23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-211166
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.glostrupsogn.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Glostrup Menighedsråd

Vindere

Valgt arkitektteam

(13.11.2018)
Skala Arkitekter
i samarbejde med Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen, Klaus Nielsen, rådgivende ingeniør og Schul Landskabsarkitekter

Arkitektkonkurrence vedrørende ny sognegård


Glostrup Menighedsråd

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Glostrup Sogns Menighedsråd
64925210
Østervej 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Formand for menighedsrådet Tommy Tinggaard Rosthøj Carlsen
E-mail: tommy.carlsen@comxnet.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.glostrupsogn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.glostrupsogn.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup
48233511
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Børge Søgaard Madsen
E-mail: borgesogaard.madsen@sweco.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Menighedsråd
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Arkitektkonkurrence vedrørende ny sognegård

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Glostrup Sogns Menighedsråd har til hensigt at opføre en ny sognegård, idet den eksisterende sognegård ikke kan tilgodese det øgede pladsbehov. For at skabe plads til den nye sognegård er det nødvendigt, at nedrive og fjerne den eksisterende sognegård samt kirkekontoret og på dette areal opføre en ny sognegård.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Østervej 6 - 8, 2600 Glostrup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Glostrup Sogns Menighedsråd ønske at opføre en ny sognegård, da der mangler plads til medarbejderne og til aktiviteter i relation til kirken. Menighedsrådet har vurderet, at en tilbygning eller udvidelse af den eksisterende sognegård ikke kan tilgodese det øgede pladsbehov. Det er derfor nødvendigt, at nedrive og fjerne den eksisterende sognegård samt kirkekontoret og på dette areal opføre en ny sognegård.

Sognegården skal rumme mange forskellige funktioner og forskelligartede aktiviteter. Bl.a. mødefaciliteter en række kontor- og servicefunktioner med tilhørende personalefaciliteter, gartnerfaciliteter med bad, omklædning og frokoststue, toiletter til personale og publikum etc.

Arealbehovet er opgjort til 1 100 m2 etagemeter over terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Forventet antal ansøgere: 4.

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Glostrup Sogns Menighedsråd vil prækvalificere 4 ansøgere (såfremt der er 4 egenede ansøgere), der alle vil blive opfordret til at afgive bud. Såfremt Glostrup Sogns Menighedsråd modtager mere end 4 konditionsmæssige ansøgninger, vil Glostrup Sogns Menighedsråd blandt de egenede ansøgere lægge vægt på kvaliteten og relevansen af de under punkt III.1.3 nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere skal udfylde og aflevere ESPD.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse såfremt de er omfattet af en eller flere af udbudslovens obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'et, hvor ansøger skal oplyse, hvorvidt det er omfattet af nogle af de nævnte udelukkelsesgrunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge en individuel ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuel ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde ESPD'ens del IV, afsnit B:

— Samlet årsomsætning: Ansøger skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår,

— Finansielle nøgletal: Ansøger skal angive soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår,

— Øvrige økonomiske og finansielle krav: Ansøger skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Den økonomiske aktørs egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Såfremt en økonomisk aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgeren skal i ESPD'ens del II, afsnit C oplyse, hvilke tekniske rådgivere ansøger tilknytter opgaven.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underrådgiver), skal disse udfylde særskilt ESPD. Det skal i feltet "Consortium name" angives om udfylderen deltager som totalrådgiver eller underrådgiver.

— Ansøgeren skal i ESPD'ens del IV, afsnit C oplyse en referenceliste med beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer på byggerier med en tilsvarende funktionlitet, kompleksitet og størrelse udført som totalrådgiver inden for de seneste 8 år. For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet byggeomkostning, honorarsum, etageareal og en kort beskrivelse af opgavens funktionalitet og karakter. Der skal forelægges 5 referencer for udførelse som totalrådgiver, 5 referencer fra hvert af de eventuelt tilknyttede underrådgivere. Underrådgivere skal angive oplysningerne i særskilt ESPD. Det skal i feltet "Consortium name" angives om udfylderen deltager som totalrådgiver eller underrådgiver. Hvis der angives mere end 5 referencer, vil der alene bilive lagt vægt på de første 5 referencer og de øvrige vil der blive set bort fra.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er ingen mindstekrav i relation til dette udvælgelseskriterie.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135 og § 136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildelingsbeslutning skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at de oplysninger, der er afgivet i ESPD er iht. udbudsloven § 151 - 153, jf. § 153 - § 155.

Ansøgning om deltagelse skal afleveres i 3 eksemplarer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.12