23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 105-239677
Offentliggjort
05.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
06.07.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Odsherred Kommune

Opdateringer

Annullering
(27.07.2018)

Ordregiver har valgt at aflyse udbuddet.
Begrundelsen for aflysningen er, at Ordregiver vurderer at der ikke er opnået tilstrækkelig effektiv konkurrence om kontrakten.
Der er kun modtaget to tilbud, hvoraf det ene formodentlig ville skulle afvises på grund af formkrav. Tilbuddet med den højeste pris er ca. 80 % højere end prisen på det andet modtagne tilbud.

Vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse)


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
CVR: 29 18 84 59
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger
Telefon: +45 59666058
E-mail: aahfe@odsherred.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Henrik Kubel
Telefon: +45 43484461
E-mail: henrik.kubel@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse).

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Odsherred Kommune. Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2018 til oktober 2022 (4 år), med en option på forlængelse på 2 år (2 x 1 år).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Odsherred Kommune. Arbejdet udføres som en samlet opgave fordelt på 40 ruter. Opgaven omfatter snerydning og glatførebekæmpelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2x1 år såfremt begge parter er indforstået.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2x 1 år såfremt begge parter er indforstået jfr. II.2.7)

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal give oplysninger om grunde vedrørende straffedomme, grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger samt grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning og urigtige oplysninger.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD afsnit III; "Udelukkelsesgrunde".

Bemærk: Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135-§ 136 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137 blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (og ikke som en del af tilbuddet) fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1.2.2018.

Ordregiver vil acceptere dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, som er dateret senere end 1.2.2018.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at gennemføre vintertjenestes opgaver, som de udbudte tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Dokumentation:

Hvis Ordregiver ikke kan tilgå regnskabsoplysninger gennem offentlige kilder (CVR.dk eller lignende) skal "vindende tilbudsgiver" fremsende erklæring om tilbudsgivers årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af seneste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for hele virksomhedens levetid.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav gælder:

- At tilbudsgiver det seneste afsluttede regnskabsår skal have haft en samlet omsætning i Danmark på minimum 10 000 000 DKK,

- At tilbudsgiver ved afslutning af det seneste regnskabsår haft en egenkapital på minimum 2 000 000 DKK,

- At tilbudsgiver ved afslutning af det seneste regnskabsår haft en soliditetsgrad på mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig teknisk og faglig formåen til at gennemføre vintervedligeholdelsesopgaver, som de udbudte.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Med "tilsvarende og sammenlignelige opgaver" forstås glatførebekæmpelse og snerydning.

Dokumentation:

- Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af kravet om erfaring i form af mindst 3 tilsvarende og sammenlignelige opgaver inden for vintertjeneste på kørebaner,

- Erklæring om det gennemsnitlige antal medarbejdere det seneste år. Dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for hele virksomhedens levetid.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger.

Manglende udfyldelse af ovennævnte oplysninger vil efter omstændighederne kunne medføre, at tilbudsgiver ikke kan anses for værende egnet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af mindst 3 tilsvarende og sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år, inden for vintertjeneste på kørebaner (minimum 1 000 000 DDK pr. opgave).

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver det seneste år gennemsnitligt har rådet over mindst 50 medarbejdere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten rummer krav til entreprenørens beredskab med hensyn til materiel og personale.

Kontrakten indeholder endvidere krav vedrørende etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 057-126012
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Sweco Danmark A/S.

Granskoven 8.

2600 Glostrup

Receptionen (Åben man-fre 8:00-16:00).

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

Der vil blive udstedt kvittering for aflevering.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Der skal udfyldes del II A og B, del III del IV a, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan finder her: https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/

Det samlede udbudsmateriale downloades fra www.udbud.info og gemmes lokalt på computeren hos tilbudsgiver. Herefter kan der åbnes en online formular på denne adresse: https:ec.europa.eu/tools/espd

Når ilbudsgiver har valgt "jeg er økonomisk aktør", vælges "importere ESPD" og under "upload dokument" browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil (ESPD-fil som pdf er vedlagt til orientering). Herefter kan formularen udfyldes online. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen "oversigt", de giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Printet scannes og vedlægges tilbuddet.

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Entreprisen indeholder ikke virksomhedsoverdragelse. I nærværende sag har Ordregiver vurderet, at der ikke overdrages materielle aktiver og/eller medarbejdere, og at virksomhedsoverdragelsesloven på denne baggrund ikke finder anvendelse mellem den nuværende entreprenør og den fremtidige entreprenør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud" LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018

Send til en kollega

0.105