23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-284034
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Kirkbi Invest A/S

Opdateringer

Annullering
(11.02.2019)

Efter en nærmere gennemgang af de modtagne tilbud er det konstateret, at alle de indkomne tilbud ligger over den på forhånd fastsatte budgetramme for projektet, og det er derfor valgt at overgå til udbud med forhandling.

Kirkbi - Vejlevej 11 - opførelse af boliger i hovedentreprise


Kirkbi Invest A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KIRKBI Invest A/S
31159830
Koldingvej 2
Billund
7190
Danmark
Kontaktperson: Morten Jørgensen
E-mail: morten.jorgensen@KIRKBI.com
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.KIRKBI.com

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Lysholt Allé 5
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Karsten Morsing Madsen
Telefon: +45 51613857
E-mail: knm@ramboll.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

KIRKBI - Vejlevej 11 - Opførelse af boliger i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den nye bebyggelse er et etagebyggeri, der ligger som en sammenhængende randbebyggelse langs Vejlevej og Hans Jensens Vej i Billund.

Bebyggelsen opføres i 6 etager med varierende højder.

Bebyggelsen indeholder 64 boliger, herunder både almindelige lejeboliger, almene boliger og plejeboliger. Sidstnævnte skal anvendes og etableres i tilknytning til det eksisterende plejecenter.

Bebyggelsen udføres arkitektonisk i stil med udformningen som ”Terrassehus”, hvor bygningen ønskes at fremstå som kubistiske klodser, der stables således at der opstår et relief med fremspring og lommer, der kan bruges som terrasser - et legende udtryk, hvor bebyggelsen er opbrudt i mindre enheder med varierende højder. Projektet indeholder en væsentlig grad af muret byggeri med stor fokus på bygningsmæssige detaljer.

KIRKBI Invest er delegeret bygherre på projektet, dvs. at de har overtaget udbudspligten for Boligforeningen Bovia og Billund Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Vejlevej 11, 7190 Billund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektets bygge- og anlægsarbejder udbydes i en hovedentreprise som et begrænset udbud.

Deltagere i udbuddet begrænses til 5 tilbudsgivere, som udvælges igennem nærværende annoncering om prækvalifikation. Ansøgere i prækvalifikationen skal udfylde det elektroniske fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), og hvis ansøger baserer deres økonomiske og/eller tekniske kapacitet på underentreprenører skal der afleveres en særskilt ESPD for hver underentreprenør.

Udbudsbetingelser for tilbudsgivningen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Projektet udgør ca. 6 500 m2 brutto etageareal.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive udvalgt maksimalt 5 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder mindstekravene og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud. I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3).

Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med bygge og anlægsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør;

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til omfang;

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til projektets kompleksitet og fokus på arkitektur.

Kriterierne a-c vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del. III.1.2) og antal medarbejdere krævet i del III.1.3. Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske og tekniske kapacitet og økonomiske stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i Udbudslovens § § 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde og den i § 137 stk. 2 nævnte udelukkelsesgrund. Ansøgere og eventuelle underentreprenører laver en erklæring vedr. udelukkelsesgrunde ved udfyldelse ESPD del III.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgers omsætning og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor egenkapital anføres under »Finansielle nøgletal«. Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (f.eks. 2016/2017) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives det sidste halvår (f.eks. 2017).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekravet er en gennemsnitlig omsætning på 180 000 000 DKK set over de seneste 3 år samt en egenkapital som er min. 5% af den årlige omsætning, beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde:

- Ansøgeren skal oplyse antal medarbejdere de seneste 3 år,

- Ansøgeren skal oplyse op til 8 referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 5 år,

- Hvis der påtænkes anvendt væsentlige underentreprenører ved opgavens løsning ønskes dette oplyst. I så fald dokumenteres disses formåen med referencer for tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de sidste 5 år. Underentreprenørens referencer skal være indeholdt i de maksimalt 8 reference som afleveres.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt;

3) Entrepriseform;

4) Entreprisesum;

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven, opgavens omfang og entreprisesummen opdelt i egenproduktion og underentreprise.

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— start- og sluttidspunkt (evt. forventet) angives,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive tage i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag, er oplysninger i ESPD gældende jf. afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten for hovedentreprisen vil i det væsentligste være baseret på principperne i AB 92. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Sociale klausuler og KIRKBI's 'Code of Conduct' vil være et aftalemæssig grundlag for kontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt jf. afsnit på www.rib-software.dk/udbudsportal/ jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underentreprenører,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underentreprenører, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og gerne en udgave i pdf skal afleveres på www.rib-software.dk/udbudsportal/

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger, hvor der ligger en vejledning i udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på: www.rib-software.dk/udbudsportal/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Viborg
Toldboden 2
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2018

Send til en kollega

0.112