23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-210188
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Opdateringer

Annullering
(26.06.2018)

Danmarks Nationalbank har besluttet at annullere udbuddet af hovedentreprisekontrakten vedrørende facaderestaureringen af Danmarks Nationalbanks hovedbygning, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 093-210188.
Baggrunden for Danmarks Nationalbanks beslutning er, at Danmarks Nationalbank alene har modtaget 3 anmodninger om prækvalifikation til afgive tilbud på opgaven og deltage i forhandlinger. Som det fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9, forventede Danmarks Nationalbank imidlertid at opfordre 4 ansøgere til at afgive tilbud på opgaven og deltage i forhandlinger:
Danmarks Nationalbank vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence om opgaven.
Danmarks Nationalbank bemærker, at udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling som følge af et behov for særlig regulering af logistik- og tidsplanmæssige forhold samt håndtering af en værdifuld bygherreleverance, som ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger.

Hovedentreprisekontrakt om restaurering af Danmarks Nationalbanks marmorfacade


Danmarks Nationalbank

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Nationalbank
61092919
Havnegade 5
København K
1093
Danmark
Kontaktperson: Kasper Sylow Hansen
E-mail: ksh@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nationalbanken.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentreprisekontrakt om restaurering af Danmarks Nationalbanks marmorfacade

 

Sagsnr.: 104742
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Nationalbank har truffet beslutning om at udskifte facadepladerne på Danmarks Nationalbanks hovedbygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K.

Projektet omfatter facaderestaurering af den cirka 4 meter høje bastion på alle 4 sider og højhusets nord- og sydfacader mod henholdsvis Holmens Kanal og Havnegade.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under TN312188. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret som bruger. Registrering er gratis.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 370 815.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Havnegade 5, 1093 København K.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter facaderestaurering af den cirka 4 meter høje bastion på alle 4 sider og højhusets nord- og sydfacader mod henholdsvis Holmens Kanal og Havnegade.

Udskiftning af facadepladerne er en nødvendighed blandt andet som følge af den aldersbetingede nedbrydning og deraf følgende styrketab af facadepladerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 370 815.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Danmarks Nationalbank modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Danmarks Nationalbank begrænse antallet af ansøgere til 4. Disse 4 udvalgte ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Til brug for vurderingen af, hvilke virksomheder der skal udvælges, skal ansøgeren i eESPD afsnit V op til 3 referencer inden for løsning af tilsvarende opgaver.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt;

3) Overordnet beskrivelse af byggetakten;

4) Entrepriseform;

5) Entreprisesum;

6) Kort projektbeskrivelse;

7) Entreprenørens rolle og ansvar i projektet.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Ved vurderingen vil Danmarks Nationalbank lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til erfaring med håndtering af naturstensbeklædning og betonrenovering af facader,

b) I hvor høj grad referencerne vedrører renovering af/på bygninger i drift,

c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver, hvor ansøgeren har haft rollen som hoved- eller totalentreprenør.

Kriterierne a-c er angivet i prioriteret rækkefølge, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Danmarks Nationalbank henviser til vejledning til brug af udbudsportalen rib-software.dk: http://web.rib-software.dk/bredanadk-a7gdw/pages/0qtb2ef8eeaa6fbl84ppsq.html

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontrakten, som indeholder supplementer til AB 92, og som holder særlige vilkår omkring sikkerhedsgodkendelse af personale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.102