23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-164610
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2018 Kl. 11:00

Udbyder

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Vindere

Valgt totalrådgiver

(31.08.2018)
C.F. Møller Danmark A/S
Aarhus

Totalrådgivning for FEAS - Universitetsbyen, Bygningskompleks 1870


Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS)
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Erik Pagaard Nielsen
Telefon: +45 87153374
E-mail: epn@feas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.feas.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll
35128417
Olof Palmes Alle 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Steen Boye Andersen
Telefon: +45 51612791
E-mail: stand@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Ejendomsaktieselskab på vegne af offentligretligt organ (Aarhus Universitet)
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udlejning af erhvervslejemål

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning for FEAS - Universitetsbyen, Bygningskompleks 1870

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en totalrådgivningsaftale vedr. projektering af ombygning af bygningskompleks 1870, som består af 5 separate bygninger (Bygning 1870-1874, nuværende 10A-10G) på i alt ca. 28 900 m2 inkl. kældre.

Formålet er at skabe nutidige, velfungerende og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for Aarhus Universitet (AU), Danish Neuroscience Centre (DNC), samt fremtidige lejere af resterende dele af bygningskompleks 1870.

Opgaven omfatter totalrådgivning på baggrund af udarbejdet byggeprogram, og omfatter samprojektering med projekterende entreprenør, som forestår udførelse af konstruktionsprojekt.

Opgaven er undergivet betingelser om udførelse af projektering i henhold til en meget stram tidsplan, som indebærer at tilbudsgiver skal være i stand til, at præstere en meget høj ressourceindsats undergivet strenge kvalitets- og produktionskrav.

Udbuddet indeholder desuden optioner på udførelse af byggeledelse og/eller fagtilsyn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71530000
71240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C (Det tidligere kommunehospital - nu benævnt "Universitetsbyen"). Bygningskompleks 1870 er beliggende i nordvestlige hjørne mellem Nørrebrogade og Trøjborgvej.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter en totalrådgivningsaftale vedr. projektering af ombygning af bygningskompleks 1870, som består af 5 separate bygninger (Bygning 1870-1874, nuværende 10A-10G) på i alt ca. 28 900 m2 inkl. kældre.

Formålet er at skabe nutidige, velfungerende og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for Aarhus Universitet (AU), Danish Neuroscience Centre (DNC), samt fremtidige lejere af resterende dele af bygning 1870.

Forsknings- og undervisningsfaciliteter for AU er til brug for Institut for molekylærbiologi og genetik, og omfatter bl.a. 6-7 000 m2 laboratorier inklusiv undervisningslaboratorier, som en del af lejemålet.

Opgaven omfatter totalrådgivning på baggrund af udarbejdet byggeprogram, og omfatter samprojektering med projekterende entreprenør, som forestår udførelse af konstruktionsprojekt.

Projektet er opdelt i 2 overordnede udbudspakker 1 og 2.

Udbudspakke 1 omfatter udbud på dispositionsforslagsniveau af råhus i kombination med udbud på hovedprojektniveau af vindues- og tagudskiftning mm., som udbydes til projekterende storentreprenør, som forestår udarbejdelse af konstruktionsprojekt, som totalrådgiver efterfølgende indarbejder i en samlet model.

Udbudspakke 2 omfatter hovedprojektering af resterende arbejder, primært aptering og installationer, som udbydes i fagentrepriser.

Opgaven er undergivet betingelser om udførelse af projektering i henhold til en meget stram tidsplan, som indebærer at tilbudsgiver skal være i stand til, at præstere en meget høj ressourceindsats undergivet strenge kvalitets- og produktionskrav. Projekteringsopstart med fuld ressourceindsats forventes fra medio august 2018. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets hovedtidsplan for detaljerede oplysninger om tidsrum til hver projekteringsfase.

Udbuddet indeholder desuden optioner på udførelse af byggeledelse og/eller fagtilsyn.

Det samlede udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk hvor udbuddet er tilgængeligt via projektnr. TN406094.

FEAS er ejer af arealerne og bygningerne, og er derfor bygherre under hele projektet. Det bemærkes, at FEAS ikke selv er underlagt udbudsreglerne, men der vil i projektet bl.a. skulle etableres skræddersyede lejemål for AU og evt. andre uddannelsesinstitutioner end AU, ligesom der potentielt vil kunne opstå behov.

For skræddersyede tilpasninger til andre offentlige aktører, som f.eks. andre uddannelsesinstitutioner end AU og Region Midtjylland. Uanset, om det måtte være påkrævet efter udbudsreglerne, har FEAS for at undgå tvivl om, hvorvidt en eventuel udbudspligt er afløftet for sådanne ordregivende myndigheder, valgt at følge EU's udbudsprocedurer.

Opgaven udbydes i totalrådgivning, da det er afgørende for FEAS, at den tekniske rådgivning i projektet udføres i et samlet hele - både som følge af de tidsmæssige og koordinerende forhold - ligesom FEAS ud fra totaløkonomiske overvejelser vurderer totalrådgivning som den samlet set bedste løsning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave, særligt lægge vægt på ansøger(teamets) dokumentation/referencer vedrørende:

- Erfaring med projektering af ombygning/renovering af ejendomme af lignende karakter, hvor der ved lignende karakter forstås bygninger opført i perioden 1930-1970, ombygget til kontorer og/eller laboratorier og/eller uddannelsesformål,

- Antal medarbejdere som det seneste regnskabsår var beskæftiget med relevante fagområder som angivet nedenfor. Ved evalueringen lægges der primært vægt på, at et højere antal medarbejdere beskæftiget med laboratorieprojektering giver en bedre evaluering og sekundært, at et højere antal medarbejdere beskæftiget i alt inden for de relevante fagområde giver en bedre evaluering. Ved relevante fagområder forstås:

— Arkitektprojektering af laboratorier,

— Arkitektprojektering af ombygning/renovering/uddannelsesbyggeri,

— Ingeniørprojektering af laboratorier,

— Ingeniørprojektering af ombygning/renovering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter tilbudsgivning på 2 separate optioner vedr. hhv. Byggeledelse og Fagtilsyn, som beskrevet i udbudsmaterialets Udbudsbetingelser og Ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ingen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive/vedlægge:

Referencer.

Ansøger bør maksimalt vedlægge 10 referencer i alt, som følger:

5 referencer for ingeniør(er)

5 referencer for arkitekt(er)

, hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer a´ ca. 1 A4-side (uploades som separat bilag. I ESPD angives henvisning til det vedlagte bilag.) lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer. Referencer for ikke-vundne konkurrencer/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning. Beskrivelser i referencer udover 1 A4-side vil ikke indgå i evalueringen.

Antal medarbejdere.

Oplysninger om ansøgers gennemsnitlige antal medarbejdere i det seneste årsregnskab med hovedbeskæftigelse indenfor følgende fagområder:

— Arkitektprojektering af laboratorier,

— Arkitektprojektering af ombygning/renovering/uddannelsesbyggeri,

— Ingeniørprojektering af laboratorier,

— Ingeniørprojektering af ombygning/renovering.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets Udbudsbetingelser.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalrådgiveraftalen udføres på grundlag af udkast til aftale vedlagt udbudsmaterialet, på grundlag af ABR89.

Totalrådgiveraftalen er betinget af, at AU opnår godkendelse af indsendt aktstykke vedr. det påtænkte lejemål. Totalrådgiveraftalen indeholder vilkår om løbende igangsætning og betaling, af afgrænsede dele af den samlede aftales omfang.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiveren har underettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf.udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.101