23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-151963
Offentliggjort
09.04.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Femern A/S

Vindere

Valgt konsortiepartner

(09.04.2018)
Dredging International NV
Haven 1025, Scheldedijk 30
Zwijndrecht, Belgien

Fehmarnbelt Fixed Link Project: Tunnel North Contract


Femern A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Femern A/S
Vester Søgade 10, 2. sal
Att: Chefjurist Casper Schmidt
1601 København
Danmark
Telefon: +45 33414414
Mailadresse: csc@femern.dk
Fax: +45 33416301

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.femern.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Andet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Fehmarnbelt Fixed Link Project: Tunnel North Contract
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark

NUTS-kode DK02

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Fehmarnbelt Fixed Link Project angår realiseringen af en direkte kyst-til-kyst trafikforbindelse mellem Skandinavien og det kontinentale Europa. Trafikforbindelsen kommer til at bestå af en 19 kilometer lang sænketunnel med to dobbelte kørebaner og en dobbeltsporet jernbane. Femern A/S indgik den 30.5.2016 betingede kontrakter på de fire store kyst-til-kyst tunnelkontrakter (the Principal Contracts):
1) Tunnel North Contract;
2) Tunnel South Contract;
3) Tunnel Portals and Ramps Contract og
4) Tunnel Dredging and Reclamation Contract -for yderligere information om de fire store tunnelkontrakter se profylaksebekendtgørelser af 4.3.2016:

1) Tunnel North Contract: 2016/S 048-079336;

2) Tunnel South Contract: 2016/S 048-079339;

3) Tunnel Portals and Ramps Contract: 2016/S 048-079337) og

4) Tunnel Dredging and Reclamation Contract: 2016/S 048-079338).

De fire tunnelkontrakter er kort fortalt betingede frem til den tyske godkendelse er opnået. Tre af fire tunnelkontrakter blev indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC), nemlig: (
1) Tunnel North Contract;
2) Tunnel South Contract samt
3) Tunnel Portals and Ramps Contract. Denne bekendtgørelse angår (1) Tunnel North Contract, som blev indgået med Femern Link Contractors Tunnel Group North, der er et entreprenørkonsortium bestående af 8 entreprenørvirksomheder (se navnene på de otte i pkt. IV.1).
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45221000, 45221246, 45240000, 45262300, 71000000, 71300000, 71350000, 45262310

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 1 473 983 887,00 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse / iværksættelse af et udbud
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: nej
Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier: nej
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet

Konsortiet Femern Link Contractors Tunnel Group North, som skal forestå udførelsen af Tunnel North Contract, består af følgende 8 konsortiemedlemmer: VINCI Construction Grands Projets S.A.S., Per Aarsleff Holding A/S, CFE S.A., Soletanche Bachy International S.A.S, BAM Infra BV, BAM International BV, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG og Max Bögl Stiftung & Co. KG. De arbejder, der er omfattet af Tunnel North Contract (projektering og anlæg af den nordlige del af sænketunnelen) er fuldt ud indeholdt i den udsendte udbudsbekendtgørelse: 2012/S 192-315514 og profylaksebekendtgørelse: 2016/S 048-079336. Entreprenørkonsortiet har anmodet Femern A/S om, at Dredging International NV bliver optaget som konsortiepartner på Tunnel North Contract. I prækvalifikationsanmodningen var Dredging International NV udpeget som underentreprenør i forbindelse med de maritime arbejder i forbindelse med Tunnel North Contract, hvilket ligeledes fremgår af kontrakten. Hvis anmodningen fra FLC efterkommes, overgår Dredging International NV således fra at være underentreprenør til at være konsortiepartner. Anmodningen om optagelse af Dredging International NV er navnlig motiveret af en intern omstrukturering i CFE S.A., der (som det fremgår af ovenstående) allerede er medlem af entreprenørkonsortiet. Den interne omstrukturering i CFE S.A. har bevirket, at Dredging International NV (via det mellemliggende selskab DEME NV) nu er et 100% ejet datterselskab af CFE S.A. Femern A/S agter på ovennævnte baggrund at tillade, at entreprenørkonsortiet optager Dredging International NV som konsortiepartner i konsortiet, der således kommer til at bestå af ni entreprenørvirksomheder. Det er Femern A/S’ opfattelse, at der ikke er tale om en ændring af et grundlæggende element i kontrakten. De eksisterende 8 konsortiemedlemmer forbliver således (alle) på Tunnel North Contract og hæfter fortsat solidarisk for dens opfyldelse. Hertil kommer, at ændringen vedrører optagelsen af en underentreprenør, som alligevel skulle udføre dele af arbejdet på Tunnel North Contract. Det arbejde, Dredging International NV skal udføre efter optagelse som konsortiepartner, er således uændret i forhold til, da Dredging International NV var underentreprenør. Endelig er optagelsen af Dredging International NV begrundet i en intern omstrukturering hos en eksisterende konsortiepartner, hvilket har medført, at Dredging International NV, via DEME NV, nu er et 100% ejet datterselskab af CFE S.A.

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 50
2. Teknisk og administrativ. Vægtning 50
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 025-040282 af 7.2.2012

af 7.2.2012

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 192-315514 af 5.10.2012

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 106-188863 af 3.6.2016

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 048-079336 af 9.3.2016

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
5.4.2018
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Dredging International NV
Haven 1025, Scheldedijk 30
Zwijndrecht
Belgien
Mailadresse: info.dredging@deme-group.com
Telefon: +32 32505211
Internetadresse: https://www.deme-group.com/dredging
Fax: +32 32505650

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 1 473 983 887,00 EUR
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Ikke kendt

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Projektet er en del af ”Priority Project No 20” i Det Europæiske Fællesskabs TEN-T- program. Projektet er en del af kernenetværket korridor 5 (Helsinki-Valutta). Projektkoden er 2014-EU-TM-0221-W.
VI.2) Yderligere oplysninger:
Ad V.3) Der er angivet navn og adresse på den konsortiepartner, som Femern A/S agter at tillade indtræder i konsortiet. For så vidt angår navnene på de øvrige 8 konsortiepartnere henvises til pkt. IV.1.
Ad II.2 og V.4) Beløbet angivet i pkt. II.2 og V.4 er kontraktværdien, som den er anført i kontrakten. Beløbet tager ikke højde for diverse betalinger i forbindelse med den betingede kontrakt, idet disse betalinger kan variere afhængig af tidspunktet og vilkårene for den tyske godkendelse.
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark.

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) Se lovbekendtgørelse 2016-06-02 nr. 593 om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3, og § 12, stk. 2.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.4.2018

Send til en kollega

0.108