23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 092-209011
Offentliggjort
16.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=stvluizixg

Udbyder

Regionshospitalet Horsens

Vindere

Energioptimering og renovering af bygning 6

(16.10.2018)
Ingeniør'ne
6700 Esbjerg

Opdateringer

Rettelse
(18.05.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:I.3
I stedet for:
www.ibinder.com
Læses:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=stvluizixg

Energioptimering og renovering af bygning 6


Regionshospitalet Horsens

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Regionshospitalet Horsens
29190925
Sundvej 30
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Energioptimering og renovering af bygning 6

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygherre ønsker at energioptimere og renovere bygning 6.

Totalrådgiverydelsen i projekterings- og anlægsfasen omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, udbud af samtlige entreprenørarbejder, udførelse og idriftsætning samt afledte opgaver heraf.

Bygherre forventer, at entreprenørarbejder udbydes i fagentrepriser i indbudt licitation.

Totalrådgiverydelsen dækker alle ydelser i forbindelse med varetagelse af bygherres forpligtelser vedrørende sikkerhed og sundhed, Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen (P).

Totalrådgiver yder herudover projektopfølgning og fagtilsyn frem til og med byggeriets idriftsætning således, at eventuelle mangler konstateret ved AB92 aflevering bliver fulgt helt til dørs af Totalrådgiveren.

Totalrådgiverydelsen dækker endvidere alle ydelser i forbindelse med byggeledelse.

Opgaven beskrives mere detaljeret det øvrige udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Sundvej 30, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherre ønsker at energioptimere og renovere bygning 6.

Totalrådgiverydelsen i projekterings- og anlægsfasen omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, udbud af samtlige entreprenørarbejder, udførelse og idriftsætning samt afledte opgaver heraf.

Bygherre forventer, at entreprenørarbejder udbydes i fagentrepriser i indbudt licitation.

Totalrådgiverydelsen dækker alle ydelser i forbindelse med varetagelse af bygherres forpligtelser vedrørende sikkerhed og sundhed, Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen (P).

Totalrådgiver yder herudover projektopfølgning og fagtilsyn frem til og med byggeriets idriftsætning således, at eventuelle mangler konstateret ved AB92 aflevering bliver fulgt helt til dørs af Totalrådgiveren.

Totalrådgiverydelsen dækker endvidere alle ydelser i forbindelse med byggeledelse.

Opgaven beskrives mere detaljeret det øvrige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 35
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten udløber, når kontrakten er opfyldt; forlængelse ud over 35 måneder kan forekomme. Totalrådgiveren skal bl.a. være med til endeligt at definere udførelsesperioden.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af fremlagte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

- Erfaring med arbejde på sygehuse/hospitaler i drift,

- Erfaring med energioptimering,

- Erfaring med installation af MR-skannere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherre ønsker følgende optioner:

- Varetagelse af bygherres forpligtelse vedrørende sikkerhed og sundhed, Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen (B),

- Faldstammer og brugsvand; myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud og udførelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fradagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.094