23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-164609
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/77

Indlevering af tilbud

Til
18.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/77

Udbyder

Billund Kommune

Opdateringer

Annullering
(12.05.2018)

Billund Kommune vælger at annullere udbuddet på baggrund af forhold opstået i forbindelse med modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmålenes karakter og omfang medfører ændringer af udbudsgrundlaget, hvorfor Billunde Kommune annullerer udbudsprocessen.
Billund Kommune agter snarest muligt at bekendtgøre nyt udbud med opdateret udbudsgrundlag.

Husstandsindsamling af genrugsaffald i Billund Kommune


Billund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Billund Kommune
29189765
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Casper Uldbjerg
E-mail: cu@tohv.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://billund.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/77
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/77
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af husstandsindasmling af genrugsaffald i Billund Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indbyggere i Billund Kommune er forpligtet til at kildesortere deres genanvendelige husholdningsaffald i 2 affaldsfraktioner:

— Metal, glas og hårdt plast (MGP) og,

— Pap, papir og blødt plast (PPB).

Afhentningen af disse to fraktioner kaldes husstandsindsamling af genbrugsaffald, og det er denne ordning, som nærværende udbud vedrører.

Tilbudsgiver skal foretage tømning af Billund Kommunes eksisterende todelte 240 L beholdere og 370L og 660L én-fraktionscontainere. Affaldsbeholdere og containere er beskrevet i Kontraktbilag D – Specifikation af affaldsbeholdere/-containere.

Målet for Billund Kommune er, at tilmeldte borgere af affaldsordningen i Billund Kommune skal sikres en oplevelse af stabilitet og fleksibilitet i den serviceydelse, de tilbydes i form af indsamling af de udbudte affaldsfraktioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Billund Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indbyggere i Billund Kommune er forpligtet til at kildesortere deres genanvendelige husholdningsaffald i to affaldsfraktioner:

— Metal, glas og hårdt plast (MGP) og,

— Pap, papir og blødt plast (PPB).

Afhentningen af disse 2 fraktioner kaldes husstandsindsamling af genbrugsaffald, og det er denne ordning, som nærværende udbud vedrører.

Tilbudsgiver skal foretage tømning af Billund Kommunes eksisterende todelte 240 L beholdere og 370L og 660L én-fraktionscontainere. Affaldsbeholdere og containere er beskrevet i Kontraktbilag D – Specifikation af affaldsbeholdere/-containere.

Målet for Billund Kommune er, at tilmeldte borgere af affaldsordningen i Billund Kommune skal sikres en oplevelse af stabilitet og fleksibilitet i den serviceydelse, de tilbydes i form af indsamling af de udbudte affaldsfraktioner.

Billund Kommunes krav til ydelsen fremgår af Kontraktbilag A -Kravspecifikation.

Ydelsen skal leveres i henhold til Bilag 4 - Udkast til Kontrakt.

Øvrig information om udbudsmaterialet fremgår af Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder option på forlængelse af Kontrakten på to (2) gange tolv (12) måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Leverandøren skal være registreret som godkendt affaldstransportør i det nationale affaldsregister ved kontraktstart.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren skal være registreret som affaldstransportør i det nationale affaldsregister ved kontraktstart.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Bilag 1 — Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgøren sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernesafsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylderkriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsenaf erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Nr. 1: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har tilsides at gældende forpligtelserinden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud ogom ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, dervedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

— Nr. 2: tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

— Nr. 3: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens integritet,

— Nr. 4: ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning,

— Nr. 5: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen harmedført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

— Nr. 6: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysning om tilbudsgiver egenkapital for de seneste 3 års regnskabsår.

Oplysning om tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 års regnskabsår.

Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015) for regnskabsperioder med start 1.1.2016 eller senere:

”§ 31. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud« [...]”.

Såfremt ansøger ikke har anvendt denne metode i de seneste 3 regnskabsår, skal der foretages en omregning efter ovenstående anvisning. Omregningen skal kunne attesteres behørigt af virksomhedens revisor.

Soliditetsgraden skal beregnes som Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver i alt * 100.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en egenkapital i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår på mindst 5 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår på mindst 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En oplistning af de op til seks (6) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelig med nærværende udbud og som enten leveres eller er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Tilbudsgiver bedes beskrive opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som tilbudsgiver mener gør referencen sammenlignelig med den udbudte kontrakt. Ved sammenlignelig reference forstår Billund Kommune en reference som vedrører hustandsindsamling af affald fra affaldsbeholdere for en offentlig myndighed eller offentligt ejet selskab som er sammenlignelig med den ydelse, der er beskrevet i Udbudsbetingelsernes afsnit 1.6. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

- Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne,

- Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”,

- Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver beskriver mindst en (1) sammenlignelig reference udført indenfor de sidste tre (3) år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udførsel af ydelsen er reguleret af Bilag 4 - Udkast til Kontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke offentlig adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Elektronisk gennemførelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i det elektroniske System TenderKONNECT.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt for interesserede tilbudsgivere via linket:

https://tender.konnect.dk/invite/77

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Billund Kommune skal ske gennem Systemet, som ligeledes skal benyttes i forbindelse med aflevering af tilbuddet.

Billund Kommune vil således se bort fra spørgsmål og tilbud, der er modtaget uden for Systemet.

For at få adgang til Systemet, skal Tilbudsgiver oprette sig som bruger. Det er vederlagsfrit at benytte TenderKONNECT.

For at få adgang til materialet skal linket jf. ovenfor benyttes, hvorefter der klikkes på ”Se materiale”.

Udbudsmaterialet ligger under ”Udbudsdokumenter”. I ”Notifikationer og beskeder” er alle Billund Kommunes fællesbeskeder og Tilbudsgivers egne beskeder placeret.

Det er beskrevet i Udbudsbetingelsernes punkt 1.9.1, hvorledes spørgsmål stilles i Systemet og i punkt 2.4 hvorledes tilbuddet afleveres i Systemet.

Billund Kommune har desuden mulighed for at indhente oplysninger fra specifikke Tilbudsgivere ved at sende beskeder i Systemet, som Tilbudsgiver kan svare på.

Tilbudsgiver har alene mulighed for på eget initiativ at kontakte Billund Kommune gennem egentlige spørgsmål.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TenderKONNECT skal stilles til supporten: support@konnect.dk eller +45 78 75 01 03.

Spørgsmål til udbuddet:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i TenderKONNECT ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”.

Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Billund Kommune.

Billund Kommune besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Dokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.7 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen den 4.5.2018 blive besvaret af Billund Kommune, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Billund Kommune at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end den 11.5.2018 vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Verificering af oplysninger i ESPD:

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger skal på Billund Kommunes opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i forbindelse med prækvalifikationen. I pkt. 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Følgende formulering indskrives i afsnittet:

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen,

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.116