23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 172-390540
Offentliggjort
07.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.10.2018 Kl. 09:00

Addresse
http://portal.iprojekt.dk/link/begraenset-udbud-af-el-arbejder

Udbyder

Boligforeningen AAB

Vindere

Valgt firma

(06.12.2018)
SIF Gruppen A/S
2860 Søborg

El-arbejder i Boligforeningen AAB’s afdeling 55


Boligforeningen AAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen AAB
31428815
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Immergut
E-mail: indkob@aab.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aab.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/begraenset-udbud-af-el-arbejder
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://portal.iprojekt.dk/link/begraenset-udbud-af-el-arbejder
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

El-arbejder i Boligforeningen AAB’s afdeling 55

 

Sagsnr.: S2017-22300
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I Boligforeningen AAB’s afdeling 55 – Vejleåparken, Ishøj udbydes el-arbejder for en 3-årig periode med option på 1 x 12 måneders forlængelse. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre projektopgaver. Kontraktstart forventes at blive 1.12.2018.

Boligforeningen AAB anvender iProjekt i forbindelse med dette udbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Ishøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale vedrørende afdeling 55's el-arbejder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre projektopgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på 1x12 måneders forlængelse.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 5 – 7 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5-7 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes:

1) at have de for opgaven mest relevante tilsvarende erfaringer set i forhold til den udbudte opgave og

2) ud fra ordregivers ønske om at skabe en optimal konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på 1x12 måneders forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, afsnit B " Finansielle nøgletal" skal ansøger angive:

1) sit nettoresultat efter skat for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og

2) sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. moderselskab, søsterselskab eller underentreprenør) skal ansøgeren som en del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten ved som en del af ansøgningen at fremsende en støtte erklæring fra de støttende enheder. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger og bilag 8 - Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere som skal udfyldes.

Ved sammenslutninger af virksomheder er det den samlede nettoresultat/egenkapital for sammenslutningen, der skal være positiv.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at den økonomiske aktør ved de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår, skal have et positivt nettoresultat efter skat.

Det er et minimumskrav, at den økonomiske aktør ved de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår, skal have en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk formåen

I ESPD, del IV, afsnit C "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter" skal ansøger angive referenceliste over tilsvarende opgaver udført indenfor de seneste 3 år før ansøgningsfristens udløb.

Ansøgeren må vedlægge maks. 5 referencer for tilsvarende opgaver udført for boligsektoren.

For hver reference skal oplyses følgende:

1) En beskrivelse af det udførte arbejde (opgaven);

2) Omsætning for udført arbejde i DKK ekskl. moms;

3) Periode for opgavens udførelse;

4) Kundenavn inkl. kontaktoplysninger.

Faglig formåen:

- Ansøger skal angive om ansøger har en virksomhedsautorisationen inden for elinstallations-området.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Teknisk formåen:

- Det er et minimumskrav, at mindst 1 reference er udført for boligsektoren (almene, andels- eller privat boligsektor/boligudlejning),

- Det er et minimumskrav, at mindst 1 reference er udført mens ejendommen har været beboet.

Faglig formåen:

- Det er et minimumskrav, at ansøger har en virksomhedsautorisation inden for elinstallations-området.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 100-228632
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

August 2022

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2018

Send til en kollega

0.097