23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 129-294174
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.08.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215651&B=DK_UDBUD

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Totalrådgivning til Fyns Almennyttige Boligselskab på renoveringsarbejder, afd. 33, Jens Juels Vej


Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)
37830011
Vestre Stationsvej 5
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Franz Leitner
Telefon: +45 63125655
E-mail: fl@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215651&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215651&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset EU-Udbud af totalrådgivning til Fyns Almennyttige Boligselskab på renoveringsarbejder, afd. 33, Jens Juels Vej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniør- og arkitektydelser) i forbindelse med renovering af afd. 33 Korsløkkeparken C, beliggende Jens Juels Vej 2 -56, 5230 Odense. Opgaven omhandler totalrådgivning i forbindelse med renovering af 4 boligblokke, med renovering og etablering af tilhørende udearealer.

Se det udbudsmaterialet inkl. bilag for en uddybende beskrivelse heraf.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med renovering af afdeling 33 Korsløkkeparken C, beliggende Jens Juels Vej 2 -56, 5230 Odense M. Renoveringssagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015)

Det er udbuddets formål at indhente tilbud på totalrådgivning (ingeniør- og arkitektydelser) med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i hovedentreprise som udbud med forhandling. Ordregiver ønsker endvidere, at totalrådgiver i tilbudsfasen giver tilbud på en obligatorisk option omfattende projektering og udbud i fagentrepriser.

Ydelsen omfatter totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af en vedtaget helhedsplan for afdelingen, som blandt andet indebærer genopretning af fysiske problemer, forbedring og etablering af manglende tilgængelighed, samt forbedring og etablering af udearealer, i og imellem afdelingens boligblokke.

Det er FAB’s ønske at få skabt et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af attraktive og varierede boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger for en bred vifte af boligsøgende.

Se det samlede udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil iblandt de indkomne ansøgninger om prækvalifikation, som opfylder de krævede dokumentationskrav, på et objektivt og sagligt grundlag udvælge og prækvalificere op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Dette dog forudsat at ordregiver modtager 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i den bedste egnethed set i forhold til den konkrete opgave. Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i punkt 6.4.1.

Ordregiver vil udvælge tilbudsgivere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen, samt økonomiske og finansielle formåen.

Ordregiver udvælger på baggrund heraf, de 5 ansøgere, som vurderes at have fremvist de bedst sammenlignelige referencer og derfor skønnes bedst egnede til at løse opgaven ud fra en samlet vurdering.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Hvis der ikke findes 5 egnede ansøgere, kan ordregiver vælge at fortsætte med et lavere antal ansøgere.

Se yderligere information i prækvalifikationsmaterialets pkt. 6.4 til pkt. 6.5.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en obligatorisk option.

Udgangspunktet at opgaven skal udbydes i en hovedentreprise. Ordregiver ønsker også prisen på et udbud i fagentrepriser.

Se yderligere i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se de samlede prækvalifikations- og udbudsbetingelserne inkl. bilag for yderlige oplysninger.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Grundlaget for indgåelse af aftale er nærværende udbudsbekendtgørelse, det samlede prækvalifikations-og udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil, eventuelle spørgsmål og svar samt rettelser, som måtte opstå i udbudsperioden. Udgangspunktet for aftalegrundlag er ABR 18 og dertil YBL 18, inkl. ordregivers eventuelle ændringer og tilføjelser. Se hertil bilag 2 - Rådgiveraftale og bilag 4 – YBL2018 pkt.8. Totalrådgiver skal i forbindelse med udbud og gennemførelse af hovedentreprisen sikre, at hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, ikke har løn- og ansættelsesforhold, der er mindre gunstige end de løn og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Rådgiver er forpligtet til at indarbejde dette i udbudsbetingelserne og kontrakten med hovedentreprenøren.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for yderligere oplysninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

Send til en kollega

0.105