23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 094-214312
Offentliggjort
18.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
19.06.2018 Kl. 14:00

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Valgt firma

(21.12.2018)
Højgaard Industri A/S
Smakkedalen 4, 1
2820 Gentofte

Drift af Banedanmarks svellefabrik i Fredericia


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Christian Fugmann
E-mail: chfu@bane.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/current/details/BDK00090
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt om drift af Banedanmarks svellefabrik i Fredericia

 

Sagsnr.: 2018-6971
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34947100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Banedanmark ejer en svellefabrik beliggende Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia, Danmark. Svellefabrikken producerer såvel strækningssveller som sporskiftesveller i forspændt beton efter long line-metoden.

Med den udbudte kontrakt ønsker Banedanmark en driftsleverandør, som kan forestå den daglige, løbende drift af svellefabrikken og således ved brug af svellefabrikkens produktionsapparat producere og levere betonsveller i form af strækningssveller og sporskiftesveller, herunder svelletyper til særlige sporkonstruktioner såsom skinneudtræk ved broer, til brug for Banedanmarks varetagelse af opgaven som jernbaneinfrastrukturforvalter.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i punkt II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34940000
34946100
34946120
34946200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Banedanmark ønsker at indgå en kontrakt med en driftsleverandør, som kan forestå den daglige, løbende drift af Banedanmarks svellefabrik beliggende Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia og således ved brug af svellefabrikkens produktionsapparat producere og levere betonsveller i form af strækningssveller og sporskiftesveller, herunder svelletyper til særlige sporkonstruktioner såsom skinneudtræk ved broer, i forspændt beton til brug for Banedanmarks varetagelse af opgaven som jernbaneinfrastrukturforvalter. Produktionen sker efter long line-metoden.

Driftsleverandøren skal i forbindelse hermed blandt andet:

- Forestå en rationel og økonomisk forsvarlig produktion og levering af betonsveller af typerne Strækningssveller og Sporskiftesveller i overensstemmelse med kontraktens vilkår,

- I samarbejde med Banedanmark opbygge et kvalitetsledelsessystem, som blandt andet opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystem,

- Forestå kvalitetssikring af svelleproduktionen,

- Løbende samarbejde med Banedanmark om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af driften af Svellefabrikken, herunder deltage i samarbejdsmøder,

- For egen regning indkøbe de nødvendige råvarer og materialer, der indgår i produktionen, i det omfang disse ikke i henhold til kontrakten er bygherreleverancer, som Banedanmark leverer,

- Stille den nødvendige tekniske og administrative ekspertise til rådighed for driften af Svellefabrikken, herunder rådgive Banedanmark om udvikling og tilpasning af produktionen,

- Bistå Banedanmark i forbindelse med ændringer af Svellefabrikken, herunder omstilling af produktionsapparatet med henblik på produktion af andre svelletyper,

- Medvirke til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af afhentningen af sveller fra fabrikken, herunder forestå læsning af sveller i forbindelse med transport af færdigproducerede sveller fra Svellefabrikken,

- Efter anmodning udarbejde tilbud på transport af sveller mellem Banedanmarks lagre i Danmark.

For information om den historiske produktion af sveller henvises til bilag 6 til kontrakten..

Driftsleverandøren forventes at overtage ansvaret for driften af svellefabrikken den 1.1.2019. Perioden fra den 1.1.2019 og forventeligt frem til den 31.5.2019 betragtes som en etableringsperiode. I denne periode samarbejder parterne tæt om hurtigst muligt at få etableret grundlaget for en stabil og effektiv drift af Svellefabrikken i overensstemmelse med kontraktens vilkår.

Kontrakten udløber den 31.12.2022. Med et skriftligt varsel på 12 måneder inden kontraktens udløb kan Banedanmark forlænge aftalen med yderligere 2 år på uændrede vilkår. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således sammenlagt forlænge aftalen med i alt 4 år.

Den daglige ledelse af Svellefabrikken skal forestås af en fabrikschef. Fabrikschefen skal være ansat hos Driftsleverandøren (Banedanmarks kontraktpart). Kommunikationen mellem den af Driftsleverandøren antagne fabrikschef og Banedanmark skal foregå på dansk.

Kontrakten er ikke til hinder for, at Banedanmark kan indkøbe sveller af tredjemand.

Banedanmark er berettiget til at videresælge sveller til tredjemand.

Der stilles krav om, at mindst 1 stilling, som anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med en elev. De nærmere krav til elevpladsen fremgår af udbudsmaterialet.

Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse i forbindelse med Driftsleverandørens overtagelse af ansvaret for driften af Svellefabrikken. De nærmere oplysninger herom fremgår af udbudsmaterialet.

Ansøgere, som bliver prækvalificeret, vil have mulighed for at deltage i et informationsmøde og besigtige svellefabrikken. Informationsmødet og den første besigtigelse forventes at finde sted den 4.7.2018. For nærmere information herom henvises til punkt 2.3 i udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Med et skriftligt varsel på 12 måneder inden kontraktens udløb kan Banedanmark forlænge aftalen med yderligere 2 år på uændrede vilkår. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således sammenlagt forlænge aftalen med i alt 4 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de varer og ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages for det første på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton i henhold til long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed.

Relevansvurderingen foretages endvidere på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer.

Ved relevansvurderingen tillægges vurderingen af referencer angående produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton i henhold til long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed større vægt end vurderingen af referencer angående anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedrørende pkt. II.1.5):

Kontraktens anslåede, samlede værdi i kontraktens maksimale løbetid udgør 250 000 000 - 400 000 000 DKK.

Vedrørende pkt. II.2.7):

Kontrakten træder i kraft på tidspunktet for parternes underskrift. I perioden fra kontraktens ikrafttræden og frem til den 1.1.2019 forbereder driftsleverandøren sig på at overtage driftsansvaret.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt "ESPD") fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit B, og del V:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Banedanmark har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Efter anmodning fra Banedanmark skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Ad 1) Dokumentation for egenkapital:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ad 2) Dokumentation for årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital (egenkapital større end DKK 0,-) i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD del IV, afsnit B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30 000 000 DKK i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af ansøgers ESPD fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit C og del V:

1) En liste over de betydeligste leverancer omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton efter long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen;

2) En liste over de betydeligste leverancer omfattende anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancerne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance (herefter benævnt ”opgaven”).

Beskrivelsen af opgaven bør indeholde en klar beskrivelse af opgavens omfang. Endvidere bedes referencen så vidt muligt indeholde den økonomiske værdi af opgaven (beløb), dato for opgaven samt navn på kunden (modtageren). Hvis modtageren er identisk med ansøgeren (eksempelvis i forbindelse med anvendelsen af kvalitetsledelsessystemer) bedes dette anført. Ved angivelse af dato for opgaven bedes ansøger angive datoen for opgavens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton efter long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed og 5 referencer omfattende anvendelse af kvalitetsledelsessystemer. Dette gælder, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. Det er et krav, at rollen som fabrikschef besættes af en person, som er ansat hos tilbudsgiver.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger angiver mindst 1 leverance til en værdi af mindst 1 000 000 DKK omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton eller andre konstruktioner i forspændt beton.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-convention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD.

ESPD´et tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. En ansøger vil blive udelukket fra at deltage i udbudsprocessen, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1), nr. 2), nr. 3), nr. 4) eller nr. 6), jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøger er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

ESPD´et skal ligeledes indeholde de i punkt III.1.2) og III.1.3) angivne oplysninger.

ESPD´et udfyldes ved først at gemme den XML- fil benævnt "ESPD", som er tilgængelig på adressen angivet i punkt I.3) og uploade denne på ESPD-hjemmesiden: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da

For yderligere vejledning om udfyldelse af ESPD´et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra juni 2017 til det fælles europæiske udbudsdokument, som kan hentes via følgende hjemmeside: https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse enheder, skal ansøger ligeledes inden tildelingsbeslutningen godtgøre, at ansøger fuldt ud råder over disse andre enheders ressourcer, der er nødvendige for at opfylde kontrakten. Ansøger kan gøre brug af det dokument benævnt "Støtteerklæring", som er tilgængelig på adressen angivet i punkt I.3).

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med afgivelse af anmodninger om prækvalifikation skal stilles til den i punkt I.1) anførte e-mailadresse. Såfremt Banedanmark skønner, at et spørgsmål er af generel interesse, vil spørgsmålet og det tilhørende svar i anonymiseret form blive offentliggjort på internetadressen angivet under punkt I.3).

Vedrørende punkt I.3) bemærkes, at bilag 9 til kontrakten indeholdende oplysninger om medarbejderne hos den hidtidige driftsleverandør vil blive udleveret til ansøger, såfremt ansøger forpligter sig til fortrolighed ved at underskrive den i udbudsbetingelserne punkt 1.5 angivne fortrolighedserklæring og sender erklæringen til kontaktpersonen angivet i punkt I.1).

Vedrørende punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgningen skal fremsendes til den i punkt I.1) anførte adresse.

Banedanmark ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation i form af ansøgers ESPD fremsendes i 3 papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Ansøgningen kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket "Udbud af kontrakt om drift af Banedanmarks svellefabrik i Fredericia - Må ikke åbnes".

Banedanmark kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgninger i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter Banedanmarks underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Andre klager skal, jf. lovens § 7, stk. 2 være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at Banedanmark har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at Banedanmark har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at Banedanmark har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået

Eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Banedanmark har underrettet tilbudsgiverne om, hvem Banedanmark vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Banedanmark om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2018

Send til en kollega

0.168