23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 088-198709
Offentliggjort
08.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.07.2018 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209338&B=KA

Udbyder

Direktoratet For Kriminalforsorgen

Opdateringer

Rettelse
(12.06.2018)

I stedet for:
IV.3.4
12.6.2018 (13:00)
Læses:
IV.3.4
10.7.2018 (13:00)
Yderligere supplerende oplysninger
Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3, vil Kriminalforsorgen invitere de prækvalificerede tilbudsgivere til at besigtige en række institutioner, som repræsenterer et udsnit af Kriminalforsorgens forskellige typer ad sikringsanlæg og sikkerhedsklasser. Kriminalforsorgen forventer, at der vil være besigtigelse i løbet af august 2018.

Rettelse
(03.07.2018)

I stedet for:
IV.3.4)
10.7.2018 (13:00)

Læses:
IV.3.4)
10.8.2018 (13:00)

Yderligere supplerende oplysninger
Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3, vil Kriminalforsorgen invitere de prækvalificerede tilbudsgivere til at besigtige en række institutioner,
som repræsenterer et udsnit af Kriminalforsorgens forskellige typer ad sikringsanlæg og sikkerhedsklasser. Kriminalforsorgen vil vende tilbage med oplysninger om, hvornår disse besigtigelser finder sted.
Fristen for spørgsmål er udskudt som følge af den ny frist for ansøgning om prækvalifikation.
Det betyder, at spørgsmål skal stilles senest den 1. august. kl. 13:00.

Rammeaftale om servicering, renovering, nyetablering og udbygning af eksisterende sikringssystemer og sikringsinstallationer


Direktoratet For Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Direktoratet for kriminalforsorgen
53383211
Strandgade 100
Att: Mette Søgaard-Andersen
1401 København K
Danmark
Telefon: +45 72555555
Mailadresse: mette.sogaard-andersen@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.kriminalforsorgen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209338&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209338&B=KA

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om servicering, renovering, nyetablering og udbygning af eksisterende sikringssystemer og sikringsinstallationer
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.

NUTS-kode DK

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Kriminalforsorgen ønsker at indgå en rammeaftale om servicering, renovering, nyetablering og udbygning af eksisterende sikringssystemer og sikringsinstallationer. Rammeaftalen vil derfor indeholde indkøb af mindre bygge- og anlægsopgaver, servicering og vedligeholdelse, levering af reservedele/erstatningsdele til Kriminalforsorgens forskellige sikringsinstallationer og systemer samt leverandørens egenprojektering i tilknytning hertil.
Med hensyn til nyetablering af sikringsinstallationer vil dette i aftaleperioden skulle udføres enten som rene sikringsprojekter eller i forbindelse med nybygning, tilbygning og ombygning af kriminalforsorgens eksisterende institutioner med tilhørende sikringsanlæg.
Kriminalforsorgens sikringssystemer omfatter i hovedtræk:
— Detektorsystemer, herunder alarmkabler i terræn og på hegn, AIR- og PIR detektorer, scannere, mikrobølger, termokameraer,
— TVO-anlæg, herunder såvel faste kameraer, som mange typer af PTZ kameraer, domer og autodomer,
— ADK-anlæg, herunder forskellige typer kortlæsere med såvel magnet – som motorlåse,
— Kommunikationsanlæg for adgangsveje m.v. med portstationer. Infrastruktur baseret på såvel lysleder som kobber installationer,
— Cellekaldsanlæg.
Anlæggene kobles sammen og betjenes i Kriminalforsorgens fælles Security Management System (SMS). Kriminalforsorgens anlæg kan være af varierende alder, men som leverandør af de nye systemer, er valgt den åbne brugerflade Advance/Winguard, som forventes udbygget til alle institutioner. Leverandøren skal kunne servicere, installere og udvide denne valgte brugerflade. Alle nyere systemer er IP baserede, en del ældre systemer er både IP/analog og en del ældre systemer er rene analoge.
I forhold til servicering og vedligeholdelse af Kriminalforsorgens eksisterende sikringsinstallationer vil der primært være tale om løbende servicering i form af fejlfinding, reparationer, udskiftning af enkeltdele, forslag til nye løsninger og vedligehold af de eksisterende anlæg og installationer.
Hvis det ikke er muligt at reparere eller vedligeholde typisk ældre anlæg og installationer, skal leverandøren komme med forslag til løsninger.
Opgaverne vil løbende blive bestilt efter behov, og de vil som udgangspunkt blive afregnet efter medgået tid.
Det er afgørende, at Leverandøren er til rådighed hele døgnet alle dage om året, således at fejlretning er startet op indenfor 4 timer. Dette omfatter alle Kriminalforsorgens åbne og lukkede institutioner i Danmark (ikke Færøerne og Grønland), hvilket på nuværende tidspunkt består af i alt 10 lukkede fængsler, 8 åbne fængsler, 35 arresthuse og 7 pensioner. En komplet liste over disse kan findes på Kriminalforsorgens hjemmeside. Derudover vil der være behov for support i form af en servicetelefon og e-mail support.
Nuværende udstyr:
Kriminalforsorgens udstyr er baseret på højkvalitetsprodukter blandt andet fra følgende fabrikater:
— Bosch, Senstar, Sick, Sorhea, Advance, Nick, Pelco, South West, Vitani, Ruko/Abloy samt HP.
Sikringsteknisk niveau i fængsler og arresthuse:
Kriminalforsorgens institutioner er inddelt i 4 sikkerhedsklasser, hvor sikkerhedsklasse 1 er det højeste sikkerhedsniveau. Sikkerhedsklasse 1 består af 4 fængsler og klasse 2 af 4 arresthuse. De øvrige institutioner er placeret i sikkerhedsklasse 3 og 4.
I forbindelse med udbuddet er de enkelte institutioner inddelt i nedenstående 7 kategorier efter varierende omfang og kompleksitet af nuværende sikringsanlæg og installationer.
Nærmere beskrivelse og eksemplificering vil være beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.
Kategori 1:
28 arresthuse med systemer baseret på matrixløsninger og ældre brugerflade. Hovedsageligt baseret på analog teknologi
Kategori 2:
6 arresthuse med ny Winguard brugerflade. Anlæg typisk IP/analog
Kategori 3:
3 åbne fængsler kun med tv-overvågning. Typisk analog.
Kategori 4:
4 åbne fængsler med lukket afsnit og ældre brugerflade. Typisk analog.
Kategori 5:
1 åbent fængsel med lukket afsnit og ny Winguard brugerflade. Den åbne del typisk analog og det nye lukkede rent IP.
Kategori 6:
4 lukkede fængsler med ældre brugerflade. Typisk analog.
Kategori 7:
2 lukkede fængsler med ny brugerflade. Det ene helt nyt og med Winguard brugerflade. Det andet ca. 10 år gammelt og på ældre lukket brugerflade.
Denne vil blive særdrøftet ved indgåelse af kontrakt.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45216000, 35000000, 45111320, 45222300, 50600000

II.1.7) Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 175 000 000 og 225 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 084 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Efter AB92.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere information om betalingsvilkår. Fakturering skal foretages i overensstemmelse med relevant dansk.
Lovgivning om offentlige betalinger. For nærværende er dette lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007, hvoraf følger, at fakturering skal foretages elektronisk. Specifikke vilkår vil fremgå af kontrakten.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der er ingen krav til retlig form. Såfremt kontrakten indgås med en gruppe af leverandører (f.eks. i form af et konsortium), kræver Kriminalforsorgen, at de deltagende leverandører hæfter solidarisk, og at gruppen udnævner en leverandør til at repræsentere den samlede gruppe af leverandører.
III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Prækvalificerede tilbudsgivere skal underskrive en tavshedserklæring, inden der gives adgang til det fulde udbudsmateriale.
Det er et ufravigeligt krav, at de enkelte medarbejdere hos den vindende tilbudsgiver, der skal arbejde under rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes ved et udvidet træk i kriminalregisteret, inden de påbegynder arbejdet.
Leverandøren skal være ISO 9001-certificeret under ”SikkerhedsBranchens” certificeringsordninger eller tilsvarende certificering for anlægstyperne Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA), Adgangskontrolanlæg (ADK) og Tv-overvågning (TVO). Leverandøren skal inden eventuel kontraktindgåelse kunne dokumentere at være indehaver af de nødvendige autorisationer og certificeringer for arbejdets udførelse og godkendelse herunder arbejdsmiljøcertifikater og digitalt tegnearbejde.
III.1.5) Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå ved afgivelse af tilbud:
— En tro og love-erklæring om, hvorvidt Leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet (og ikke som en del af ansøgningen om prækvalifikation). Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som sendes ud sammen med det samlede udbudsmateriale, eller,
— En serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger, eller,
— En serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger.
Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro- og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro- og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den.
Juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver tilbuddet. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Kriminalforsorgen er forpligtet til at udelukke en leverandør, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Årsregnskaber for de 3 seneste regnskabsår.
Eller.
— En erklæring om ansøgerens omsætning.
Eller.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) beregnes omsætningen som summen af alle deltagernes årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.
Hvis virksomheden baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en anden/andre økonomiske aktører beregnes omsætningen som summen af ansøgerens og de(n) økonomiske aktør(er)s årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: I hvert af de foregående 3 regnskabsår skal ansøgeren have haft en årsomsætning på mindst kr. 45 000 000 DKK.
III.2.3) Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgere skal fremvise referencer for lignende leverancer udført i løbet af de seneste 5 år. Listen forventes at indeholde:
— En beskrivelse af hver leverance,
— Information om, hvornår levering fandt sted,
— Størrelsen og værdien af leverancerne,
— Modtageren af leverancen (såfremt specifikke navne/lande ikke inkluderes, bedes ansøgeren inkludere så meget generisk information som muligt for dette punkt).
Der henvises til sektion VI.3 for så vidt angår ansøgerens mulighed for at støtte sig til andre økonomiske aktører.
Referencelisten må maksimalt indeholde referencer for 5 tidligere leverancer. Såfremt antallet af referencer overstiger 5, tager Kriminalforsorgen kun de første 5 i betragtning ved udvælgelsen af ansøgere.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Ansøgeren skal demonstrere erfaring fra mindst én lignende aftale om udførelse, renovering eller udbygning af et nyt eller eksisterende højsikringssystem i et højrisikoområde som forsvaret, politiet, energisektoren, medicinalbranchen eller kriminalforsorgen inden for de seneste 5 år.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsningen af ansøgere baseres på en evaluering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret at have den mest relevante erfaring i forhold til beskrivelsen i pkt. II.1.5. Det vil i den forbindelse vægte særligt positivt, såfremt ansøgerne har erfaring med højsikrings-/high risk segmentet, hvorved forstås sikringssystemer bestående af højteknologisk sikringsudstyr og installationer med integration til vagtcentral, som er projekteret, udført og serviceret som komplette systemer, der anvendes indenfor højrisikoområder som forsvaret, politiet, energisektoren, medicinalbranchen og kriminalforsorgen.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.6.2018 - 13:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Denne udbudsprocedure gennemføres som udbud med forhandling, jf. direktiv 2009/81/EF, artikel 26.
Ansøgere som inviteres til at afgive tilbud vil modtage yderligere praktiske oplysninger om denne udbudsprocedure i udbudsbetingelserne. Kriminalforsorgen gør dog allerede nu ansøgere opmærksom på, at Kriminalforsorgen vil invitere de prækvalificerede tilbudsgivere til at besigtige en række institutioner, som repræsenterer et udsnit af Kriminalforsorgens forskellige typer af sikringsanlæg og sikkerhedsklasser. Besigtigelsen vil finde sted på både Sjælland og Fyn. Tilbudsgiver må maksimalt deltage med 2 repræsentanter, som dels skal underskrive en tavshedserklæring, dels være i besiddelse af en ren straffeattest. Sidstnævnte tjekker Kriminalforsorgen inden besigtigelsen ved et træk i Kriminalregisteret.
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Ansøgninger om prækvalifikation skal altså sendes elektronisk via Kammeradvokatens udbudssystem via:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209338&B=KA

Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.
Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.
Spørgsmål skal stilles senest den 1.6.2018.
Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Kriminalforsorgen har forberedt et prækvalifikationsskema, som ansøgere opfordres til at benytte. Dette indeholder formularer og skabeloner til indlevering af relevante oplysninger i overensstemmelse med kravene i denne udbudsbekendtgørelse. Det er ansøgerens ansvar, at den indsendte information lever op til kravene.
De prækvalificerede tilbudsgivere skal underskrive en tavshedserklæring, inden der kan gives adgang til udbudsmaterialet.
Vedr. pkt. III.2.1 – Tro og love-erklæring vedrørende ansøgerens betaling af skatter og sociale bidrag:
Ifølge de europæiske udbudsdirektiver må en ansøger basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet, uagtet den juridiske natur af forbindelsen mellem aktørerne. Såfremt en ansøger ønsker at basere sig på andre aktører, og ønsker at disse aktørers kapacitet tages i betragtning, når Kriminalforsorgen vurderer ansøgernes egnethed, må ansøgeren godtgøre, at de andre aktører både er i stand til og binder sig til at stille de relevante ressourcer til rådighed for ansøgeren.
En skabelon indeholdende en støtteerklæring fra den støttende aktør er inkluderet i det ovenfor omtalte prækvalifikationsskema vedr. manglende overholdelse af formelle krav:
Såfremt en ansøgning eller et tilbud ikke er i overensstemmelse med de formelle krav, som findes i udbudsdokumenterne, forbeholder Kriminalforsorgen sig retten til – men er ikke forpligtet til – at anvende afhjælpning svarende til afhjælpningsmulighederne i udbudslovens § 159, stk. 5.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for.
Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.5.2018

Send til en kollega

0.098