23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 090-201777
Offentliggjort
12.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203125&B=FAVRSKOV

Udbyder

KAB

Opdateringer

Annullering
(13.06.2018)

- Ansøger kan alene indgive 1 ansøgning om prækvalifikation,
- Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af prækvalifikation er ordregiver uvedkommende,
- En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke basere sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde et ESPD,
- En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregivere modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne basere sig på,
- Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsprocessen sammen, skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i del II - V.

Annullering
(13.06.2018)

Annullering
(13.06.2018)

Levering af hvidevarer til Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt


KAB

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KAB
56815910
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
Telefon: +45 33631207
E-mail: mib@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84336319.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/84336319.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/84336319.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af levering af hvidevarer til Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39711000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Furesø Boligselskabs afdeling Farum Midtpunkt udbyder 2 årig kontrakt vedrørende levering og installation af hvidevarer i beboernes lejligheder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/84336319.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39711110
39711120
39711130
39711361
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Furesø Boligselskabs afdeling Farum Midtpunkt udbyder 2 årig kontrakt vedrørende levering og installation af hvidevarer i beboernes lejligheder. Kontrakten omfatter levering af ca. 200 enheder årligt. Enhederne er køle/fryseskabe, komfurer, små køleskabe og små fryseskabe. Nærmere beskrivelse af kravene til levering og produkterne fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil der blive foretaget en begrænsning på grundlag af følgende objektive kriterium:

"Referencer fra tilsvarende opgaver". Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers erfaringer/referencer i forhold til den udbudte opgave. Der lægges vægt op opgaver der mest ligner den udbudte, det vil sige levering, montering og bortskaffelse af hvidevarer til almene boligafdelinger.

Bemærk: At såfremt der er oplyst mere end 3 referencer, så vil det kun være de tre første/øverste, der indgår i udvælgelsen/begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Reparatørtime på arbejdsdage kl. 08:00 – 16:00.

Der skal afgives tilbud på en timepris ekskl. moms. Prisen skal inkludere alle omkostninger til reparatøren, herunder kørsel, diverse tillæg, servicebil m.v.

Timeprisen afregnes fra ankomst på arbejdsstedet og indtil de(n) bestilte reparation(er) er udført. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Der faktureres dog for minimum en time.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal i ESPD bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation (f.eks. serviceaattest fra Erhvervsstyrelsen) maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Ansøger skal have en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK årligt. Forsikringen skal opretholdes i hele kontraktperioden.

Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående, så skal der fremsendes dokumentation for forsikringens eksistens og gyldighed.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøger skal oplyse sin omsætning ekskl. moms indenfor det udbudte område for hvert år af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Ansøger skal oplyse sin egenkapital ekskl. moms inden for det udbudte område for hvert år de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående mindstekrav kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet erklæring/årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) Ansøger skal have en omsætning inden for det udbudte område på mindst 6 000 000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert år de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ad 2) Ansøger skal have en positiv egenkapital hvert år de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge referencer fra udførelsen af 3 kontrakter inden for det udbudte område.

Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnr og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sit ret til uden nærmere aftale at kontakte referencerne.

Såfremt der er mere end 5 kvalificerede ansøgere, vil ordregiver benytte kriteriet til at udvælge de fem bedst egnede ansøgere.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Kontrakternes afslutning må ikke være mere end 5 år gamle.

Referencerne skal indeholde angivelse af:

— Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

— Beløb (kontraktsum pr. år.),

— Dato (startdato samt slutdato, hvis kendt),

— Modtagere (ordregivers navn).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger kan alene indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af prækvalifikation er ordregiver uvedkommende.

En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke basere sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde et ESPD.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregivere modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne basere sig på.

Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsprocessen sammen, skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i del II - V.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2018

Send til en kollega

0.109