23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 090-205074
Offentliggjort
12.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea15c3cb-1646-4c19-9dbd-c129344cda23/homepage

Udbyder

CTR I/S

Vindere

Valgt teknisk rådgiver

(20.11.2018)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand


CTR I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
CTR I/S
74132111
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Laura Juul Madsen
E-mail: ljm@bechbruun.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ctr.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea15c3cb-1646-4c19-9dbd-c129344cda23/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea15c3cb-1646-4c19-9dbd-c129344cda23/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea15c3cb-1646-4c19-9dbd-c129344cda23/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

CTR I/S (Ordregiver) udbyder herved en rammeaftale for Ordregivers indkøb af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers varmetransmissionsvirksomhed - herunder men ikke begrænset til - teknisk rådgivning og bistand til gennemførelse af projekt- og vedligeholdelsesarbejder på Ordregivers fjernvarmenet.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014).

Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71600000
71200000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand i inden for bl.a. følgende områder:

1) Projektledelse, fagtilsyn, idriftsættelse og dokumentation;

2) Proces;

3) Jord- og rørarbejder;

4) Veksler- og pumpestationer;

5) Spidslastanlæg (naturgasfyrede anlæg, elektrisk fyrede anlæg, varme-pumpeanlæg mv.);

6) Varmeakkumulering;

7) Driftsoptimering;

8) Instrumentering;

9) EL;

10) SRO;

11) Ventilation;

12) Bygningsarbejder og bygningsinstallationer.

Den tekniske rådgivning omfatter generelt ydelser i henhold til Danske Ark/FRIs Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og Planlægning 2013. Den tekniske rådgivning vil således omfatte alt fra projektering, udbud og kontrahering samt projektopfølgning, byggeledelse, projektering og tilsyn inden for de planlagte opgaver, såsom:

- Etablering af spidslastanlæg,

- Udskiftning af ventilationsanlæg på spidslastanlæg, vekslerstationer og pumpestationer,

- Udskiftning af ventilationsanlæg i tunnel,

- Betonundersøgelser,

- Udskiftning af strækningsventiler,

- Diverse ledningsreparationer, etc.

Udover de ovenfor anførte områder er Rådgiveren generelt forpligtet til at yde teknisk rådgivning og bistand til brug for Ordregivers varmetransmissionsvirksomhed.

Rådgivningen skal udføres i samarbejde med Ordregiver og eventuelle øvrige rådgivere, som Ordregiver måtte have tilknyttet til opgaven. Tilbudsgiver må i den forbindelse forvente at skulle indgå i et bredt samarbejde med Ordregivers interessenter.

Det er ikke muligt præcist at angive det forventede antal rådgivningsopgaver i den periode, hvor rammeaftalen er gældende, men det er Ordregivers intention at få et tæt fortroligt forhold til den tilknyttede rådgiver. Intentionen er, at der via aftalen og de konkrete rådgivningsopgaver etableres et strategisk samarbejde med den tilknyttede rådgiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift heraf, og har en varighed på 3 år med mulighed for forlængelse ét år ad gangen, dog så rammeaftalen får en maksimal varighed på 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere end 3 ansøgere, som ikke er udelukket fra at deltage i udbuddet, og som i øvrigt er konditionsmæssige, vil Ordregiver foretage udvælgelsen på grundlag af ansøgerenes referencer.

Ordregiver vil alene tage 5 referencer pr. ansøger i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere referencer end 5, udvælger Ordregiver selv, hvilke 5 referencer der vil indgå i vurderingen.

Ordregiver vil prækvalificere de 3 ansøgere, der efter Ordregivers vurdering er mest egnede til at udføre opgaven. Det vil i den forbindelse blive tillagt positiv vægt, at ansøger har bred erfaring med teknisk rådgivning inden for fjernvarmesystemer i relation til de ovenfor under pkt. II.2.4 angivne 12 områder, herunder med særlig vægt på ansøgers erfaring med 1) Projektledelse, fagtilsyn, idriftsættelse og dokumentation samt 2) Proces. De enkelte referencer behøver ikke dække alle fagområder. Det vil imidlertid blive tillagt positiv vægt, såfremt ansøger kan illustrere erfaring inden for en flerhed af de angivne 12 områder.

Udvælgelsen vil dog i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence om opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det bemærkes, at rammeaftalen ikke er eksklusiv. Ordregiver forbeholder sig derfor ret til at indgå aftaler med rådgivere, som ikke er en del af rammeaftalen med Ordregiver.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ingen mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer inden for de seneste 3 år vedrørende levering af løbende teknisk rådgivning og bistand inden for følgende områder:

1) Projektledelse, fagtilsyn, idriftsættelse og dokumentation,

2) Proces,

3) Jord- og rørarbejder,

4) Veksler- og pumpestationer,

5) Spidslastanlæg (naturgasfyrede anlæg, elektrisk fyrede anlæg, varme-pumpeanlæg mv.),

6) Varmeakkumulering,

7) Driftsoptimering,

8) Instrumentering,

9) EL,

10) SRO,

11) Ventilation,

12) Bygningsarbejder og bygningsinstallationer.

Ansøger skal for hver reference oplyse følgende:

- Bygherren på opgaven,

- Ansøgerens egen kontraktsum,

- Projektets start- og sluttidspunkt,

- Projektets udførelsessted,

- Omfanget af egenproduktion.

Ordregiver gør opmærksom på, at udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af 5 referencer og ansøger opfordres derfor til kun at vedlægge de 5 referencer, som ansøger vurderer er mest relevante for opgaven.

Ved udvælgelsen vil Tilbudsgivers referencer vedrørende 1) Projektledelse, fagtilsyn, idriftsættelse og dokumentation samt 2) Proces blive tillagt særlig vægt. De enkelte referencer behøver ikke dække alle fagområder. Det vil imidlertid blive tillagt positiv vægt for udvælgelsen, såfremt ansøger kan fremlægge referencer, der dækker flere af ovennævnte 12 områder.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger/tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne under udbudsproceduren er/bliver omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3.

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Virksomheder, der ikke er beliggende i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

- Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder,

- Erklæringer under ed,

- Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver påregner at prækvalificere 3 virksomheder til at afgive tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2018

Send til en kollega

0.08