23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 123-279514
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb266e01-7970-43dd-b9d0-37d39e49cf85/homepage

Udbyder

Horsens Statsskole

Vindere

Aftale - Teknisk bygherrerådgivning - Nyt Horsens Gymnasium & HF

(12.09.2018)
Arkitema Architects K/S
Frederiksgade 32
8000 Aarhus C

Teknisk bygherrerådgivning - Nyt Horsens Gymnasium & HF


Horsens Statsskole

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Statsskole
29 55 10 22
Studentervænget 2
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Hans-Henrik Deichmann
E-mail: hd@adm.horsensgym.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://horsensstatsskole.dk/

I.1) Navn og adresser
Horsens Gymnasium
29 55 09 80
Højen 1
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Hans-Henrik Deichmann
E-mail: hd@adm.horsensgym.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.horsensgym.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

 

Der er tale om et fælles udbud mellem 2 danske ordregivende myndigheder, og udbuddet involverer således ikke flere forskellige lande. Udbuddet er underlagt gældende dansk lovgivning.

 

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb266e01-7970-43dd-b9d0-37d39e49cf85/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb266e01-7970-43dd-b9d0-37d39e49cf85/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb266e01-7970-43dd-b9d0-37d39e49cf85/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af teknisk bygherrerådgivning - Nyt Horsens Gymnasium & HF

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium planlægger en sammenlægning. Det nye gymnasium bliver den næststørste uddannelsesinstitution i Horsens og skal placeres på adressen for den nuværende statsskole i Horsens (Studentervænget 2) tæt på det kommende campusområde ved banegården. Det nye gymnasium vil få ca. 1 350 elever og ca. 115 årsværk. Sammenlægningen giver anledning til forbedring af de eksisterende faciliteter med henblik på at skabe et moderne læringsmiljø med et endnu stærkere fokus på den gode undervisning. De eksisterende faciliteter planlægges udvidet udvidet med 7 000 m2. Det forventes, at den kommende tekniske bygherrerådgiver er en erfaren bygherrerådgiver, som i samarbejde med de øvrige deltagere og rådgivere kan levere en "A-Z"-rådgivning, som omfatter alle de tiltag og oplæg til beslutninger og dokumenter mv., som er nødvendige for at kunne udbyde og indgå en totalentreprisekontrakt omfattende projektering og etablering af Nyt Horsens Gymnasium & HF.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium planlægger en sammenlægning. Det nye gymnasium bliver den næststørste uddannelsesinstitution i Horsens og skal placeres på adressen for den nuværende statsskole i Horsens (Studentervænget 2) tæt på det kommende campusområde ved banegården. Det nye gymnasium vil få ca. 1 350 elever og ca. 115 årsværk. Sammenlægningen giver anledning til forbedring af de eksisterende faciliteter med henblik på at skabe et moderne læringsmiljø med et endnu stærkere fokus på den gode undervisning. De eksisterende faciliteter planlægges udvidet med 7 000 m2. Det forventes, at den kommende tekniske bygherrerådgiver er en erfaren bygherrerådgiver, som i samarbejde med de øvrige deltagere og rådgivere kan levere en "A-Z"-rådgivning, som omfatter alle de tiltag og oplæg til beslutninger og dokumenter mv., som er nødvendige for at kunne udbyde og indgå en totalentreprisekontrakt omfattende projektering og etablering af Nyt Horsens Gymnasium & HF. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at udvidelsen og ombygningen fra gymnasiernes side kræver godkendelse fra Folketinget Finansudvalg (aktstykke), og de aftaler som gymnasierne indgår vil være betinget heraf. Aktstykket forventes godkendt i løbet af 2019. Sammenlægningen og udvidelsen af den eksisterende statsskole kræver endvidere en ændring af den gældende lokalplan, og den byggetekniske rådgiver skal tage højde for dette ved opgavens tilrettelæggelse.

Den udbudte opgave omfatter levering af teknisk bygherrerådgivning omfattende løbende rådgivning i forbindelse med gennemførelse af et totalentreprise-udbud efter udbudsformen udbud med forhandling, løbende rådgivning i projektering- og udførelsesfasen samt byggetilsyn.

Opgaven er inddelt i følgende faser:

- Fase 1: Afklaring/forberedelse,

- Fase 2: Igangsætning/udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder byggerprogram og gennemførelse af brugerproces,

- Fase 3: Prækvalifikation af tilbudsgivere,

- Fase 4: Tilbudsfase - Indledende tilbud,

- Fase 5: Forhandlingsfase,

- Fase 6: Tilbudsfase - Endelige tilbud,

- Fase 7: Evaluering/kontrahering,

- Fase 8: Teknisk bygherrerådgivning i projekteringsfasen,

- Fase 9: Teknisk bygherrerådgivning i udførelsesfasen frem til aflevering, herunder tilsyn.

Ydelserne skal medmindre andet udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet leveres i overensstemmelse med FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, kapital 3.

Der henvises for yderligere beskrivelse af udbuddet og opgaven til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

De to gymnasier skal som ordregivende myndigheder kræve, at tilbudsgiver benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal derfor ved sit tilbud udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske xml-fil, som er uploadet på www.udbudssystemet.dk, jf. ovenfor punkt I.3) som Appendiks 1 til Udbudsbetingelserne sammen med det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene ESPD del III, afsnit A eller B, er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal tilbudsgiver udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, §135, stk. 3, samt § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, § 135, stk. 3 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Tilbudsgiver gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens§ 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

- At tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- At tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

- At tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har mindst 1 reference vedrørende teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af et totalentrepriseprojekt vedrørende byggeri til skoler eller undervisningsinstitutioner.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddet skal afleveres elektronisk og der vil ikke ske en officiel åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2018

Send til en kollega

0.11