23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-152809
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/83601949.aspx

Udbyder

Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Opdateringer

Annullering
(15.09.2018)

Genudbud af møbler til delvis møblering af bl.a kontorer i Børne og Ungdomsforvaltningen samt visse dele af Kultur-og Fritidsforvaltningen


Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenløvesgade 15
København V
1502
Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: zh7y@buf.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83601949.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83601949.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83601949.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83601949.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af møbler til delvis møblering af bl.a kontorer i Børne og Ungdomsforvaltningen samt visse dele af Kultur-og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune udbyder i EU-udbud indkøb af et nærmere defineret møbelsortiment til delvis indretning af Børne- og Ungdomsforvaltningens samt visse dele af Kultur- og Fritidsforvaltningens arealer i Hans Nansens Gård.

Ved indgåelse afgivelse af tilbud, skal leverandøren garantere levering af et nærmere angivet og beskrevet møbel sortiment der skal leveres senest ultimo september 2018, samt evt. suppleringskøb af de pågældende møbeltyper i en periode herefter.

Krav er beskrevet i materialet og der vil være mulighed for at besigtige lokalerne og de eksisterende møbler (som de tilbudte møbler skal passe sammen med) tirsdag den 17.4.2018 i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 10:30 og Tirsdag den 17.4.2018 i tidsrummet fra kl. 15:00 til kl. 16:00. se nærmere om procedure i udbudsbetingelser 3.4.2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39113100
39120000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter.

Udbudsbetingelser.

Bilag A: Kontraktudkast med tilhørende bilag.

Bilag 1: Arbejdsklausul.

Bilag 2: Kommunens CSR-krav.

Bilag 3: Kommunens krav til faktura og statistik.

Bilag B: Kravspecifikation der beskriver den ydelse der ønskes.

(bliver bilag 4 til kontrakt).

Bilag C1: Kvalitetskrav skema med konkrete krav til de enkelte møbler. Skal afkrydses som dokumentation for at krav er opfyldt og skal oploades i Mercell (bliver bilag 5 til kontrakten).

Bilag C2: Tilbudsskema (bliver bilag 6 til kontrakt), skal udfyldes og oploades i Mercell.

Bilag D: Designguide udarbejdet af arkitekter som viser Kommunens designønsker.

Bilag E: Plantegning over 5 og 6 etage med inddeling i zoner og områder.

Bilag F. Informationer om webshop i Københavns Kommune.

Fælles europæisk udbudsdokument, ESPD skal udfyldes elektronisk i Mercell.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse af kontrakt på 2 x 1 år. option på særlige låse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2018

Send til en kollega

0.105