23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 153-351118
Offentliggjort
10.08.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.09.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Socialt Boligbyggeri, afd. 10 072 - Rødegårdsvej, Odense

Vindere

Valg rådgiver

(13.02.2019)
ERIK Arkitekter A/S
Viborg

Totalrådgivning - afd. 10 072, Rødegårdsvej


Socialt Boligbyggeri, afd. 10 072 - Rødegårdsvej, Odense

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Socialt Boligbyggeri, afd. 10 072 - Rødegårdsvej, Odense
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Nicolai Muhs
E-mail: nmu@civica.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
E-mail: calj@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning - afd. 10 072, Rødegårdsvej

 

Sagsnr.: 15200
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med Socialt Boligbyggeri i Odense´s afdeling 2, Rødegårdsvej, som står overfor en ombygning/sammenlægning. Afdelingen besår af 60 boliger med et bruttoetageareal på ca. 4 926 m2. 24 boliger sammenlægges til 18 boliger. Antallet af boliger vil efter renoveringen være 54. Der etableres 12 tilgængelighedsboliger, hvor der etableres nyt trapperum med elevator. Baderum og soveværelse ændres til tilgængelighed. Tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger får nye altaner, nyt køkken og bad samt nye vvs- og elinstallationer. 24 boliger moderniseres indenfor den oprindelige fysiske ramme med nye altaner, nyt køkken og bad og nye vvs- og elinstallationer. Herudover renoveres trappeopgangene og der etableres fælles faciliteter for varmemester og afdelingsbestyrelse. Sammenlægning og tilgængelighedsboliger er støttet af Landsbygefonden, mens moderniseringen af de øvrige boliger er ustøttet. Byggeperioden 1 kv. 2020 til 4 kv. 2021.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Rødegårdsvej, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk TN133062A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver opdeler ansøgeren i 2 grupper få at få en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse og sammensætning:

- Den første (1) gruppe består af mindre virksomheder (her defineret som virksomheder med en årsomsætning på op til 50 000 000 DKK i det seneste regnskabsår),

- Den anden gruppe (2) består af større virksomheder (her defineret som virksomheder med en årsomsætning på over 50 000 000 DKK i det seneste regnskabsår).

I denne vurdering vil der alene blive lagt vægt på ansøgers omsætning. Det vil sige, at der ikke vil indgå omsætning fra en eventuel økonomisk aktør, som ansøger baserer sin økonomiske formåen på.

Er der tale om en konsortium af virksomheder, er det parterne i sammenslutningens samlede omsætning der vil blive lagt til grund.

I den første (1) gruppe udvælges 2 ansøgere og i den anden (2) gruppe udvælges 3 ansøgere. Udvælgelsen i de 2 respektive grupper sker ud fra følgende udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund ovenfor, og som opfylder egnethedskravene ovenfor, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave. Referenceprojekter med stor sammenlignelighed med udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Såfremt der i en af de 2 grupper ikke modtages hhv. 2 eller 3 egnede ansøgninger, forbeholder ordregiver sig ret til at udvide antallet af ansøgere i den gruppe, hvor der er modtaget flere end de anførte hhv. 2 eller 3 egnede ansøgninger, således, at der i alt stadig prækvalificeres 5 ansøgere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3. Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for det senest afsluttede regnskabsår:

A) Samlet omsætning: Minimum 8 000 000 DKK,

B) Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%,

C) Egenkapital: Minimum 2 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Med formuleringen "sammenlignelige Opgaver" sigtes der primært på:

- Opgavens art og ydelser,

- Opgavens tidsmæssige udstrækning,

- Kontraktsum,

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne påvise mindst 2 sammenlignelige referencer på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med projekter om renovering og ombygning af boliger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2018

Send til en kollega

0.149