23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 094-213470
Offentliggjort
18.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.06.2018

Udbyder

Slots og Ejendomsstyrelsen

Byggeledelse - Nyborg Slot


Slots og Ejendomsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slots- og Kulturstyrelsen
34072191
H.C. Andersens Boulevard 2
København
1553
Danmark
Kontaktperson: Mads Falbe-Hansen
E-mail: mfh@slks.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af byggeledelse - Nyborg Slot

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71247000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af kontrakt om byggeledelse i forbindelse med gennemførelse af restaurerings- og nybyggeriarbejder på Nyborg Slot.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggelederen og hans organisation skal varetage byggeledelsen på vegne af, og i et tæt samarbejde med bygherren – Slots- og Kulturstyrelsen. Byggeledelsesopgaven anses som helt central for en succesfuld gennemførelse af projektet og vil særligt omfatte følgende opgaver:

— Styring af byggeriet – tidsmæssigt, økonomisk og kvalitetsmæssigt,

— Koordinering og overvågning af byggepladsmæssige aktiviteter,

— Kvalitetssikring i form af projektgranskning,

— Arbejdsmiljøkoordinering (B),

— Økonomistyring,

— Koordinering af fagtilsyn,

— Afholde og lede byggemøder,

— Rapportering til bygherren om alle centrale forhold ifht. tid, pris og kvalitet,

— Tilrettelægge og administrere afleveringsforretningerne,

— Overdragelse til drift.

Kontrakten udbydes i et begrænset udbud. Opgaven udbydes på grundlag af en ydelsesbeskrivelse, udbudsbetingelser og rådgiveraftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/09/2018
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til udbudsdokumenterne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til udbudsdokumenterne.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til udbudsdokumenterne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over andre forhold skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter Ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt. Klager skal være opmærksom på, at samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette indklagede (Ordregiver) skriftligt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2018

Send til en kollega

0.082