23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 104-236721
Offentliggjort
02.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.07.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Region Midtjylland v/Projektafdelingen for DNU

Vindere

Valgt leverandør

(05.09.2018)
Viasol_CSUN v/ Viasol A/S
Hejrevej 39
2400 København NV

DNU - Etablering af solcelleanlæg i totalentreprise (genudbud)


Region Midtjylland v/Projektafdelingen for DNU

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland v/Projektafdelingen for DNU
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Bettina Wollf
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnu.rm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Ceres Allé 3
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
Telefon: +45 61557233
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNU - Etablering af solcelleanlæg i totalentreprise (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Kontrakten udføres i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09300000
09330000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Universitetshospital.

Palle Juul-Jensen Boulevard 99.

8200 Aarhus N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Kontrakten udføres i totalentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb (www.rib-software.dk), og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN945578 i menuen "udbudsportal". Der henvises til pkt. I.3) »Kommunikation«. Tilbuddet skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig omsætning:

— Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 30 000 000 DKK.

Egenkapital:

— Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført (men ikke nødvendigvis afsluttet) inden for de seneste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 2 referencer, der dokumentere erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på mindst 100 kW peak,

— Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på komplekst byggeri i drift under udførelsen. Med komplekst byggeri forstås hospitaler, administrationsbygninger, kontorbygninger, skoler, daginstitutioner samt boligbyggerier i 4 etager eller mere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, bl.a. ABT 93. Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ad punkt. IV.2.4). Tilbud skal være på dansk. Data- og produktblade accepteres tillige på engelsk.

Udbuddet gennemføres via Byggeweb (www.rib-software.dk). Tilbud skal afleveres via udbuddet på Byggeweb, udbudsnummer TN945578. Såfremt der måtte være spørgsmål til udbuddet, skal disse stilles skriftligt via Spørgsmål & Svar-funktionen på Byggeweb. Besvarelse af spørgsmål under tilbudsfasen, herunder eventuelle rettelsesbreve m.v., der måtte være en følge af de fremsendte spørgsmål, vil løbende blive uploadet til Byggeweb. Tilbudsgiverne opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet inde på Byggeweb.

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Der henvises til udbudsmaterialet Udbudsbetingelser for krav til udfyldelse af ESPD.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver, der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at tilbuddet er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Alternativt kan derefter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om at fremlægge dokumentation iht. Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (paradigme er vedlagt udbudsmaterialet), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre. Såfremt erklæringen mod forventning ikke er vedlagt, vil bygherre indhente den med kort frist forud for tildelingsbeslutningen.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er for sådanne ressourceaktører. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2018

Send til en kollega

0.087