23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-152457
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flieccxbew

Udbyder

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Vindere

Betty 2, E2 – Hovedentreprise, Lukning, aptering og installationer

(29.11.2018)
Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(11.04.2018)

II.2.6
I stedet for:
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 EUR
Læses:
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK

Betty 2, E2 – Hovedentreprise, Lukning, aptering og installationer


Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KAB v/Frederiksbergs Forenede Boligselskaber
56815910
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Jesper Bredkær-Sørensen
Telefon: +45 51614602
E-mail: jbsn@ramboll.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flieccxbew
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flieccxbew
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flieccxbew
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Betty 2, E2 – Hovedentreprise, Lukning, aptering og installationer

 

Sagsnr.: 3133-7
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygning på Betty Nansens Allé 51-53 som er opført i begyndelsen af 1970 -erne og er en bygning på 8 etager med en central placeret fordelingsgang og yderliggende boligenheder mod facade.

I forbindelse med omdannelse af bygningen til plejeinstituion, udbydes projektet i 3 selvstændige enterpriser.

E1 - Storentreprise, Nedrivning og miljøsanering.

E2 - Hovedentreprise.

E3 - Storentreprise, Landskab(E3 udbydes I 3. kvartal 2018).

Bygningen indeholder ca. 5 700 m2 som fremadrettet skal fordeles på ca. 80 boliger, med dertilhørende servicefunktioner placeret I stueetagen.

Som en del af ombygningen retænkes boligenhedernes indretning, alle installationer udskiftes, og der monteres ny facade.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Betty Nansens Allé 51-53, 2000 Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Overordnet udbydes projektet i 3 entrepriser.

Dette udbud omfatter entreprise E2 som indeholder følgende arbejder:

- Etablering og drift af byggeplads,

- Nedrivning af eksisterende tag og tagkonstruktion,

- Nedrivning af tunge konstruktioner, dæk ved indgangsparti, vægge, vindues- og døråbninger,

- Nye punktfundamenter, søjler, bjælker,

- Facadeelementer, facadebeklædning,

- Nye badeværelser, køkkener og øvrigt inventar,

- Nye skakthuller og skakte,

- Nye lette facadepartier,

- Nye vinduer, glaspartier og døre,

- Nye indvendige vægge, gulve, lofter,

- Ny tagkonstruktion,

- Nye vvs-installationer,

- Etablering af sprinkleranlæg,

- Ny boligventilation,

- Nye El-installationer,

- Ledninger i jord,

- Nye elevatorer og dørautomatik.

Udover de oplistede aktiviteter, udbydes de 2 øvrige enterpriser i selvstændige udbud, med følgende aktiviteter:

E1 indbefatter byggepladsfaciliteter for egne arbejder, overordnet nedrivning og miljøsanering af eksisterende bygningsdele, herunder skakte, badeværelser og køkkener, gulve, lette skillevægge, indvendige døre, eksisterende installationer, elevatorer, facer og murede gavle.

E3 indbefatter byggepladsfaciliteter for egne arbejder, anlægsarbejder i terræn, Befæstelser, Beplantning, Etablering af div. landskabsinventar og LAR-Arbejder. E3 forventes udbudt i løbet af 3. kvartal 2018.

E3 arbejder vil foregå samtidig med E2 og der vil derfor være løbende koordinering imellem entrepriserne.

Alle boliger vil være tomme under udførelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2018
Slut: 01/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, vil udvælgelsen ske på baggrund af de bedste og mest relevante referencer vurderet ud fra de referencer, som ansøger har vedlagt, herunder vil der blive lagt vægt på referencer, der indeholder alle nedenfor anførte og efterspurgte erfaringer i pkt. A-D i en og samme reference.

Ved bedømmelsen og udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgers:

A) erfaringer med boligrenoveringer sammenligneligt med arbejderne beskrevet I udbudsmaterialet, eller af tilsvarende kompleksitet;

B) erfaringer med etablering af plejeboliger/plejeinstutioner med tilsvarende tekniske faciliteter som beskrevet I udbudsmaterialet, eller af tilsvarende kompleksitet;

C) omfang af relevante referencer med en entreprisesum over 80 000 000 DKK ekskl. moms eller over;

D) erfaringer med projekter med deltagelse og koordinering imellem flere stor- og/eller hovedentrepriser.

Ovennævnte vægtes lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Referencer indskrives i ESPD´et og kan vedlægges som et særskilt bilag til ansøgningen. Ansøgningen inkl. bilag uploades på IBinder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I udbudsmaterialet fremgår arbejder som af bygherre kan tilkøbes som særpriser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger opfordres til at søge om prækvalifikation på både entreprise E1 og entreprise E2. Ansøgningerne vil blive bedømt særskilt for de enkelte enterpriser, ud fra de objektive kriterier for valg af ansøgere som beskrevet i II.2.9.

Entreprenøren vil blive bedømt særskilt for den enkelte entreprise, i udvælgelese såvel som for tildeling af entreprisen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal udfylde og aflevere et ESPD I forbindelse med anmodningen.

Ordregiver vil udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis vedkommende er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 135.

Ordregiver vil endvidere udelukke ansøgere som ikke opfylder de 3 frivillige udelukkelses grunde jf. Udbudslovens § 137, 1), 2) og 4).

Ansøgeren skal afkrydse felterne herom i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD. Bemærk at ansøger i ESPD'en skal bekræfte med et "ja", at man ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137.

En økonomisk aktør udelukkes dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudsloven § 138.

Går flere ansøgere sammen i et konsortium skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Det bør ligeledes anføres hvilke underentreprenører der tiltænkes anvendt.

Ved Konsortium, skal der vedlægges oplysning om hvorledes dette organiseres.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Økonomiske nøgletal.

For at sikre at ansøger har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven skal ansøger opfylde følgende mindstekrav:

A) at ansøgers samlede nettoomsætning for de tre senest afsluttede regnskabsår udgør kr. 2 x anslået kontraktsum ekskl. moms pr. år eller mere;

B) at ansøgers soliditetsgrad er 20%. for 3 seneste regnskabsår eller mere;

C) at ansøgers egenkapital udgør 10% af den anslåede kontraktsum eller derover.

Ved konsortium, henvises der til pkt. III.1.1, og konsortiet bedømmes derfor ud fra en samlet betragtning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk kapacitet.

Ansøgeren skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation til brug for bedømmelse og udvælgelse af egnede tilbudsgivere.

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.2 for en beskrivelse af projektet, som danner baggrund for en vurdering af hvorvidt referencerne er af lignende karakter og kompleksitet.

Ansøger opfordres til at medsende 5-8 stk. referencer fra opgaver af lignende karakter og kompleksitet i hovedentreprise/storentreprise som skal indgp I ordregivers bedømmelse.

De medsendte referencer opfordres til at indeholde følgende, hvilket ansøger vil blive bedømt ud fra:

Reference indeholdende udførelse af projekter med renoveringsarbejder.

Reference indeholdende udførelse af projekter med boliger eller plejeboliger.

Reference indeholdende udførelse af projekter med levering og montering af præfabrikerede facadeelementer.

Reference indeholdene udførelse af projekter af særlig teknisk karakter med ABA og sprinkleranlæg.

Reference indeholdene arbejder med koordinering til andre entreprenører.

Der bør i de medsendte referencer angives:

— bygherre inkl. bygherres projektleder/ansvarlig person,

— omfang af arbejder,

— anlægssum,

— entrepriseform, + evt. underentreprenører,

— periode for udførelse af entreprisen samt afleveringstidspunkt i forhold til gældende tidsplan.

Referencerne må ikke være ældre end fem år, regnet fra byggeriets aflevering.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte bygherre, angivet i referencerne, for at bede om uddybende oplysninger.

Referencerne bør maksimalt fylde 2 A4 sider pr. reference.

Vedlægger ansøgeren mere end 8 referencer, medtages alene de 8 første referencer ved vurderingen af ansøgningen.

Det skal oplyses, hvor stor en del af kontrakten, entreprenøren agter at give i underentreprise.

Baserer ansøger sig på tredjemands referencer, skal der vedlægges en rådighedserklæring og tredjepart skal indlevere selvstændigt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=flieccxbew

Kontraktvilkårne baserer sig på AB92.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde til beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

Der henvises I øvrigt til klageklagenævnslovens § 7.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2018

Send til en kollega

0.095