23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 130-296918
Offentliggjort
10.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/88565843.aspx

Udbyder

Odsherred Kommune

Renhold af offentlige toiletter


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger
E-mail: aahfe@odsherred.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88565843.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odsherred.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/88565843.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Henrik Kubel
E-mail: henrik.kubel@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/88565843.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, udbud af renhold af offentlige toiletter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter renhold af offentlige toiletter i Odsherred Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter følgende hovedydelser:

— Renhold af gulve og vægge i offentlige toiletter,

— Renhold af sanitet og inventar,

— Renhold af området omkring toiletbygninger,

— Tømning af affaldskurve,

— Eftersyn for funktion af el-installationer,

— Levering af forbrugsmaterialer.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.10.2018. Kontrakten løber til og med 30.9.2022 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

2 x 1 år

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal give oplysninger om grunde vedrørende straffedomme, grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger samt grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning og urigtige oplysninger.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD afsnit III, "Udelukkelsesgrunde".

Bemærk: Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135-§ 136 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137 blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (og ikke som en del af tilbuddet) fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1.2.2018.

Ordregiver vil acceptere dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, som er dateret senere end 1.2.2018.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav vedrørende etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 057-126012
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2018
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Dette er et tilbagevendende offentlig udbud med et forventet genudbud om 4-6 år afhængigt af anvendelsen af option.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Der skal udfylde del II A og B, del III del IV a, saml del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/

Det samlede udbudsmateriale downloades fra www.mercell.com og gemmes lokalt på computeren hos tilbudsgiver. Herefter kan der åbnes en online formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd

Når tilbudsgiver har valgt "jeg er økonomisk aktør, vælges importere ESPD" og under "upload dokument" browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD formular som XML-fil (ESPD-fil som pdf er vedlagt til orientering). Herefter kan formularen udfyldes online. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil som der kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen "oversigt", hvor der er adgang til at udskrive eller gemme en pdf-fil.

Printet scannes og vedlægges tilbuddet.

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Entreprisen indeholder ikke virksomhedsoverdragelse. I nærværende sag har Ordregiver vurderet, at der ikke overdrages materielle aktiver og/eller medarbejdere. Spørgsmålet om virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse vil dog bero på den kommende entreprenørs tilrettelæggelse og bemanding af opgaven, og Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig herfor..

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud" LBK nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.084