfang
Assens Kommune udbyder rammeaftale for låsesmedsydelser i begrænset udbud. Dette være begrænset til levering og montering af mekaniske låse, elektroniske låse, låsecylindere og øvrig relateret besætning hertil. Foruden dette kommer levering, montering og servicering af forskelligartet dørautomatik. Arbejdet omfatter deslige alle nødvendige ydelser i forbindelse med færdigprojektering, tidsmæssig og økonomisk styring, produktion, leverance, byggeledelse, fagtilsyn, kvalitetssikring, drift- og vedligeholdelsesmateriale, servicering mm., for fuldt færdigt ibrugtagningsklare låse og hertil knyttede ydelser. Under arbejdet hører alle installations- og montagearbejder samt alle leverancer og ydelser, som er nødvendige for den fulde konditionsmæssige udførelse af alle arbejder i forbindelse med den pågældende ordre. Nærmere om opgavernes omgang vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der gøres opmærksom på, at udbuddet begrænses fra at omfatte låsesmedsrelaterede ydelser ved kommunens borgere, hvorved kommunen måtte have behov for sådanne. Dette værende, men ikke begrænset til, opsætning af nøglebokse, nøglecylindere, omkodning af nøglecylindere m.v. hos den enkelte borger.

Ordremodtager er forpligtet af aftalen i tre år, hvorefter kommunen har mulighed for enten at opsige aftalen eller forlænge denne med yderligere et år. Aftalens løbetid beregnes fra kontraktskrivelse. Aftalen er uopsigelig for ordremodtager i de første 3 år, men kan med 1 måneds varsel opsiges af Assens Kommune i aftaleperiodens første år.

Efter aftaleperiodens første tre år anses kontrakten for værende opsagt, medmindre Assens Kommune skriftligt har tilkendegivet at kontrakten ønskes forlænget med et år.

Tidsplan
Fredag den 6. april 2018 offentliggøres udbuddet med annoncering på www.udbud.dk.

Prækvalifikation
Tidsfrist for anmodning om prækvalifikation er torsdag den 7. maj 2018, kl. 12.00. onsdag den 9. maj 2018 offentliggøres, hvilke firmaer der er blevet prækvalificeret.

Udbud
Onsdag den 9. maj 2018 fremsendes udbudsmateriale til de prækvalificerede.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt senest mandag den 25. maj 2018, kl. 12.00.
Svar på spørgsmål udsendes fredag den 1. juni 2018.
Frist for aflevering af tilbud er fredag den 15. juni 2018, kl. 12.00

Yderligere oplysninger
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke yderligere oplysninger i form af kravspecifikation, udbudsbetingelser eller lignende som tilbudsgiver kan rekvirer. Det samlede udbudsmateriale vil alene blive fremsendt til de bydende selskaber, som udvælges til tilbudsafgivelse.

Udvælgelse af bydende selskaber
Der vil i forbindelse med prækvalifikationen blive udvalgt maksimalt 8 tilbudsgivere.

Formkrav
Tilbudsgiver anmodes om, at fremsende ansøgningen om prækvalifikation i to eksemplarer, hvoraf det ene er i papirformat og det andet er en elektronisk version på USB-stik eller tilsvarende. Tilbudsgiver anmodes endvidere om, at mappestrukturen på det elektroniske medie har samme mappestruktur som papireksemplaret. Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives pr. e-mail. Såfremt der måtte forekomme uoverensstemmelser mellem det fremsendte papireksemplar og de elektroniske dokumenter har papirversionen forrang.

Ansøgning om prækvalifikation bedes sendt til: Willis Towers Watson I/S
Brendstrupgårdsvej 13
8200 Aarhus N.
Att.: Simon Sølvsten

Kuverten bedes mærket ”WSM udbud – Må ikke åbnes
Annonceret 6. april 2018 15:00:00 CEST
Deadline 7. maj 2018 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Varekøb
Udbudsform Begrænset udbud
CPV kode 98395000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 1 500 000,00

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Prækvalifikationsansøgningen skal minimum indeholde følgende:
Stamdata oplysninger

• Firmanavn
• CVR-nummer
• Adresse
• Telefonnummer
• Kontaktperson
• E-mail adresse
• Evt. hjemmeside adresse

Økonomiske forhold
Bydende selskab skal ved anmodning om deltagelse i prækvalifikationen fremsende dokumentation for:
• Hvorvidt det bydende selskab har forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldners mulighed for deltagelse i offentlige udbud.
• Hvorvidt det bydende selskab befinder sig i en af de i udbudsdirektivet artikel 45 stk. 1 og stk. 2 litra a-c og e-f, nævnte situationer. Befinder virksomheden sig i en af de situationer, er selskabet afskrevet fra at deltage i udbuddet.
• Hvorvidt det bydende selskab overholder beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold

Det bydende selskab gøres opmærksom på, at tro- og loveerklæringen skal omfatte den juridiske enhed, som foretager anmodningen. Ved virksomhedssammenslutninger skal der udarbejdes en tro- og loveerklæring for hver juridisk enhed i virksomhedssammenslutningen.

Forsikring
Det bydende selskab skal fremsende certifikat eller police som dokumentation for virksomhedens ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Tilbudsgiveren skal fremsende dokumentation for, at forsikringen er til stede og i kraft. Der accepteres en dækningsbegrænsning på DKK 5 million pr. år og DKK 2 millioner pr. skade.

Krav til installatøren
Installatøren og dennes virksomhed skal være ISO 9001-certificeret som låsesmed og være registeret som dette på Forsikring og Pensions hjemmeside under mekanisk installatørvirksomhed. Installatøren skal have udarbejdet kvalitetsstyringsprogram for de af udbuddet omfattede ydelser. De af installatørens medarbejdere, der skal udføre anlægsarbejdet hos udbyder, skal kunne fremvise ren straffeattest, have gennemgået den 4½ årige uddannelse til låsesmed, samt have den fornødne erfaring til at udføre udbudte opgaver ved udbyder. Det påkræves endvidere at virksomheden har mindst 3 fuldtidsmedarbejdere med 37 timers ansættelsesuge, som har gennemgået den 4½ årige låsesmedsuddannelse, og at der kan forevises svendebrev herfor. Tillige skal tilbudsgiver oplyse positiv referenceliste, indeholdende minimum fem sammenlignelige kunder. Deslige skal installatøren acceptere Assens Kommunes standard arbejdsklausul, samt kunne tilbyde tilkald af låsesmed 24 timer i døgnet, alle dage i året.

Førnævnte krav til medarbejder og virksomhed skal dokumenteres ved anmodning om prækvalifikation. Minimumsdokumentationen relateret til medarbejder er CV på medarbejder, kopi af disses straffeattest, kopi af medarbejdernes svendebrev samt referenceliste med positiv udtalelse fra minimum fem kunder. Af referencelisten skal beskrivelse af leverancen til kunden, dennes kontaktoplysninger samt udtalelse fra kunden omhandlende tilbudsgivers leverance. Minimumsdokumentationen for virksomhedens ISO 9001 godkendelse, skal ske ved fremendelse af kopi af ISO 9001 certifikat, udskift fra Forsikring og Pensions hjemmeside med liste over registrerede låsesmede. Minimumsdokumentationskravet for accept af Assens Kommunes standard arbejdsklausul er underskrivelse af denne.

Ordremodtager forpligter sig endvidere til, ved uddannelse, at erhverve sig den nødvendige kompetence for at kunne servicere og vedligeholde Assens Kommunes anlægsportefølje. Ordremodtager skal foruden ovestående krav til virksomhed, kompetencer og personale tilknytte en fast kontaktperson til Assens Kommune, hvormed der forstås at kommunikationen mellem ordremodtager og udbyder varetages af en og samme person ved ordremodtager.

Assens Kommune forbeholder sig retten til at kontrollere ovenstående i hele kontraktperioden, hvorved ordremodtager på forlangende skal dokumentere de fastsatte krav til personale og virksomhed. Manglende opfyldelse af disse krav i kontraktperioden, anses som væsentlig mislighold af kontrakten.
Ved virksomhedssammenslutninger skal ovenstående oplysninger angives for hver juridisk enhed i virksomhedssammenslutningen.

Arbejdsklausul
Tilbudsgiver forpligter sig til at opfylde Assens Kommunes standardbetingelser for leverandører af bygge- og anlæg. Drifts- og tjenesteydelser til de fynske kommuner. Førnævnte standardbetingelser er at finde som bilag til nærværende udbudsmateriale.

Serviceattest
Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse fremsende kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Konventioner
Udbyder forudsætter, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underleverandører efterlever de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Nedenstående oplistning må ikke betragtes som udtømmende:
• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105).
• Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111).
• Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for
• børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182).
• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135).
• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).
• Løn- og ansættelsesforhold (ILO-konvention nr. 94).

Bilag
Skabelon for tro- og loveerklæringer og standard arbejdsklausul kan rekvireres ved henvendelse til:
Simon Sølvsten
simon.solvsten@willistowerswatson.com

Kontaktperson

Navn Simon Sølvsten
Telefon +45 88139407
E-mail Simon.Solvsten@WillisTowersWatson.com

Ordregiver

Navn Assens Kommune
Adresse Rådhus Allé 5
5610 Assens
DK
Telefon +45 64747474
E-mail assens@assens.dk
WWW www.assens.dk

Send til en kollega

0.124