23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-150199
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2018 Kl. 09:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Furesø Boligselskab

Vindere

Valgt team

(27.09.2018)
STB Byg
i samarbejde med Karlsson Arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Ingeniør’ne og Thing & Brandt landskabsarkitekter.

Skovvang II - Demensplejecenter i totalentreprise


Furesø Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Furesø Boligselskab v. KAB
24298213
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Andreas Claus Hansen
E-mail: ach@dominia.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skovvang II - Demensplejecenter i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud med forhandling af totalentreprise vedr. projektering og opførelse af demensplejecenter i Allerød. Plejecentret skal indeholde 40 boliger, fælles boligarealer samt tilhørende servicearealer. Som en del af projektet opføres et (dag) aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret. I alt påtænkes opført omkring 3 200 kvadratmeter nybyggeri samt tilhørende udearealer inkl. indre gårdrum og parkering mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Matrikelnummer: 6cy. Ejerlav: Lillerød By, Lillerød. Banevang/Poppelvej, 3450 Allerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherre er Furesø Boligselskab der opfører centret i nært samarbejde med Allerød Kommune, herunder finansieres dele af projektet med kommunale midler. Centret skal være særligt udformet for at tage bedst muligt hensyn til de dementes behov, og sikre at både beboere og personale får bedst mulige rammer for henholdsvis at bo og arbejde på centeret. Der er således fokus på at skabe det gode hjem, den gode arbejdsplads og samtidig at sikre at byggeriet opføres robust og vedligeholdelsesvenligt.

Udbuddet sker på baggrund af en allerede foretaget planmæssig disponering, samt på programniveau vedr. funktionelle krav til byggeriet. Der er tale om en omvendt licitation, hvor de ansøgende entreprenører, der udvælges til at afgive tilbud, vil konkurrerer alene på kvalitet og proces, da prisen er fastlagt ifht. budget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere (4), vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer (i forhold til opgavetype, entrepriseform, størrelse og kompleksitet).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktvarigheden under pkt. II.2.7) er anslået og den kan således blive ændret, såfremt det bliver nødvendigt under kontraktforløbet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

ESPD-dokument skal udfyldes digitalt som foreløbig dokumentation af egnethed.

Ansøger skal via besvarelse af den til udbuddet udarbejdede ESPD indarbejde de oplysninger som der erkrævet i ESPD'en.

Der henvises til pkt. VI.3) for vejledning i brugen af ESPD.

I den af ansøgeren udfyldte ESPD skal følgende indledningsvist udfyldes:

— Del II A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Del II B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Del II C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet udfylde et ESPD med de krævede oplysninger i henhold til pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt udfyldt ESPD.

Der gøres opmærksom på at manglende oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 eller § 137, stk. 1, nr.1-4 og nr. 6-7 er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en disse udelukkelsesgrunde, hvilket gøres ved at udfylde ESPD, del III, afsnit A, B og C.

Som endelig dokumentation for at ansøger ikke er befinder sig i en af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil der blive krævet en serviceattest fra tilbudsgiver inkl. oplysninger om strafbare forhold hos ledelsesrepræsentanter. Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder før tilbudsfristen for aflevering af ansøgning om prækvalifikation. Denne dokumentation vil blive krævet i forbindelse med tildeling af kontrakten.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD, del IV angive følgende oplysninger:

Del IV, litra B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for det senest disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, oplyses der under ESPD del IV, litra B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Del IV, litra B (»Øvrige økonomiske og finansielle krav«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for det senest disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal der desuden:

1) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed, om at denne stiller sine økonomisk og finansielle ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven;

2) Vedlægges et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet vil blive afkrævet ved tildeling:

1) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder;

2) Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt omsætning og egenkapital fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 0000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab gælder/beregnes omsætningskravet fra det tidspunkt/den periode, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, gælder/beregnes egenkapitalkravet i forhold til egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til ansøgernes tekniske og faglige kapacitet i form af ansøgers referencer til tidligere gennemførte, sammenlignelige projekter.

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer inden for arbejder svarende til den udbudte, såsom plejehjems- eller plejecenterbyggeri, indenforde seneste 5 år.

Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om ansøgers referencer inden for den udbudte opgavetype, jf. punkt II.1.4) og II.2.4) eller tilsvarende komplekse bygge- og anlægsopgaver med angivelse af:

— ordregiver/bygherre,

— opgavenavn,

— beskrivelse af arbejdet som ansøger har kontrakt på/udfører på opgaven,

— ansøgers kontraktsum på opgaven,

— kontraktperiode og,

— kontraktform, dvs. om ansøger har kontrakt som hoved- eller totalentreprenør eller som rådgiver/underentreprenør på opgaven.

Der kan maksimalt angives 8 referencer for det samlede ansøgerteam omfattende ansøger (inkl. alle eventuelle konsortiedeltagere) og eventuelle rådgivere, underentreprenører og leverandører. Såfremt ansøgningen indeholder mere end 8 referencer, vil der i prioriteret rækkefølge blive lagt vægt på referencer fra ansøger (inkl.alle konsortiedeltagere efter den rækkefølge, de er angivet i ansøgningen) og dernæst eventuelle rådgivere, underentreprenører og leverandører (ligeledes efter den rækkefølge, de er angivet i ansøgningen). Øvrige referencer vil således ikke indgå i prækvalifikationsvurderingen.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men af hensyn til relevansvurderingen anmodes ansøger i givet fald om at præcisere, hvilke dele af kontrakten, der er udført på ansøgningstidspunktet.

Ansøgers bedes prioritere referencer til sammenlignelige projekter, herunder projekter hvor ansøger har en totalentreprisekontrakt på plejecenterbyggeri i tilsvarende størrelse. Alternativt hovedentrepriser på tilsvarende byggeri, men i så fald anbefales det ligeledes at ansøger og dennes evt. tilknyttede rådgivere, ligeledes angiver referencer for projektering af plejecenterbyggeri. Det er således vigtigt for ordregiver at ansøger samlet set kan dokumentere erfaring både med projektering og opførelse af plejecenterbyggeri.

Som foreløbig dokumentation udfyldes ESPD, afsnit IV: C:

— 'For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type', hvor der udfyldes med de udvalgte referencer. Feltet »Beløb« udfyldes med entreprisesum, »Startdato« med år for konstraktunderskrift, »Slutdato« med år for aflevering af det samlede byggeri, »Modtagere« med kundenavn og i feltet »Beskrivelse« udfyldes øvrige ønskede oplysninger jf. ovenstående oplistning.

Ansøger kan ligeledes vælge at afleverer oplysninger om referencer i form af referenceblade eller lignende. Bemærk dog at dette ikke ændrer ved, at der maksimalt må afleveres 8 referencer i alt.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheders tekniske og faglige kapacitet, skal der desuden:

1) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed, om at denne stiller sine tekniske og faglige ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven;

2) Vedlægges et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet:

— Ansøger skal fremvise mindst en reference vedr. opførelse af et plejecenterbyggeri med mindst 20 boliger og tilhørende serviceareal.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De nærmere kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Kontrakten baseres på tilpasset version af ABT93, og der er særlige krav angående løn- og ansættelsesvilkår, hvilket fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsproceduren gennemføres via udbudssystemet fra RIB (tidligere Byggeweb), som kan tilgås på adressen: www.rib-software.dk

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås via denne elektroniske portal via linket: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Spørgsmål til udbuddet og udbudsmaterialet skal ligeledes stilles via portalen, hvor evt. svar samt rettelsesblade vil blive gjort tilgængelige. Ansøgerne har selv ansvar for at holde sig orienteret om evt. supplerede materiale eller spørgsmål og svar, og de bedes derfor løbende tilgå portalen.

Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest den 25.4.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

På Konkurrence- og Forbrugestryrelsens (KFST) hjemmeside kan der findes vejledninger til ESPD'en samt til den elektroniske ESPD (eESPD). Vejledningerne kan tilgås via:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Den elektroniske ESPD skal bruges på den fælles Europæiske hjemmeside for ESPD, som kan tilgås via:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Se gerne den specifikke vejledning til den elektrosnike ESDP fra KFST, der angiver hvorledes systemet skal bruges.

Udfyldelse af den elektroniske ESPD sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (filnavn: espd-request.xml)via https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Dette udføres rent praktisk ved følgende:

— Hent filen espd-request.xml på web-adressen under punkt I.3),

— Gem den på egen pc's skrivebord,

— Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome,

— Tryk på »Dansk«,

— Tryk på »Jeg er en økonomisk aktør«,

— Tryk på »Importere ESPD« og følg anvisningerne.

Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen, skal ansøgeren fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Der gøres opmærksom på at:

— Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud (Se nærmere i Udbudsbetingelserne),

— Det forventes at forhandlingsforløbet vil indeholde 1 forhandlingsrunde, men der kan komme yderligere forhandlingsrunder, herunder med en begrænsning af antallet af tilbud, der skal forhandles (Se nærmere i Udbudsbetingelserne),

— Tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten kan opnå et vederlag på 75 000 DKK inkl. moms for deltagelse i forhandling og aflevering af konditionsmæssigt tilbud (Se nærmere i Udbudsbetingelserne).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018

Send til en kollega

0.108